Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

2. Cvičení

Toto cvičení shrne všechny základní syntaktické konstrukce Javy - vytváření proměnných, cykly, větvení, metody a předávání parametrů. Předvedeme si použítí Scanneru pro vstup dat z konzole. Bude nastíněna funkce GITu a představen Gitlab.

Úkoly na cvičení

 1. Napište metodu, která přečte z konzole dvě čísla a vypíše jejich součet, rozdíl, součin a podíl, včetně informace o vypisované hodnotě.
 2. Napište metodu, která pro kruh zadaný poloměrem r vypočte jeho obvod a obsah. Výsledek zobrazte na 3 desetinná místa.
 3. Napište metodu, která přečte číslo v intervalu <1,7> reprezentující den v týdnu a vrátí slovně odpovídající den, 1 .. Monday, 2 .. Tuestady, …, 7 .. Sunday.
 4. Napište program, který bude ze vstupu číst celá čísla, dokud nebude zadáno číslo 0. Číslo 0 se nebude do vstupu započítávat a program nebude posloupnost čísel ukládat do paměti. Program vypíše:
  1. průměr, pokud bude zadáno pouze číslo 0, nelze průměr počítat a program tedy vypíše hlášku “Unable to find average” na chybový výstup,
  2. druhý největší prvek
  3. pro zadanou posloupnost určete její typ - konstantní, rostoucí, nerostoucí, klesající, neklesající.
 5. Napište metodu, která vrátí text reprezentující prvočíselný rozklad zadaného čísla. Například pro číslo 60 vrátí text “60 = 2*2*3*5”.
 6. Napište metodu, která vypíše obsah pole celých čísel.
 7. Napište metodu, která naplní pole čísly od jedné do velikosti pole.
 8. Napište metodu, která naplní pole celými čísly ze zadaného intervalu.
 9. Napište metodu, která seřadí prvky zadaného pole vzestupně.
 10. Napište metodu, která vrátí dvourozměrné pole celých čísel. Vstupem metody jsou rozměry pole a meze intervalu pro generování náhodných čísel.
 11. Napište metodu, která dokáže vypsat zadané obecné dvourozmerne pole celých čísel.

https://docs.google.com/document/d/1wm3yRG3pNoAHwK53IxUImxrEe_DV4v0xLNK5vGVENf8/edit

Studijní materiály na cvičení

Syntaxe Javy

Gitlab

Webové rozhraní k fakultnímu GITu lze najít na adrese http://gitlab.fel.cvut.cz. Pro úspěšné používání je třeba vytvořit si SSH klíče, se kterými se lze připojovat k úložišti z klientů (Netbeans, TortoiseGIT,…). POZOR! Připojení úložiště jen pomocí nastaveného hesla není v Gitlabu povoleno.

Popis GITu a odkazy na návody.

courses/b0b36pjv/tutorials/02/start.txt · Last modified: 2017/02/27 13:51 by masoplu1