Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Semestrální práce

Termín odevzdání Nejlépe před 15.05.2019 23:59 CEST
Nejpozději 19.05.2019 23:59 CEST
Základní implementace 10b
Extra funkcionality až 10 bodů
Bonusové funkcionality až 10 bodů
Minimální počet bodů na zápočet 15
Počet uploadů 1 finální verze + případné opravy dle uvážení cvičícího (hodnotitele)
Výchozí implementace prgsem.zip včetně (64-bit) binárního obrazu aplikace pro Nucleo
Zdůvodu problémů s binární staticky linkovanou spustitelnou aplikací prgsem-main.Linux je použita dynamicky linkovaná binárka prgsem-main.Linux, která vyžaduje nainstalované knihovny
linux-vdso.so.1
libpthread.so.0
libdl.so.2
librt.so.1
libc.so.6
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2

Na řešení staticky linkované a přenositelné aplikace pracujeme. Pokud se zadaří aktualizujeme. Děkujeme za pochopení.

Jan Faigl 2018/05/16 07:26 CEST Aktualizace: Linux binární spustitelný soubor

Jan Faigl 2018/04/26 19:15 CEST Aktualizace: Nucleo aplikace v1.0 (test aktualizace zdrojových souboru pro mbed r149 a vyšší)

Jan Faigl 2017/05/16 05:11 AKDT Aktualizace: Oprava výpočtu RGB složek barevného obrázku.

Jan Faigl 2017/05/16 09:43 AKDT Aktualizace: Přidána dynamicky linkovaný binárka prgsem-main.dynamic.Linux

Jan Faigl 2017/05/23 10:43 CEST Aktualizace: Linux verze dynamicky linkovaná na systémové knihovny prgsem-main.Linux, přidání ikony aplikace a funkce pro vyprázdnění fronty zpráv grafického rozhraní.

Semestrální práce navazuje na implementaci HW 10, kterou rozšiřuje o výpočet fraktálu, který mapuje dynamický systém v části komplexní roviny do 2D obrázku. Konkrétně se jedná o výpočet Juliovy množiny, který je dán rekurzivní rovnicí: $$z_{i+1}= z_i^2 + c,$$ pro kterou vyšetřujeme, zdali pro nějaké zvolené komplexní číslo $c$ posloupnost čísel $z_i$ diverguje či nikoliv. Pro příslušný bod $z_0\in\mathbb{C}$ tak dostáváme posloupnosti hodnot $z_1, z_2, \ldots,z_n$ a říkáme, že bod $z_0$ patří do Juliovy množiny, pokud je posloupnost hodnot $z_1, z_2, \ldots,z_n$ omezená, tj. nediverguje. Test divergence posloupnosti můžeme imperativně otestovat pro zvolený počet prvků posloupnosti $n$ tak, že ověříme, že platí $|z_i|< 2$ pro $0 < i \le n$. Tedy v případě, že absolutní hodnota libovolného komplexního čísla $z_i$ z posloupnosti $z_i\in{z_1, z_n,\ldots, n}$ je větší nebo rovna 2 posloupnost diverguje a bod $z_0$ leží vně Juliovy množiny. Přesnost určení zdali $z_0\in\mathbb{C}$ patří nebo nepatří do Juliovy množiny záleží na počtu testovaných prvků posloupnosti ${z_1, z_2, \ldots, z_n}$. Pro větší hodnoty $n$ může být výpočet náročnější, hodnota ale bude přesnější. Dále můžeme využít hodnotu prvního konkrétního kroku $z_k$, $0<k\le n$, pro který není splněna podmína $|z_k|<2$ využít k obarvení odpovídajícího bodu komplexní roviny a vytvořit tak barevný obrázek Juliovy množiny např.

