Pravidla samostatné práce

Toto jsou obecná pravidla uplatňovaná v mnoha předmětech, které používají tento CourseWare a BRUTE. V případě nejasností se obraťte na svého cvičícího.

  1. Kód či text (dále jen kód) každé domácí úlohy musí být vypracován samostatně. Je běžné v programátorské praxi, že autor pro větší efektivitu své práce cizí kód přejímá a/nebo přizpůsobuje. Nicméně, pro studijní účely je takový postup nežádoucí1). Případné použítí cizího kódu je obvykle explicitně v zadání úlohy povoleno.
  2. Výše uvedené se týká i nežádoucího použití AI nástrojů umožňujících automatizovanou tvorbu kódů jako jsou ChatGPT, GitHub Copilot, Google Bard, apod.
  3. Odevzdané práce jsou proto kontrolovány na přítomnost plagiátů. Za plagiát je pokládán každý kód, který se doslovně nebo po zřejmé mechanické syntaktické modifikaci shoduje s kódem jiného autora řešícího tutéž úlohu.
  4. V případě prvního odevzdaného plagiátu musí autor vypracovat úlohu znovu a samostatně. Řešení musí být funkční. I přesto bude řešení hodnoceno nulovým bodovým (procentuálním) ziskem. Bodové (procentuální) podmínky zápočtu jakož i termín odevzdání řešení se přitom nemění. U jména studenta se pak objeví žlutá karta.
  5. V případě opakovaného2) odevzdání plagiátu neudělí cvičící jeho autorovi zápočet a přednášející bez odkladu klasifikuje autora stupněm F - nedostatečně z celého předmětu. U jména studenta se pak objeví červená karta.
  6. Vyučující nezaručují, že v případě shody více odevzdaných prací dokáží rozlišit původního autora a plagiátora.
  7. Posluchač, který se svým hodnocením nebo klasifikací nesouhlasí, se může obrátit na vedoucího katedry, která předmět zajišťuje, a dále postupovat podle Studijního a zkušebního řádu ČVUT, zejména podle článku 9, odstavce 3. nebo článku 10, odstavce 9.
  8. V připadě prohřešku držitele červené karty následuje oznámení Disciplinární komisi FEL se žádostí o vyloučení ze studia.

Co je plagiát

Plagiátem je převzatý text, ilustrace, část počítačového kódu, metoda, i myšlenka (i část téhož) bez uvedení citace pramene.

Každý, kdo ve svém řešení použije výsledky jiného autora, musí tyto převzaté výsledky zřetelně označit a odkázat na původního autora. Jinak se dopouští plagiátorství. Z výukových důvodů dále také není možné používat cizí výsledky v konkrétních předmětech a úlohách, kde se výslovně požaduje samostatná práce, a to i v případě, že by byly převzaté výsledky řádně označeny.

Tato definice plagiátorství nijak nezužuje obvyklé chápání opisování na této univerzitě.

Praktické poznámky

Ve většině úloh je potřeba se především vyhnout opisování. Pro zabránění opisování použijte zapomínací test. Pokud narazíte na kód (například od kolegy nebo na webu), který odpovídá zadání, nechte si před tím, než začnete sami kódovat, dvoudenní pauzu. Tak zamezíte přílišné inspiraci cizím dílem.

Kolegové studenti, apelujeme na vaši profesionální čest. Opisování a podvádění jsou závažné přečiny proti akademické etice. Pokud si s úlohou nevíte rady, obraťte se na kolegy cvičící/přednášející. Rádi vám poradí a poskytnete jim cennou zpětnou vazbu k výkladu a tématu.

1)
V případě studia cizího kódu zkuste zapomínací test. Poté, co kódu porozumíte, počkejte minimálně 24, ale raději 48 hodin, než začnete s vlastní implementací.
2)
Toto opakování je míněno napříč předměty v celém studiu, nikoli pouze v rámci jednoho předmětu. Prohřešky jsou v databázi zaznamenány.
help/common/plagiaty_opisovani.txt · Last modified: 2023/02/27 14:13 by xposik