Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Rozvrh na FEL Posluchači ALG Odevzdávací systém BRUTE Diskusní fórum

ALG - zkouška

Termíny a místa konání

Rozpis zkoušek

Nepoužívejte KOS k přihlášení na zkoušku, orgnizace zkoušek se řídí výhradně zde odkazovaným rozpisem.

Učebny
Zkoušky probíhají většinou mimo učebny Katedry kybernetiky, je nutno dodržovat pravidla provozu těchto učeben. Speciálně:
Učebna bude 404 využívána pro práci s vlastními notebooky, které neprocházejí kontrolami ve smyslu BOZP FEL, je třeba respektovat odstavce 4 a 5 Provozního řádu pro 115: http://svti.fel.cvut.cz/cz/services/studovny/rad-nb.html
Dozor učebny zajistí odemčení koryt se zásuvkami 230V a odsunutí monitorů, klávesnic a myší z hlavní pracovní plochy stolů. Studenti jsou povinni opatrně manipulovat s notebooky (v minulosti několikrát došlo k mechanickému poškození monitoru).

Teoretická část zkoušky 0 - 16 bodů, nutné minimum 8 bodů
V teoretické části obdrží adept několik otázek a připraví si na ně písemnou osnovu odpovědi, případně odpověď detailnější, pokud to konkrétní otázka vyžaduje. Své odpovědi probrere s examinátorem, který určí konečné hodnocení. Doba na přípravu odpovědí je nejvýše 1 hodina. V této části zkoušky nelze využívat žádné další písemné ani elektronické podklady, zdroje apod. Mobilní telefon mějte vypnutý.

Praktická část zkoušky, 0 - 10 bodů, nutné minimum 5 bodů
Obsahuje jednu programovací úlohu, kterou musí adept během zkoušky naprogramovat a odevzdat do systému BRUTE. Odevzdané řešení musí fungovat správně a dostatečně rychle na alespoň 5 z 10 testovacích souborů, každý soubor představuje 1 bod. Doba na vypracování je 5 hodin. Během prvních 30 minut není dovoleno kódovat, tato doba slouží k rozmyšlení a přípravě algoritmu/řešení úlohy. Jazyk řešení je Java, C/C++ nebo Python. Použití Pythonu je nutno vždy uvážit, nese s sebou zřejmé riziko příliš pomalého kódu.
Lze používat libovolné přinesené tištěné zdroje nebo elektronické zdroje ve vlastním počítači.

Pravidla obsluhy počítače a dalších zařízení během praktické části zkoušky

 • Každý účastník pracuje individuálně na vlastním přineseném počítači.
 • Připojení k internetu lze používat pouze pro komunikaci s odevzdávacím systémem BRUTE.
 • Mobilní telefony a další výpočetní prostředky kromě vlastního počítače musí být během zkoušky vypnuty.
 • Během zkoušky nelze poslouchat reprodukovanou hudbu nebo se připojovat na zvukový výstup počítače.
 • Během zkoušky je k dispozici učitelský počítač, kde lze po domluvě dohledávat případné nutné informace na webu, např. podrobnosti o nejasných chybových hlášeních překladače/GUI, apod.

Dodatečná minimální náprava
Kdo neuspěje v praktické části zkoušky a potom dodatečně doma zjistí, že nezdar byl způsoben triviální chybou v rozsahu cca 1-2 řádků kódu, například přehlédnutou opačnou nerovností v kritickém místě, chybou +/-1 v indexaci pole, nepřesnou inicializací apod., může většinou dodatečně uspět. Nutnou podmínkou úspěchu v takovém případě je, aby byl chybný kód odevzdán do upload systému před koncem zkoušky, aby oprava proběhla ve stejný den a aby byla triviální rozsahem i koncepcí. Opravený kód musí fungovat a splňovat ostatní pravidla zkoušky. Examinátor pak rozhodne o finálním výsledku této části zkoušky.

Nezávislost praktické a teoretické části
Splnění jedné části zkoušky není podmínkou pro účast ve druhé části. Na každou část lze chodit v různých termínech. Při neúspěchu každý musí opakovat jen tu část, v níž neuspěl. Kdo některou část splnil a chce si ji dodatečně zlepšit, může, počítá se pak vždy lepší výsledek a další pokusy se nepovažují za opravný termín.

Opravné termíny
Počet opravných termínů jednotlivce se řídí aktuálními pravidly fakulty a katedry.

Individuální podmínky
Posluchač, který má závažný důvod pro to, aby absolvoval zkoušku za jiných okolností než zde uvedených, se musí domluvit v dostatečném předstihu s examinátory.

Bodování a klasifikace
Sčítají se body získané za řešení domácích úloh v semestru, za programovací část a za teoretickou část zkoušky.
1. Ze semestru je nutno získat alespoň 8 bodů za domácí programovací úlohy.
2. Z programovací části zkoušky je nutno získat alespoň 5 bodů z maximálně možných 10, počet bodů odpovídá počtu správně zpracovaných testovacích souborů.
3. Z teoretické části zkoušky je nutno získat alespoň 8 bodů z maximálně možných 16, examinátor jednotlivé otázky interně ohodnotí vhodným počtem bodů a podle toho ocení výkon adepta.

 
Výsledné body Známka 
============= ======
   < 21 b.  F 
21 b. - 25 b.  E 
26 b. - 30 b.  D 
31 b. - 34 b.  C 
35 b. - 38 b.  B 
39 b. - 42 b.  A

zip 171

courses/b4b33alg/zkouska.txt · Last modified: 2019/01/17 08:53 by berezovs