Warning
This page is located in archive.

Zadání úlohy č.3

Health technology assessment

Návrh koncepce posuzovaní nově vstupujících technologii do systému zdravotnictví České Republiky

Nové technologie jsou žádoucí. Předpokládáme, že díky novým technologiím budeme léčit úspěšněji nádorová onemocnění, prodlužovat život pacientům v terminálním stadium srdečního onemocnění. Zároveň se nové technologii spolu s rozvojem chronických onemocnění a se vzrůstajícími nároky pacientů stávají hlavní příčinou vzrůstů nákladů ve zdravotnictví. Dnes už si nedokážeme představit, že bychom některé nákladné operace nebo léky platili v hotovosti osobně, Jsou placeny třetí stranou, našimi pojišťovnami ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění. Proto je běžné, že některé země v Evropě i ve světě přistupují k vytvoření nástrojů, které posuzují nově vstupující technologii z pohledu efektivity a nákladovosti. Mluví se o Health technology assessmet

Úkol

Vypracujte koncepci health technology assesment pro Českou republiku

Pokyny pro zpracování

 • Srovnejte způsoby posuzování nových technologii v zahraničí – rešerše, porovnej detailně systémy HTA ve 3 vybraných zemích. Stav zavádění HTA v České republice.
 • Vypracujete koncepci HTA pro Českou republiku.
 • Popište motivace a chování „jednotlivých hráčů“ při zavádění nových technologií do zdravotního systému (tzn. pacient, stát, lékaři, zdravotní zařízení, pojišťovna, výrobce) a implementujte do úlohy.
 • Popište změny chování navrhovaného systému při nekontrolovaném dominantním chovaní jednoho z hráčů.
 • Popište právní rámec pro implementaci HTA do současného zdravotního systému ČR, navrhněte úpravy zákonů. V jednotlivých krocích navrhněte optimální formu zavádění HTA do systému zdravotnictví v ČR
 • Všechny úvahy a návrhy podrobně komentujte a vysvětlujte

Načti a implementuj do úlohy

 • Health technology assessment. Procesní mapa HTA (popis jednotlivé fáze)
 • Klinické studie - způsob implementace nových lékařských přístrojů a léků do praxe.
 • Standard, nadstandard
 • Clinical guidelines jako nástroj ke zvyšování kvality a efektivity
 • „Matematika milosrdenství“
 • Qualy

Tipy na vypracování úlohy s vysokou přidanou hodnotou

 • Čím je určena konečná cena nového zdravotnického prostředku při jeho zavádění do medicínské praxe.
 • Etické chování zdravotnických firem a lékařů při klinických studii
 • Úloha konkurence při zaváděných nových technologii do praxe, právní odpovědnost za nové technologie v medicínské praxi
 • Působivé zpracování úlohy v PowerPoint pro účely presentace
courses/a6m33ozl/uloha_3.txt · Last modified: 2018/02/16 12:13 (external edit)