Warning
This page is located in archive.

TEST 01

 1. (0.5 b) Popište rozdíl mezi informovanými (učení s učitelem) a neinformovanými (učení bez učitele) metodami data miningu?
 2. (1 b) Pan Brown je majitel malé pekárny. Věří, že vůně čerstvě upečeného pečiva přiláká zákazníky do jeho obchodu, a tak zvýší jeho tržby. Jednoho dne se rozhodl provést experiment: 10 dní zaznamenával výši tržeb při otevřených oknech, a poté 10 dní při oknech zavřených. Tržby v britských librách pro jednotlivé případy jsou uvedeny v následujícím výpisu:

# tržby při otevřených oknech
w_open <- c(202.0, 204.5, 207.0, 215.5, 190.8, 215.6, 208.8, 187.8, 204.1, 185.7)

#tržby při zavřených oknech
w_closed <- c(193.5, 192.2, 199.4, 177.6, 205.4, 200.6, 181.8, 169.2, 172.2, 192.8)
Za předpokladu, že tato data jsou náhodným výběrem z normálních rozdělení se stejným rozptylem, zodpovězte postupně na tyto otázky:

 • (0.2 b) Statistický test (Studentův t-test) formulujte jako test jednostranný, s alternativní hypotézou, že střední hodnota rozdělení tržeb při otevřených oknech je vyšší než při oknech zavřených.
 • (0.2 b) Uveďte odhad sdruženého rozptylu.
 • (0.2 b) Uveďte hodnotu testové statistiky.
 • (0.2 b) Uveďte kritickou hodnotu (nebo kritický obor)
 • (0.2 b) Jaký můžeme z tohoto vyvodit závěr pro navržené hypotézy?
 • (Bonus, 0.2 b) Jaká je dosažená p-hodnota?

Pozn.: Veškerý postup zaznamenávejte co nejdetailněji na papír. K numerickému dosazení do vzorců a hledání kvantilů příslušných rozdělení použijte R studio.

Cvičení 2

Průzkumová analýza

 • pojmy: datová matice, pozorování, příznaky (prostor příznaků), typy dat, expertní informace, rozdělení a rozsah hodnot, chybná vs. odlehlá pozorování, chybějící data
 • pojmy ze statistiky: náhodná veličina (rozdělení, střední hodnota, rozptyl) vs. realizace náh. veličiny = náh. výběr (histogram, výběrový průměr, výběrový rozptyl, výběrový korelační koeficient
 • Úkolem průzkumu dat je seznámit se se strukturou dat a popsat každý atribut základními statistickými údaji.

Do svého pracovního adresáře uložte soubor iris.csv

# načtení dat
setwd('/home/user/...')
data <- read.csv("iris.csv")
Nebo využijte knihovnu datasets package, která iris data obsahuje 1111111
library(datasets)
data <- iris
Jednoduchá průzkumová analýza
# popis dat
dim(data) 
names(data)
data[1:5,]
str(data)
summary(data)

dsum <- apply(data[,1:4],2,mean)
dsum <- tapply(data$Sepal.Length, data$Species, mean)
dsum <- by(data[1:4],data$Species,function(x) {apply(x,2,mean)}) # vrací list - není moc praktické pro další manipulaci, lze převést na data frame pomocí do.call('rbind',dsum) 

# pokročilou manipulaci s daty nabízí knihovna plyr
library(plyr)
dsum <- ddply(data,.(Species),function(x){apply(x[,1:4],2,mean)})

# užitečné funkce - mean, sd, median, is.na, is.nan, is.finite, ...

Grafy v R

Klasické bodové a čarové grafy

plot(data$Sepal.Length)
plot(data$Sepal.Length,type='l')
plot(data$Sepal.Length,type='b')
plot(data$Sepal.Length,data$Sepal.Width)
plot(data$Sepal.Length,data$Sepal.Width,col=data$Species)
plot(data$Sepal.Length,data$Sepal.Width,col=data$Species,pch=19)
plot(data$Sepal.Length,
   data$Sepal.Width,
   col=data$Species,
   pch=19,
   main='Edgar Anderson\'s Iris data',
   xlab='Sepal Length',
   ylab='Sepal Width')

