Robot CRS

Tento popis se týká dvou kusů robotu CRS umístěného v místnosti KNE-132, roboty jsou oznaceny podle data vyrobty CRS93 a CRS97.

Popis hardwaru

Řízení robotu

Ovládání robotu

 • Pro ovladání robotu lze použit Matlab Toolbox BlueBot nebo Python knihovnu Marocon
 • Matlab Toolbox se nachází v adresáři:
  \\k333\appl\robots\tools\bluebot.
  V Matlabu stačí napsat
  addpath \\k333\appl\robots\tools\bluebot
  a budete je moci používat.
 • Python knihovnu můžete stáhnout nebo naklonovat ze stránek GitHub Marocon
 • Demonstrační program ovládaní z Matlabu je v souboru “test/bbdemo.m”
 • Demonstrační program ovládaní z Pythonu je v souboru “test.py”
 • K odstranění varování v Matlabu o change notification použijte příkaz
   system_dependent DirChangeHandleWarn Never; 
 • Postupy při ovládání robotu jsou prakticky stejné pro oba jazyky. Lišit se budou pouze příkazy. Postupujte takto:
  • zapněte robota červeným kolébkovým vypínačem na čelním panelu řídicí jednotky (vypínač se rozsvítí)
  • stiskněte žluté tlačítko Arm Power (rozsvítí se nad ním žlutá dioda)
  • pro zahájení komunikace a nezbytnou inicializaci spusťte příkazy
   % Matlab 
   rob=bbopen('CRS93'); % nebo rob=bbopen('CRS97');
   rob=bbinit(rob);
   # Python
   rob = robCRS93() # nebo rob = robCRS97()
   c = Commander(rob)
   c.open_comm(tty_dev)
   c.init()
  • po provedení inicializace pokračujte v práci s robotem
  • pro ukončení práci v Matlabu spusťte (robot se vrátí do pozice home)
   % Matlab
   bbclose(rob);
   # Python
   c.soft_home()
   c.rcon.close()
  • vypněte robot červeným kolébkovým vypínačem na čelním panelu
 • Pokud chcete něco provést uvnitř ochranné klece:
  • zastavte robota (vyčkejte zastavení pohybu)
  • spusťte příkaz
   % Matlab
   bbrelease(rob);
   # Python
   c.release()
   (robot se zabrzdí a rozpojí se zpětná vazba, rameno robotu přitom může mírně poklesnout, proto to nedělejte těsně nad podložkou)
  • otevřete dveře klece (žlutá LED Arm Power zhasne).
 • Pokud robot dělá něco, co nemá, okamžitě stiskněte tlačítko Emergency stop (červený hříbek).
 • Návrat do původního stavu po aktivaci Emergency stop nebo po práci uvnitř klece:
  • odjistěte emergency stop tlačítko (zmačknutím modrého tlačítka na boku “hříbku”), případně zavřete dveře klece
  • zmáčkněte červené tlačítko Motion Stop
  • zmáčkněte žluté tlačítko Arm Power (rozsvítí se žlutá kontrolní LED Arm Power)
  • pokračujte posíláním příkazů pro pohyb robota
 • Motor se může dostat do chybového stavu, kdy nad písmenem motoru bliká zelená stavová LED a kromě toho svítí červená error LED. V tom případě je třeba spustit z Matlabu příkaz:
  % Matlab
  bbresetmotors(rob);
  # Python
  c.reset_motors()
 • Pokud nedojde k vypnutí řídicí jednotky, není nutné nikdy, tedy ani po stisknutí Emergency stop ani po otevření dveří klece, znovu homovat

Pohyb po hladkých trajektoriích

 • Toolbox BlueBot a knihovna Marocon obsahují funkce pro interpolace trajektorií splinami 2. a 3. řadů.
 • Matlab-program demonstrující pohyb po splinech robotu CRS je v souboru “test/interp_demo.m”
 • Pro demonstraci pohybu po splinech v Pythonu z příkazové řádky spusťte
  python test.py -a move
 • Obecný postup pro interpolaci trajektorie
  • Vytvořit předpis pro nějakou trajektorii v Kartézských souřadnicích (parametrickou nebo po částech lineární)
  • Nasamplovat body trajektorie (s odstupem 1-5cm)
  • Převést body trajektorie na IRC
  • Zavolat na body jednu ze tří funkcí pro interpolaci
  • Spočítané parametry použit pro pohyb

Foto robotu

help/common/robot_crs.txt · Last modified: 2018/02/15 17:10 by smutny