Uvedený obrázek odpovídá zobrazení části komplexní roviny definované intervaly mezi body $-1.6-1.1j$ a $1.6+1.1j$ na obrázek o rozměru 640$\times$480 pro $c=-0.4 +0.6j$ a $n=60$. Body patřící do Juliovy množiny jsou zobrazeny černě a body, které do množiny nepatří, jsou označeny barvou podle příslušné hodnoty $k$, při které bylo poprvé detekováno, že bod $z_0$ do množiny nepatří, tj. $|z_k|>2$ pro konkrétní $z_0$. Barva je vypočtena po složkách RGB podle

 • R = $9(1-t)t^3\cdot 255$;
 • G = $15(1-t)^2t^2\cdot 255$;
 • B = $8.5(1-t)^3t\cdot 255$;

kde $t$ je podíl $k/n$, tj. číslo od 0 do 1.

Nejzajímavější části Juliovy množiny jsou tak její okraje a zmenšením části komplexní roviny, ze které vybíráme komplexní čísla $z_0$ můžeme přibližit okraj např.

Například pro obdélníkový výřez komplexní roviny definovaný body $a,b\in\mathbb{C}$ mapovaný do obrázku s rozlišením $320\times 240$ získáme:

$a=-0.5-0.5j$, $b=0.5+0.5j$ $a=0.01+0.2j$, $b=0.05+0.25j$

Komunikační protokol

Program na Nucleo desce počítá konkrétní část fraktálu podle zadaných parametrů, které jsou z ovládací aplikace zasílány po sériovém portu. Vlastní výpočet probíhá tak, že řídicí aplikace zašle zprávu MSG_COMPUTE, která specifikuje část výpočtu tzv. chunk ID (cid). Výchozím bodem obdélníkového výřezu pro výpočet je dán komplexním číslem $re + im j$ a počtem hodnot (sloupců) na reálné ose (z leva do prava) a počtem hodnot (řádku) na imaginární ose (zhora dolů). Krok sloupce a řádku, spolu s hodnotou komplexního čísla $c$ a počtem kroků je součástí zprávy MSG_SET_COMPUTE. Definice jednotlivých zpráv odpovídá definici složeného typu struct message v souboru message.h

// Definition of the communication messages
typedef enum {
  MSG_OK,        // ack of the received message
  MSG_ERROR,      // report error on the previously received command
  MSG_ABORT,      // abort - from user button or from serial port
  MSG_DONE,       // report the requested work has been done
  MSG_GET_VERSION,   // request version of the firmware
  MSG_VERSION,     // send version of the firmware as major,minor, patch level, e.g., 1.0p1
  MSG_STARTUP,     // init message (id, up to 9 bytes long string, cksum)
  MSG_SET_COMPUTE,   // set computation parameters
  MSG_COMPUTE,     // request computation of a batch of tasks (chunk_id, nbr_tasks)
  MSG_COMPUTE_DATA,   // computed result (chunk_id, result)
  MSG_NBR
} message_type;
 
#define STARTUP_MSG_LEN 9
 
typedef struct {
  uint8_t major;
  uint8_t minor;
  uint8_t patch;
} msg_version;
 
typedef struct {
  uint8_t message[STARTUP_MSG_LEN];
} msg_startup;
 
typedef struct {
  double c_re; // re (x) part of the c constant in recursive equation
  double c_im; // im (y) part of the c constant in recursive equation
  double d_re; // increment in the x-coords
  double d_im; // increment in the y-coords
  uint8_t n;  // number of iterations per each pixel
} msg_set_compute;
 
typedef struct {
  uint8_t cid; // chunk id
  double re;  // start of the x-coords (real)
  double im;  // start of the y-coords (imaginary)
  uint8_t n_re; // number of cells in x-coords
  uint8_t n_im; // number of cells in y-coords
} msg_compute;
 
typedef struct {
  uint8_t cid; // chunk id
  uint8_t i_re; // x-coords 
  uint8_t i_im; // y-coords
  uint8_t iter; // number of iterations
} msg_compute_data;
 
typedef struct {
  uint8_t type;  // message type
  union {
   msg_version version;
   msg_startup startup;
   msg_set_compute set_compute;
   msg_compute compute;
   msg_compute_data compute_data;
  } data;
  uint8_t cksum; // message command
} message;

Inicializační zpráva MSG_STARTUP může být například definována jako

message msg = { .data.startup.message = { 'P', 'R', 'G', '-', 'S', 'E', 'M', '-', '1' } };
vhodnější je však například zakódovat do zprávy identifikaci autora, např. ČVUT username.

