Warning
This page is located in archive.

Ukázkový test 1

Z testu je možné získat maximálně 30 bodů, 15 bodů z obsáhlejších otázek na této stránce a 15 bodů z krátkých otázek.

 1. Uvažujte následující program. Co bude na standardním výstupu po jeho provedení? [3B]
  struct object {
    object() { std::cout << "1 "; }
    object(const object&) { std::cout << "2 "; }
    object& operator=(const object&) {
      std::cout << "3 ";
      return *this;
    }
    object(object&&) { std::cout << "4 "; }
    object& operator=(object&&) {
      std::cout << "5 ";
      return *this;
    }
    ~object() { std::cout << "6 "; }
    void pozdrav() {
      std::cout << "Ahoj! ";
    }
    void pozdrav() const {
      std::cout << "Nazdar! ";
    }
  };
   
  object foo(const object& o){
    o.pozdrav();
    return o;
  }
   
  int main(){
    object o1;
    object o2(o1);
    o1.pozdrav();
    o1 = foo(o1);
  }
  řešení
 2. Je takto definovaný konstruktor v pořádku? Proč? [1B]
  template <typename T>
  class array {
  public:
    array(T* data, std::size_t length) :
      len{length}, elements{ new T[len] } {
      for (int i = 0; i < len; ++i) {
        elements[i] = data[i];
      }
    }
  private:
    T* elements;
    std::size_t len;
  };
  řešení
 3. Co bude na výstupu tohoto programu? [2B]
  int main(){
    std::vector<int> v ({
      6, 5, 3, 9, 7, 4, 0, 2, 8, 1
    });
    std::sort(begin(v), end(v), [](int a, int b) {
      if ((a & 1) == (b & 1)){
        return a < b;
      } else {
        return (a & 1) < (b & 1);
      }
    });
    for (const auto& elem : v) {
      std::cout << elem << " ";
    }
  }
  řešení
 4. Co bude na výstupu tohoto kousku kódu? [1B]
  class B {};
  class D : public B {};
   
  void f(B& throwable) { throw throwable; }
   
  int main() {
    D status;
    try {
      f(status);
    } catch (B& e) {
      std::cout << "Chytil jsem B!\n";
    } catch (...) {
      std::cout << "To je divny...\n";
    }
  }
  řešení
 5. Co bude na výstupu po proběhnutí tohoto programu? [2B]
  struct A {
    virtual void say() {
      std::cout << "A zdravi.\n";
    }
  };
   
  struct B : A {
    void say() {
      std::cout << "B zdravi.\n";
    }
  };
   
  void bar(A& a) {
    a.say();
  }
   
  void foo(A a) {
    a.say();
    bar(a);
  }
   
  int main() {
    A a;
    B b;
    bar(a);
    bar(b);
    foo(b);
  }
  řešení
 6. Naimplementujte šablonovou funkci clamp(min, max, val). Clamp omezí hodnotu val na interval [min, max].
  Příklad použití:
  clamp(0, 10, 2) == 2;
  clamp(0, 10, -1) == 0;
  clamp(0, 10, 11) == 10;
  Nezapomeňte, že T nemusí podporovat všechny operace které podporuje int. [1B]
  řešení
courses/b6b36pcc/testy/ukazkovy_test_1.txt · Last modified: 2022/09/13 11:26 by richta