Warning
This page is located in archive.

Vybrané projekty 13/14 LS

(odevzdané studenty v semestru LS 2013-2014 a hodnocené známkou “A”)

Všechny projekty jsou uvedeny se jménem studenta a oborem jeho studia, screenshotem a krátkým popiskem. Jde o původní práci studentů, všechny m-soubory jsou zkompilovány do p-souborů, projekty jsou spustitelné. Všechny práce jsou zveřejněny se souhlasem autorů.

Upozornění: Projekty jsou kompatibilní s verzí Matlabu R2014a. Ve verzi R2014b a výše mohou nastat problémy s novým grafickým jádrem Matlabu!

Vizualizace 2D a 3D funkcí

Tran Anh

2. ročník, KyR

Popis: Tento skript umožňuje vykreslení 2D/3D grafů. Lze v nìm vykreslit až 3 grafy naráz a umožňuje nastavení oblasti, ve které chcete tyto grafy vykreslit. Dále je možné vybrat, jakou metodou se mají grafy vykreslit. Pro zobrazení formátu, v jakém máte vkládat vzorečky použijte prosím » help ptool.

Stažení: ZDE

Vizualizace 2D a 3D funkcí

Jan Kacetl

3. ročník, EEM

Popis: Projekt slouží k vizualizaci dat, která čerpá z Excelu, který musí být v daném formátu (standardní výstup měření). Z načtených dat si vyberete veličiny, pro které aplikace vytvoří závislost. Dále můžete upravit styl grafu a vyexportovat jej jako .jpg.

Stažení: ZDE

Had

Ondřej Krátký

3. ročník, EEM

Popis: Všem známá, jednoduchá hra “had”. Úkolem hráče je sesbírat co nejvíce náhodně se umísťujících zelených bodù. Pravidla jsou jednoduchá: had nesmí narazit do stěny, do překážky (červená barva) nebo sám do sebe. Had si může zkrátit cestu pomocí teleportu (černá barva). Hráč si pomocí posuvníku může zvolit rychlost posunu. Pokročilejší uživatel si může sám naprogramovat vlastní bludiště.

Stažení: ZDE

Hra Lodě

Tomáš Kacetl

3. ročník, EEM

Popis: Hra má vytvořené jednoduché grafické prostředí a je ovládána klikáním kurzoru myši do herního pole. Souřadnice střelby počítače se stanoví vždy po platné střelbě hráče na základě stávajícího stavu herního pole. Počítač se vždy snaží dostřelit objevené lodì, pokud není objevena žádná loď, pak se souřadnice střelby vyhodnocují podle dané logiky pro co nejefektivnější prozkoumání herního pole.

Stažení: ZDE

ADC převodník

Jan Hnaš

3. ročník, KME

Popis: Ukázka principu digitalizace signálu. Uživatel zadá vstupní parametry “analogového” signálu, který je sestaven ze součtu 3 sinusovek a dále celkový počet vzorků lineárně rozložených a počet kvantizačních stupňů. Díky této demonstraci převodníku, lze zjistit změnou parametrů chování a tvar výsledného digitalizovaného signálu.

Stažení: ZDE

Hledání bodů f(x)=0

Miroslav Smutný

1. ročník, KME

Popis: Program vyřeší rovnici f(x)=0. Je možné si vybrat metodu, jakou pro hledání kořenů program použije. Na výběr je půlení intervalu a Newtonova metoda. Navíc lze pro zjištění všech reálných kořenů provést jejich automatickou separaci. Pro více informací viz tutoriál na začátku funkce GUI.

Stažení: ZDE

Piano

Tobiáš Balek

1. ročník, KME

Popis: Funkce piáno vytváří klikací (mačkací) prostředí, ve kterém se můžete domačkat ke zvukovému uspokojení i přes to, že zvuky spíše připomínají kytaru, než piáno. K dispozici jsou 3 plně nabindované oktávy kláves, základní akordy a stupnice. Ovládání vytvořeno pro ANGLICKOU klávesnici.

Stažení: ZDE

Generování L-systémů

Jakub Martínek

2. ročník, EEM

Popis: Vykreslování nejznámějších křivek a rostlin vygenerovaných pomocí L-systému. V nastavení lze zvolit počet generací a také jejich postupné vykreslování. U rostlin je možnost nastavení úhlu nových přírůstků.

