Warning
This page is located in archive.

ST toolchain

Pro kompilaci projektů pro architekturu ARM procesorů STM32 na pracovních stanicích je třeba instalace křížového kompilátoru. Pro nahrání a debugování kódu na deskách STM32F446RE Nucleo je potom potřeba programovací rozhraní ST-LINK.

Po přepnutí do superuživatelského módu:

sudo su
Slouží pro instalaci potřebného toolchain na pracovní stanice níže uvedený instalační skript.
#install prerequisity 
apt-get update
 
#install cross-compiler
apt-get install gcc-arm-none-eabi 
 
#install usb library required by ST-LINK 
apt-get install libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev
 
#download and build ST_LINK
mkdir /opt/stlink
cd /opt/stlink
git clone https://github.com/texane/stlink.git
cd stlink
mkdir build
cd build 
cmake ..
make 
make install
 
#add udev rules - to allow basic user to access ST-LINK devices without root privileges
cd /opt/stlink/stlink/etc/udev/rules.d/
cp ./* /etc/udev/rules.d

courses/b3b36prg/tutorials/st_toolchain.txt · Last modified: 2018/02/06 17:18 (external edit)