Výměna zpráv a průběh komunikace

Výchozí hodnoty parametrů seriové komunikace jsou 8 datových bitů, 1 stop bit, žádná parita a rychlost 115200 baud (tj. 115200 bps pro přenos přes rozhraní RS-232/USB).

 • Po startu Nucleo posílá zprávu MSG_STARTUP
 • Na příjem zprávy MSG_GET_VERSION odpovídá Nucleo MSG_VERSION nebo MSG_ERROR
 • Na příjem zprávy MSG_SET_COMPUTE odpovídá Nucleo MSG_OK nebo MSG_ERROR
 • Na příjem zprávy MSG_COMPUTE odpovídá Nucleo MSG_OK a zahajuje výpočet nebo v případě chyby posílá MSG_ERROR. Výpočet probíhá postupně a pro každou hodnotu bodu (komplexní roviny/pixelu obrázku) zasílá Nucleo zprávu MSG_COMPUTE_DATA. Po dokončení výpočtu zasílá Nucleo zprávu MSG_DONE.
 • Výpočet je možné přerušit zasláním zprávy MSG_ABORT, na kterou Nucleo odpovídá MSG_OK a přeruší a ukončí aktuáně probíhající výpočet (jeli v režimu výpočtu).
 • Po přerušení výpočtu posílá Nucleo zprávu MSG_ABORT
 • Přerušení výpočtu je možné také stiskem uživatelského tlačítka na Nucleo desce. V takovém případě Nucleo přeruší výpočet a zasílá zprávu MSG_ABORT, tj. zprávu MSG_ABORT posílá Nucleo buď na základě stisku tlačítka nebo žádosti o přerušení výpočtu (poté co přeruší výpočet).

V případě zaslání zprávy MSG_SET_COMPUTE nebo i MSG_COMPUTE jsou nastaveny nové hodnoty a výpočet pokračuje podle posledně zadaných hodnot. Kdykoliv (i v případě běžícího výpočtu) je možné si vyžádat verzi firmware Nuclea zasláním zprávy MSG_GET_VERSION, na kterou Nucleo promptně odpovídá MSG_VERSION.

Typický průběh komunikace mezi PC a Nucleo deskou může vypadat například následovně:

 • Nucleo: MSG_STARTUP
 • PC: MSG_GET_VERSION
 • Nucleo: MSG_VERSION
 • PC: MSG_SET_COMPUTE
 • Nucleo: MSG_OK
 • PC: MSG_COMPUTE
 • Nucleo: MSG_OK
 • Nucleo: MSG_COMPUTE_DATA
 • Nucleo: MSG_COMPUTE_DATA
 • Nucleo: MSG_COMPUTE_DATA
 • Nucleo: MSG_COMPUTE_DATA
 • Nucleo: MSG_COMPUTE_DATA
 • Nucleo: MSG_DONE

Z definice zpráv je nutné uvažovat omezený rozsah n_re a n_im zprávy MSG_SET_COMPUTE, který spolu s bajtovou reprezentací c_id udává, jak je možné organizovat výpočet a jak velké obrázky (rozlišení) je možné aplikací počítat. Dále je omezen počet kroků $n$ v rozsahu 8-mi bitového celého kladného čísla (typ uint8_t). Pragmaticky však nemá příliš smysl výpočet pro hodnoty $n$ vyšší než 200.