# legenda
legend('topright',
    legend=levels(data$Species),
    pch=19,
    col=1:length(levels(data$Species)))

# vykreslit body
avgSepal.Length <- tapply(data$Sepal.Length,data$Species,mean)
avgSepal.Width <- tapply(data$Sepal.Width,data$Species,mean)
points(avgSepal.Length,avgSepal.Width,pch='X',cex=2,col=4)

# vykreslit čáry
lines(lowess(data$Sepal.Length[data$Species=='setosa'],data$Sepal.Width[data$Species=='setosa']))
lines(lowess(data$Sepal.Length[data$Species=='versicolor'],data$Sepal.Width[data$Species=='versicolor']),col=2)
lines(lowess(data$Sepal.Length[data$Species=='virginica'],data$Sepal.Width[data$Species=='virginica']),col=3)

# další elementy - line(), abline(), 
Varianty argumentu pch zde.

Boxplot

boxplot(data$Sepal.Length ~ data$Species)

# přídáme barvu a datové body
boxplot(data$Sepal.Width ~ data$Species , col=terrain.colors(3) )

mylevels<-levels(data$Species)
levelProportions<-summary(data$Species)/nrow(data)

for(i in 1:length(mylevels)){
 
 thislevel<-mylevels[i]
 thisvalues<-data[data$Species==thislevel, "Sepal.Width"]
 
 # take the x-axis indices and add a jitter, proportional to the N in each level
 myjitter<-jitter(rep(i, length(thisvalues)), amount=levelProportions[i]/2)
 points(myjitter, thisvalues, pch=20, col=rgb(0,0,0,.2)) 
 
}
Histogram
hist(data$Sepal.Length)
hist(data$Sepal.Length,100)
Histogramy pro jednotlivé třídy v jednom grafu
hist(data$Sepal.Length[data$Species == 'setosa'],
   50,
   xlim=c(min(data$Sepal.Length),
   max(data$Sepal.Length)),
   col=2,
   main='Edgar Anderson\'s Iris data')
hist(data$Sepal.Length[data$Species == 'versicolor'],50,col=3,add=T)
hist(data$Sepal.Length[data$Species == 'virginica'],50,col=4,add=T)
Scatter Plot Matrix
pairs(data)

Příklad 1 (boxplot) Využijte vestavěný dataset airquality a sestrojte boxploty teploty vzduchu v závislosti na měsíci měření. Nezapomeňte pojmenovat osy a dát grafu titulek. Dále boxploty obarvěte oranžovou barvou. Nakonec pomocí vhodné funkce (na jednom řádku) vypište mediány teplot přes všechny měsíce.

Řešení

 5 6 7 8 9 
66 78 84 82 76

Příklad 2 (histogram)
 1. Pomocí funkce rnorm vygenerujte 2 vektory o délce 4000 z normálního rozdělení o střední hodnotě 100, resp. 200 a směrodatné odchylce 30 (v obou případech). Bude se jednat o dva různé druhy rostlin, hodnoty značí jejich naměřenou výšku.
 2. Zobrazte histogram pro každou třídu do vlastního grafu. Tyto grafy umístěte na jedné stránce vedle sebe. K tomu využijte příkaz par(mfrow=c(1,2)).
 3. Nyní zobrazte oba histogramy do jednoho grafu. Barevně je odlište. Aby jeden histogram nezakrýval druhý, nastavte alpha kanál, který reguluje průhlednost rgb(r,g,b,alpha). Nezapomeňte smysluplně označit osy a nastavit legendu vpravo nahoře (názvy rostlin si vymyslete libovolně).

