Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Křížová (cross) kompilace pro STM32 Nucleo

Realizujte výše uvedené úlohy křížovou kompilací s využitím následujících bloků.

 • Ke křížové kompilaci použijeme upravený Makefile a Hardware Abstraction Layer (HAL) knihovny zprostředkované výrobcem: Nucleo HAL
 • Kompilace se provádí příkazem

make

 • Nahrání na desku lze provést nahráním binárního souboru .bin na desku, jako v případě mbed, nebo přes rozhranní st-link příkazem st-flash write soubor.bin 0x8000000, který je v dodaném Makefile pod cílem burn

make burn

 • Jednoduchý program pro periodické blikání LED

#include "stm32f4xx_hal.h"
 
/* method to delay by busy loop */
void ms_delay(int ms)
{
  while (ms-- > 0) {
   volatile int x=5971;
   while (x-- > 0)
     __asm("nop"); //no operation
  }
}
 
/* main function */
int main(void)
{     
 /* Enable GPIOA Clock (to be able to program the GPIO configuration registers) */
 /* RCC - real-time clock control, AHB1 - advanced high-performance bus 1, ENR - enable register */
 RCC->AHB1ENR |= (RCC_AHB1ENR_GPIOAEN);
 
 /* GPIO_INIT pin PA5 - output, fast, pull-up */
 GPIOA->MODER  |= ((uint32_t) 0x00000001 << 10); 	//set port A pin 5 output; MODER - mode setup register
 GPIOA->OSPEEDR |= ((uint32_t) 0x00000002 << 10);		//set port A pin 5 output speed fast; OSPEEDR - output speed setup register
 GPIOA->PUPDR  |= ((uint32_t) 0x00000001 << 10); 	//set port A pin 5 pull-up; PUPDR - pull-up pull-down setup register  
 
 /* blinking led example */  
 while (1)
 { 
 	/* toggle LED - PA5; ODR - output data register */
	GPIOA->ODR ^= ((uint32_t) 0x00000001 << 5);
    /* wait in busy loop */
    ms_delay(50); 	
 }
}

 • Implementujte jednoduchý program pro ovládání LED stiskem tlačítka

#include "stm32f4xx_hal.h"
 
/* main function */
int main(void)
{     
 /* Enable GPIOA Clock (to be able to program the GPIO configuration registers) */
 /* RCC - real-time clock control, AHB1 - advanced high-performance bus 1, ENR - enable register */
 RCC->AHB1ENR |= (RCC_AHB1ENR_GPIOAEN);
 
 /* GPIO_INIT pin PA5 - output, fast, pull-up */
 GPIOA->MODER  |= ((uint32_t) 0x00000001 << 10); 	//set port A pin 5 output; MODER - mode setup register
 GPIOA->OSPEEDR |= ((uint32_t) 0x00000002 << 10);		//set port A pin 5 output speed fast; OSPEEDR - output speed setup register
 GPIOA->PUPDR  |= ((uint32_t) 0x00000001 << 10); 	//set port A pin 5 pull-up; PUPDR - pull-up pull-down setup register  
 
 /* Enable GPIOC Clock (to be able to program the GPIO configuration registers) */
 RCC->AHB1ENR |= (RCC_AHB1ENR_GPIOCEN);
 
 /* GPIO_INIT pin PC13 - input, pull-up */
 GPIOC->MODER &= ~((uint32_t) 0x00000003 << 26);	//set port C pin 13 input; MODER - mode setup register
 GPIOA->PUPDR |= ((uint32_t) 0x00000001 << 26); 	//set port C pin 13 pull-up; PUPDR - pull-up pull-down setup register  
 
 uint32_t btn = 0;
 
 /* Btn to led control */  
 while (1)
 { 
 	/* read the button - PC13; IDR - input data register */	
 	btn = (GPIOC->IDR) & ((uint32_t) 0x00000001 << 13);	//masking bit 13
 
 	if (btn){
 		/* turn on LED - PA5; ODR - output data register */
	 	GPIOA->ODR |= ((uint32_t) 0x00000001 << 5);
 	} else {
 		/* turn off LED - PA5; ODR - output data register */
 		GPIOA->ODR &= ~((uint32_t) 0x00000001 << 5);
 	} 	
 }
}

 • HAL knihovny STM obsahují množství předpřipravených metod pro práci s periferiemi. Z výukových důvodů jsou ale v předchozích programech použity přímé zápisy hodnot do registrů.
 • Návod pro instalaci cross-kompilátoru je na stránce ST-toolchain
courses/b3b36prg/tutorials/nucleo_cross.txt · Last modified: 2020/05/10 06:21 by faiglj