Stažení: ZDE

Výpočet stožáru vedení VVN

Petr Veselý

2. ročník, EEM

Popis: Program pro vypočtení parametru vedení stožáru 220 kV Uživatel si v grafickém rozhraní zvolí typ stožáru, typ lana, průměr zemnícího lana, činitel ksi a ztráty koronou. Po kliknuti na tlačítko Počítej se parametry vypočítají a objeví se v okýnkách. Možnost uložení hodnot. Ošetření zadání nesmyslů ze strany uživatele. K programu jsou přiloženy soubory Lana.xls, stozar.pdf (pro kontrolu), Emmet.png a stozar220.png (důležité pro správné vykreslení GUI). Především obrázky je nutné mít v defaultní složce MATLABu.

Stažení: ZDE

Hledání prvočísel (Eratosthenovo síto)

Marek Haicl

3. ročník, EEM

Popis: Skript v rámci projektu srovnává rychlost hledání prvočísel tří funkcí prvocisla/2,3/ s velmi rychlou funkcí Matlabu primes. V rámci tohoto projektu byla snaha se přiblížit této funkci co nejvíce, postupně až ke konečné verzi prvocisla3. Základním použitým principem hledání prvočísel bylo známé Eratosthenovo síto.

Stažení: ZDE

Piano

Lucie Vanišová

5. ročník, EEM

Popis: Projekt je dělený na dvě části - v první části se vygeneruje GUI zobrazující klaviaturu 4. oktávy (C4-C5 včetně půltónů), kterou je možné ovládat klikáním myší nebo vstupy z klávesnice (klávesy A-K zahrají celé tóny, klávesy W-E a T-U zahrají půltóny, viz nápověda na klaviatuře). V druhé části projektu se přehraje část písně Yiruma - River Flows in You.

Stažení: ZDE

Mp3 přehrávač

Evžen Konstantinov

3. ročník, EEM

Popis: MatlabPlayer je přehrávač hudebních souborů .mp3 a .wav. Do playlistu lze nahrát skladby, poté tlačítkem LOAD se načte zvolená skladba, tlačítkem PLAY se spustí přehrávání. MatlabPlayer obsahuje i rekordér, kterým lze nahrávat do 4 kanálů a exportovat ve formátu .wav.

Stažení: ZDE

Had

Adam Bartyzal

1. ročník, KME

Popis: Adaptace staré dobré hry HAD pro Matlab. Na neohraničeném hracím poli velkém 30×30 bodů má hráč za úkol sebrat co nejvíc náhodně se objevujících bodů a tím co nejvíce prodloužit svého hada. Hra končí srážkou hada se sebou samým. Před spuštěním hry si hráč může vybrat rychlost hry pomocí posuvníku. Hra se spouští tlačítkem “START HRY” a ovládá šipkami na klávesnici.

Stažení: ZDE

Šíření zvuku (Acoustoscope 1.0)

Ondřej Simon

EEM, 2. ročník, Aplikovaná elektrotechnika

Popis: Program modeluje šíření zvukové vlny z všesměrového zdroje v uzavřeném prostředí a její útlum při šíření. Z důvodu zjednodušení a šetření operační paměti při výpočtech byly brány v potaz jen kolmé odrazy od stěn. Jakmile hladina akustického tlaku v daném místě poslesne o 35 dB oproti původní hodnotě, není již vlna zobrazována (neznamená to, že se dále nešíří, jen ve výsledné hladině hraje minimální roli). Po dokončení simulace odrazů je zobrazeno relativní rozložení akustické energie v uzavřeném prostoru, závislé na výkonu a poloze zdroje.

Stažení: ZDE

Výpočet úbytků v síti

Jakub Sýkora

EEM, 2.ročník

Popis: Výpočet úbytků napětí v okružní síti. Grafické znázornění okružní sítě s možností nastavení parametrů (délka a impedance vedení, odběry) a okamžitým zobrazením napětí v jednotlivých uzlech.

Stažení: ZDE

courses/a0b17mtb/projects/chosen_projects/13_14_ls.txt · Last modified: 2018/09/17 18:12 (external edit)