Řešení

Grafy pomoci knihovny GGPLOT2

library(ggplot2)

Mapování dat → vizualizace

ggplot(data, aes(x=Sepal.Length, y=Sepal.Width))+geom_point()
ggplot(data, aes(x=Sepal.Length, y=Sepal.Width))+geom_point()+geom_line()
ggplot(data, aes(x=Sepal.Length, y=Sepal.Width))+geom_point(aes(color=Species))+geom_line()
ggplot(data, aes(x=Sepal.Length, y=Sepal.Width))+geom_point()+geom_line(aes(color=Species))
ggplot(data, aes(x=Sepal.Length, y=Sepal.Width, color=Species))+geom_point()+geom_line()

Příklady grafů

ggplot(data, aes(x=Species, y=Petal.Width))+geom_boxplot()

ggplot(data, aes(x=Sepal.Length))+geom_histogram()
ggplot(data, aes(x=Sepal.Length))+geom_histogram(binwidth=0.1)
ggplot(data, aes(x=Sepal.Length))+geom_histogram(binwidth=0.1, aes(colour=Species))
ggplot(data, aes(x=Sepal.Length))+geom_histogram(binwidth=0.1, aes(fill=Species))
ggplot(data, aes(x=Sepal.Length))+geom_histogram(binwidth=0.1, alpha=0.4, aes(fill=Species))
ggplot(data, aes(x=Sepal.Length))+geom_histogram(binwidth=0.1, position="identity", alpha=0.4, aes(fill=Species))
Příklad 3 (Barevné boxploty s ggplot2)
 1. Použijte dataset mpg z R a zobrazte boxplot proměnné hwy (highway miles per gallow) v závislosti na druhu auta. Barvu nastavte na červenou, výplň na oranžovou a alpha kanál na hodnotu 0.2.

 1. Nyní místo oranžové obarvěte jednotlivé boxploty podle třídy (aes: fill=class) a odeberte legendu + theme(legend.position=“none”).

 1. Barevnou škálu si lze i zvolit. Vyberte si jednu z RColorBrewer::display.brewer.all() a obarvěte grafy pomocí scale_fill_brewer(palette=“BuPu”).
Příklad 4 (chybové úsečky) Při prezentování dat formou sloupcových grafů (a nejenom u nich), které vznikají jako agregace naměřených hodnot - např. průměrováním jednotlivých měření - je nezbytné kromě dané hodnoty zobrazit, jak přesné dané měření bylo. Často se k tomu používají tzv. chybové úsečky. Ty mohou zobrazovat kupříkladu směrodatnou odchylku.
 1. Nejprve si vygenerujeme dummy data. Vytvořte data frame s atributem name = letters[1:5] (co vypíše samotné letters?), values (pomocí funkce sample() vyberte z řady 4:15 pět náhodných čísel bez opakování) a sd = c(1, 0.2, 3, 2, 4).
 2. Pomocí +geom_bar() zobrazte sloupcový graf hodnot values přes jednotlivá jména name. Výplň nastavte na skyblue. (Dále nastavte stat=“identity”, jinak ggplot automaticky vykresluje četnost měření v jednotlivých skupinách místo skutečných hodnot.)
 3. Následně pomocí +geom_errorbar() vykreslete chybové úsečky v rozmezí +- sd od naměřené hodnoty. Barvu nastavte na oranžovou.

Úkoly

Použijte data "ADULT" z UCI Machine Learning Repository uložená v souboru adult.csv

 1. Kolik atributů data obsahují?
 2. Obsahují data chybějící hodnoty?
 3. Nakreslete histogram pro atribut workclass. Co vyjadřuje hodnota “?” tohoto atributu?
 4. Jaká hodnota je dominantní u atributu hours.per.week?
 5. Do kolika tříd máme data klasifikovat?

R script pro cvičení

bude doplněn po cvičení

courses/a6m33dvz/cviceni/02-pruzanalyza.txt · Last modified: 2018/12/20 11:56 by nemymila