Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT.

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Výsledné hodnocení uvádí tabulka:

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A <90, 100> výborně
B <80, 90) velmi dobře
C <70, 80) dobře
D <60, 70) uspokojivě
E <50, 60) dostatečně
F <0, 50) nedostatečně

Body hodnocení jsou získány v následujících kategoriích:

Kategorie Maximum bodů Požadované minimum
hw - povinné 25 -
hw - volitelné 20 -
hw - bonusové 10+ -
Test v semestru 5 0
Minimální počet bodů pro zápočet lze získat až 60+ bodů 30
Písemný zkouškový test 20 10
Implementační zkouška 20 10
Součet 100+ 50 1)

Minimální počet bodů pro získání zápočtu je 30 zárovenň je nutné odevzdat všechny domácí úkoly (povinné části), které musejí projít testy odevzdávacího systému.

Termíny zkoušky

Zkouška se skládá z písemného testu a implementační části. Z každé části je nutné získat nejméně 10 bodů.

10.1., 12.1., 14.1., 17.1., 19.1., 21.1., 25.1., 27.1., 31.1.;

Termíny (opravné), které budou otevřeny podle potřeby: 2.2., 4.2., 7.2., 8.2.

V případě získání více než 13 bodů z testu, je možné opakovat jen implementační zkoušku. Je nutné oznámit předem e-mailem přednášejícímu s předmětem zprávy PRP - Zkouska s řádku ve tvaru “username, jménem přijmení”. Podobně lze opakovat jen test při získání více než 13 bodů z implementační části.
1)
50 bodů odpovídá hodnocení E - dostatečně.
courses/b0b36prp/classification/start.txt · Last modified: 2021/12/15 14:17 by faiglj