Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.
Upřesnění hodnocení a zkoušení
  1. získáte zápočet a odnášíte si základ hodnocení (35 až 60 bodů)
  2. projdete úspěšně zkouškovým testem (máte tedy 45 až 80 bodů)
  3. (dobrovolné) složíte implementační zkoušku (máte 45 až 100 bodů)
  4. pro přihlašování na opravné testy a zápis výsledné známky použijte tento formulář (vyžaduje přihlášení školním účtem)

Hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. K úspěšnému absolvování předmětu je nutné získat zápočet a vykonat zkoušku. Pro získání zápočtu je třeba úspěšně vyřešit domácí úkoly, a odevzdat semestrální práci.

V poslením týdnu semestru se bude na přednášce konat písemný zkouškový test ze kterého je potřeba získat alespoň 10 bodů. Poté je možné vykonat implementační zkoušku, která je nepovinná. V případě zisku alespoň 10 bodů z testu lze vykonat ústní zkoušku, při které je možné získat až 10 bodů, nejvýše však v součtu 100 bodů. Ústní zkouška je dobrovolná, avšak v případě pochybností o znalostech může po implementační části zkoušky následovat ověřující ústní zkoušení. Zisk minimálního počtu bodů automaticky nemusí znamenat zisk příslušné známky. Při zásadní neznalosti může být známka i snížena.

Aktualizace - ústní zkouška je určena jen pro speciální případy. Nelze v ní získat body nad rámec hodnotící tabulky níže.

Rozložení hodnocení dle dosažených bodů je dle tabulky:

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A 90 a více výborně
B 80 - 89 velmi dobře
C 70 - 79 dobře
D 60 - 69 uspokojivě
E 50 - 59 dostatečně
F méně než 50 nedostatečně

Body lze získat v kategoriích:

Kategorie Body Minimum bodů
5 domácích úkolů po 5 bodech 25 15
Semestrální práce 35 20
- z toho konzultace 10 0
Písemný zkouškový test 20 10
Zkouška (implementace) 20 -

Domácí úkoly jsou za maximálně 5 body (5 domacích úkolů, pro úkoly bude otevřen Upload System celý semestr (podmínkou zápočtu je odevzdání všech domácích úkolů!) - řádně odevzdaný úkol v termínu je hodnocen za 5 body, později řádně odevzdaný úkol bude hodnocen menším počtem bodů, tj. 5 bodů v prvním týdnu, 3 body v druhém týdnu a později pak 0 bodů. Odevzdaný úkol je takový, který úspěšně projde všemi testy v Upload Systému.

courses/b0b36pjv/hodnoceni.txt · Last modified: 2017/07/02 15:55 by xvokrine