Warning
This page is located in archive.

TEST 12

V následujících úlohách uvažujte následující transakce z nákupních košíků:

<latex> \begin{table}[] \begin{tabular}{cl} \multicolumn{1}{l}{\textbf{ID transakce}} & \textbf{položky}
\hline 1 & párky, rohlíky, kečup
2 & párky, rohlíky
3 & párky, kola, chipsy
4 & kola, chipsy
5 & kečup, chipsy
6 & párky, chipsy, kola \end{tabular} \end{table} </latex>

 1. (0.5 b) Převeďte tato data do podoby vhodné pro asociační analýzu.
 2. (1.0 b) (Pomocí Apriori algoritmu) nalezněte všechny množiny častých položek minimální podporou $minsup = 33.33 \%$. Nápověda: nejdříve převeďte procentuální vyjádření $minsup$ na absolutní počet transakcí. Dále postupujte od jednoprvkových množin k množinám víceprvkovým. Nejdříve vypište všechny kandidáty a jejich podporu a poté z nich vyberte skutečné množiny častých položek.
 3. (0.5 b) Vyberte jednu tříprvkovou množinu častých položek a pomocí ní vygenerujte všechna možná asociační pravidla. U každého z nich napiště příslušnou podporu (support) a spolehlivost (confident). Označte pravidlo s nejvyšší spolehlivostí.

Cvičení 14 - Zpracování a učení z textů

 1. Co je tokenizace? Co je stemming?
 2. Která slova jsou obvykle filtrována z textů (Stop Words filter)? Proč je to důležité?
 3. Co je TF-IDF vector score?
 4. Jak se počítá Cosine Similarity?

V dnešním cvičení budeme hledat nejrelevantnější dokument pro zadaný dotaz.

Návod byl převzat z http://anythingbutrbitrary.blogspot.cz/2013/03/build-search-engine-in-20-minutes-or.html a upraven.

# dokumenty pro simulaci text miningu
doc1 <- "Stray cats are running all over the place. I see 10 a day!"
doc2 <- "Cats are killers. They kill billions of animals a year."
doc3 <- "The best food in Columbus, OH is  the North Market."
doc4 <- "Brand A is the best tasting cat food around. Your cat will love it."
doc5 <- "Buy Brand C cat food for your cat. Brand C makes healthy and happy cats."
doc6 <- "The Arnold Classic came to town this weekend. It reminds us to be healthy."
doc7 <- "I have nothing to say. In summary, I have told you nothing."
doc.list <- list(doc1, doc2, doc3, doc4, doc5, doc6, doc7)
N.docs <- length(doc.list)
names(doc.list) <- paste0("doc", c(1:N.docs))
query <- "Healthy cat food"

# transformace vsech pismen na mala
doc.list <- sapply(doc.list, tolower)
query <- tolower(query)

Pro práci s texty musíte mít v R nainstalovány dvě knihovny - tm (text mining) a SnowballC

install.packages("tm")
install.packages("SnowballC")
library(tm)
library(SnowballC)

Vytvoření korpusu a jeho předzpracování

my.docs <- VectorSource(c(doc.list, query))
my.docs$Names <- c(names(doc.list), "query")
my.corpus <- Corpus(my.docs)
my.corpus

getTransformations()

print(doc.list[1])

#smazani interpunkce, cisel
my.corpus <- tm_map(my.corpus, removePunctuation)
my.corpus <- tm_map(my.corpus, removeNumbers)
print(my.corpus[[1]]$content)

#ziskani korenu slov - running -> run
my.corpus <- tm_map(my.corpus, stemDocument)
print(my.corpus[[1]]$content)

#smazani "stop words"
stop <- stopwords("en")
my.corpus <- tm_map(my.corpus, removeWords, words=stop)
print(my.corpus[[1]]$content)

#smazani mezer
my.corpus <- tm_map(my.corpus, stripWhitespace)
print(my.corpus[[1]]$content)

Reprezentace dokumentu jako vektoru výskytu slov

term.doc.matrix.stm <- TermDocumentMatrix(my.corpus)
dim(term.doc.matrix.stm)
inspect(term.doc.matrix.stm[0:14, ])

term.doc.matrix <- as.matrix(term.doc.matrix.stm)

Td-idf

get.tf.idf.weights <- function(tf.vec, df) {
 # Computes tfidf weights from a term frequency vector and a document
 # frequency scalar
 # example: get.tf.idf.weights(c(1, 2, 3, 0, 0, 6), 4))
 weight = rep(0, length(tf.vec))
 # tf * idf
 weight[tf.vec > 0] = (1 + log2(tf.vec[tf.vec > 0])) * log2(N.docs/df)
 weight
}

get.weights.per.term.vec <- function(tfidf.row) {
 term.df <- sum(tfidf.row[1:N.docs] > 0)
 tf.idf.vec <- get.tf.idf.weights(tfidf.row, term.df)
 return(tf.idf.vec)
}

tfidf.matrix <- t(apply(term.doc.matrix, c(1), FUN = get.weights.per.term.vec))
colnames(tfidf.matrix) <- colnames(term.doc.matrix)

tfidf.matrix[0:3, ]

Podobnost dokumentů pomocí cosine similarity

<latex>

 \mathbf{a}\cdot\mathbf{b} =\left\|\mathbf{a}\right\|\left\|\mathbf{b}\right\|\cos\theta 

</latex>

Jak cosine similarity funguje pro různé úhly, si ukážeme pomocí následujícího obrázku.

angle <- seq(-pi, pi, by = pi/16)
plot(cos(angle) ~ angle, type = "b", xlab = "angle in radians", main = "Cosine similarity by angle")

Normalizace vektorů, pro snadnější výpočet <latex> \cos \theta = \mathbf{a}\cdot\mathbf{b} </latex>

tfidf.matrix <- scale(tfidf.matrix, center = FALSE, scale = sqrt(colSums(tfidf.matrix^2)))
tfidf.matrix[0:3, ]

Výpočet podobnosti

#rozdeleni matice na vektor dotazu a vektory dokumentu
query.vector <- tfidf.matrix[, (N.docs + 1)]
tfidf.matrix <- tfidf.matrix[, 1:N.docs]

#maticove nasobeni
doc.scores <- t(query.vector) %*% tfidf.matrix

#vytvoreni vystupu a jeho serazeni podle skore
results.df <- data.frame(doc = names(doc.list), score = t(doc.scores), text = unlist(doc.list))
results.df <- results.df[order(results.df$score, decreasing = TRUE), ]

#vysledek
options(width = 2000)
print(results.df, row.names = FALSE, right = FALSE, digits = 2)

courses/a6m33dvz/cviceni/14-textmining.txt · Last modified: 2019/01/08 15:02 by nemymila