Nucleo aplikace

Implementaci Nucleo aplikace lze přímo založit na řešení HW 10, která bude rozšířena o reakci na zprávu MSG_SET_COMPUTE a MSG_COMPUTE spolu s funkcí pro výpočet části fraktálu pro jednoduchost v základní implementaci realizované jako posloupnost dílčích výpočtů jednotlivých pixelů, které jsou po jednom odesílány zprávami MSG_COMPUTE_DATA.

Ovládací aplikace

Implementaci ovládací aplikace lze také založit na řešení HW 10, která vyčítá hodnoty stiknutých kláves a příslušně reaguje. Výpis stavu aplikace lze jednoduše realizovat textovým výpisem (pro základní implementací semestrální práce). Způsob ovládání není striktně předepsán a záleží na invenci řešení. Může například reagovat na stisk následujících kláves:

 • 'g' - vyžádá si číslo verze firmware Nucleo programu (MSG_GET_VERSION)
 • 's' - nastaví parametry výpočtu (MSG_SET_COMPUTE)
 • '1' - spustí výpočet (MSG_COMPUTE)
 • 'a' - přeruší probíhající výpočet (MSG_ABORT)
 • 'r' - resetuje cid
 • 'l' - smaže aktuální obsah výpočtu (bufferu)
 • 'p' - překreslí obsah okna aktuálním stavem výpočtu (bufferem)
 • 'c' - spočte fraktál na PC (pro testovací a kontrolní účely)
 • 'q' - korektně ukončí program terminací jednotlivých vláken a ukončením hlavního vlákna programu voláním
  return EXIT_SUCCESS;

V průběhu běhu aplikce může program vypisovat dílčí stavy a události na standardní (chybový) výstup s nějakým jednoduchým rozlišením kategorie typu výpisu např. INFO, DEBUG, WARN, ERROR:

"ERROR: Cannot open serial port %s\n", serial
"INFO: Create thread '%s' %s\n", threads_names[i], ( r == 0 ? "OK" : "FAIL") 
"INFO: Get version requested\n"
"INFO: Set new computation resolution %dx%d no. of chunks: %d\n", ...
"WARN: New computation parameters requested but it is discarded due to on ongoing computation\n"
"INFO: Set new computation resolution %dx%d no. of chunks: %d\n", ..
"INFO: New computation chunk id: %d for part %d x %d\n", msg.data.compute.cid, msg.data.compute.n_re, msg.data.compute.n_im
"WARN: New computation requested but it is discarded due on ongoing computation\n"
"INFO: Chunk reset request\n"
"WARN: Chunk reset request discarded, it is currently computing\n"
"WARN: Abort requested but it is not computing\n"
"WARN: received grid results is out of range of the current grid"
"ERROR: send_message() does not send all bytes of the message!\n"
"INFO: Nucleo restarted - '%s'\n", str
"INFO: Receive ok from Nucleo\n"
"INFO: Nucleo firmware ver. %d.%d-p%d\n", msg->data.version.major, msg->data.version.minor, msg->data.version.patch
"INFO: Nucleo firmware ver. %d.%d\n", msg->data.version.major, msg->data.version.minor
"WARN: Receive error from Nucleo\n"
"INFO: Abort from Nucleo\n"
"DEBUG: received results %d\n", computation.grid[idx]
"WARN: received grid results is out of range of the current grid"
"WARN: received compute data has cid %d which is different from cid %d - cannot align data to the grid properly\x0a", msg->data.compute_data.cid, computation.cid
"WARN: Nucleo sends new data without computing \n"
"INFO: Nucleo reports the computation is done computing: %d\n", computation.computing
"INFO: Prepare new chunk of data cid: %d\n", msg_send.data.compute.cid
"ERROR: send_message() does not send all bytes of the message!\n"
"INFO: Call join to the thread %s\n", threads_names[i]
"INFO: Joining the thread %s has been %s\n", threads_names[i], (r == 0 ? "OK" : "FAIL")
"INFO: Exit input thead %p\n", pthread_self()
"ERROR: Unknown message type has been received 0x%x\n - '%c'", c, c
"ERROR: Cannot parse message type %d\n", msg_buf[0]
"WARN: the packet has not been received discard what has been read\n"
"ERROR: Cannot receive data from the serial port\n"
"INFO: Exit serial_rx_thread %p\n", pthread_self()
"DEBUG: Write message: "

