Warning
This page is located in archive.

Hodnocení/Classification

Celkové hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Evaluation scale is according to The Study and Examination Code for Students of CTU in Prague.

Známka
Grade
Bodové
rozmezí
Points
range
Slovní
hodnocení
Verbal in English
A 90 - 100 výborně excellent
B 80 - 89 velmi dobře very good
C 70 - 79 dobře good
D 60 - 69 uspokojivě satisfactory
E 50 - 59 dostatečně sufficient
F < 50 nedostatečně failed


Nutnou podmínkou udělení zápočtu je odevzdání všech semestrálních prací s hodnocením na alespoň 6 bodů (60%). Absolvování předmětu je podmíněno udělením zápočtu a dosažením alespoň 24 bodů (60%) z písemní části zkoušky. V případě dosažení celkového bodového hodnocení nad 50 bodů (včetně) lze ústní část zkoušky vynechat. V případě, že student při ústní části zkoušky nedosáhne požadovaného minima (5 bodů), musí znovu absolvovat písemní část zkoušky.

A necessary condition for granting the credit is submission of all seminar projects with a rating of at least 6 points (60%) each is a necessary condition to award an assessment. The assessment, achieving of 24 points (60%) of the written part of exam and sum of above or equal to 50 points are mandatory to pass the subject. Oral exam part may be omitted if 50 and more points are already reached. If oral part is taken then 5 points are minimum to pass the exam else complete exam including written part has to be repeated.

Bodové hodnocení pro studenty:

Bodové hodnocení
Points range
min. max.
1. seminar project 6 15
2. seminar project 6 15
3. seminar project 6 20
Písemní část zkoušky
Exam - written part
24 40
Ústní část zkoušky
Exam - oral part
5 10
Součet / Sum : 50 100
courses/b4m35pap/classification/start.txt · Last modified: 2020/09/22 00:02 by pisa