Vizualizace

Vlastní zobrazení fraktálu lze realizovat s využitím knihovny SDL a pro jednoduchost například s využitím modulu xwin_sdl.zip, který obsahuje pouze tři funkce:

 • int xwin_init(int w, int h); - inicializuje okno o velikosti $w\times h$ pixelů
 • void xwin_close(); - zavře incializované okno
 • void xwin_redraw(int w, int h, unsigned char *img); - překreslí obrázek o velikosti $w\times h$ pixelů odkazovaný ukazatelem img ve formátu RGB, tj. každý pixel je dán trojicí 8bitových hodnot udávající barvu pixelu (v RGB) a prvních $3w$ hodnot tak definuje první řádek obrázku.
 • void xwin_poll_events(void); - vyprázdní frontu zpráv aplikace od grafického rozhraní, které může například v systému Unity na Ubuntu způsobovat ztmavnutí okna aplikace. Funkci je vhodné volat například po stisku klávesy nebo zpracování událost v hlavní smyčce zpráv, či v periodicky volat v pravidelné aktualizaci obsahu grafického okna.

S ohledem na rychlost komunikace je doporučeno v základní implementaci počítat pouze malý obrázek, např. $320\times 240$, pro který může vedle terminálového vstupu okno aplikace vypadat například

Knihovna SDL

Knihovnu SDL je doporučeno použít ve verzi 2, tj. např. sdl2-2.0.5 a potřebné adresáře s hlavičkovými soubory a knihovnami pro linkování přidat prostřednictvím nástroje sdl2-config např. přidat do Makefile:

CFLAGS+=$(shell sdl2-config --cflags)
LDFLAGS+=$(shell sdl2-config --libs)

Hodnocení

Hodnocení implementace obou částí zadání semestrální práce je složeno ze tří kategorií funkcionalit: základních, dodatečných (extra) a bonusových. Všechny zdrojové kódy je nutné nahrát do odevzdávacího systému BRUTE a to nejpozději k termínu odevzdání. Funkčnost aplikace bude hodnocena na základě uploadovaných souborů. Kromě vlastních funkcionalit je součástí hodnocení také prokázání orientace v kódu. Hodnocení bude provedeno dle časových dispozic hodnotitele a autora/ky semestrální práce, což by ideálně mělo proběhnout v průběhu semestru, nejpozději v posledním výukovém týdnu semestru. Dle časových a prostorových dispozic může dojít k vlastnímu hodnocení až v průběhu zkouškového, proto je pro termín odevzdání rozhodující datum uploadu všech souborů do odevzdávacího systému.

Základní implementace

 • Je ohodnocena až 10 body a v podstatě odpovídá ukázce řešení semestrální práce prezentované na přednášce.
 • Aplikace jde zkompilovat, nepadá a korektně ukončuje program
 • Aplikace po spuštění reportuje stav programu a výpočtu
 • Nucleo implementace spolupracuje s řidící aplikaci na PC
 • Aplikace komunikuje s Nucelo deskou a počítá fraktál na Nucleo desce
 • Výsledek výpočtu je přenášen po pixelech a průběžně zobrazován v grafickém okně aplikace
 • Program lze spustit s příslušnými argumenty, např. definující konkrétní port/blokové zařízení seriového portu, velikost obrázku nebo výřez komplexní roviny či počet iterací $n$.
 • Program korektně ukončuje vlákna
 • Aplikace korektně uvolňuje alokovanou dynamickou paměť
 • Program splňuje standardy nějaké zvolené kódovací konvence, kód je čitelný a čtivý a dobře dokumentovaný (např. vhodně zvolenými identifikátory, ne nutně extra komentáři).
 • Kontrolní hlášky o stavu aplikace jsou intuitivní a řádně popisují co se v aplikaci aktuálně děje
 • Program řádně ošetřuje možné výjimečné stavy a reaguje na případné chyby
 • Probíhající výpočet na Nucleo desce lze kdykoliv přerušit z řidící aplikace nebo stisknutím uživatelského tlačítka na Nucleo desce.
 • Student/studentka prokáže orientaci v kódu

Zvláště hodnocené (extra) funkcionality

Zvláště hodnocené funkcionality podstatným způsobem rozšiřují možnosti aplikace a uživatelského komfortu. Níže uvedený výčet je indikativní spolu s možným bodovým ziskem a představuje vodítko jakým směrem lze aplikaci rozšířit s využitím funkcí a knihoven, které jsou nutné pro realizaci základní verze aplikace.

 • Zrychlení výpočtu BURST režimem, při kterém výpočet na Nucleo desce kumuluje výsledky. Místo zprávy pro každý individuální pixel posílá pouze několik zpráv, případně pouze jednu zprávu, s dílčími hodnotami. (až 5 bodů)

// Definice zprávy ''MSG_COMPUTE_DATA_BURST'' může například vypadat
typedef struct {
  uint8_t chunk_id;
  uint16_t length; // number of pixels in the data message
  uint8_t *iters; // pointer to the array of the compute number of iterations 
          // particular values of the array are transmitted; thus, 
          // marshaling and unmarshaling have to be properly handled
          // together with the proper memory managing
} msg_compute_data_burst; 
 

 • Zrychlení výpočtu volbou rychlejší komunikace než je výchozí hodnota 115200 bps, například 691200 bps. Po restartu však musí Nucleo aplikace komunikovat výchozí hodnotou 115200 bps a přepnutí na vyšší komunikační rychlost je nutné realizovat dedikovanou zprávou, např. MSG_SET_BAUD_RATE. (až 5 bodů)
 • Interaktivní volba velikosti obrázku (např. nějakou vhodnou klávesovou zkratkou) (až 2 body)
 • Interaktivní volba parametru $c$ případně volba rozsahu (zoom) (až 2 body)
 • Animace obrázku fraktálu, např. na základě plynulé změny hodnoty parametru $c$. Výpočet může být realizován v rámci ovládací aplikace na PC (až 2 body)

Maximální počet bodů za povedené dodatečné funkcionality může hodnotitel v odůvodněných případech navýšit v rámci bonusových funkcionalit.

Bonusové funkcionality

Bonusové funkcionality představují významné rozšíření aplikace, které vyžaduje využití dodatečných knihoven nebo mnohem náročnější implementaci a testování než v případě zvláště hodnocených (extra) funkcionalit. Možnostem rozšíření se omezení nekladou, je však nutné zvolit vhodný kompromis mezi nápadem na rozšíření a jeho odpovídající implementací a otestováním, tj. zajímavé nápady, které se nepodaří implementovat a dostatečně otestovat pro uspokojivou uživatelskou zkušenost s aplikací nebudou ohodnoceny tak jako méně ambiciozní, ale za to propracovanější rozšíření.

Příklady možných rozšíření o bonusové funkcionality mohou být:

 • Uložení obrázku do souboru .jpg nebo .png či vytvoření animace v některém běžném video formátu. (až 3 body)
 • Automatické překreslení grafického okna při překryvu jiným oknem (až 2 body)
 • Vytvoření plně grafické aplikace s odchytáváním zpráv grafického okna a zobrazením textu (např. s využitím SDL_Event a TTF_RenderText_Solid) (až 10 bodů)
 • Paralelní výpočet fraktálu s využitím několika Nucleo desek s volbou strategie rozdělení výpočtu (až 10 bodů)
courses/b3b36prg/semestral-project/start.txt · Last modified: 2019/05/16 13:59 by vanapet1