Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

ST toolchain

Pro kompilaci projektů pro architekturu ARM procesorů STM32 na pracovních stanicích je třeba instalace křížového kompilátoru. Pro nahrání a debugování kódu na deskách STM32F446RE Nucleo je potom potřeba programovací rozhraní ST-LINK.

Po přepnutí do superuživatelského módu:

sudo su
Slouží pro instalaci potřebného toolchain na pracovní stanice níže uvedený instalační skript.
#install prerequisity 
apt-get update
 
#install cross-compiler
apt-get install gcc-arm-none-eabi 
 
#install usb library required by ST-LINK 
apt-get install libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev
 
#download and build ST_LINK
mkdir /opt/stlink
cd /opt/stlink
git clone https://github.com/texane/stlink.git
cd stlink
mkdir build
cd build 
cmake ..
make 
make install
 
#add udev rules - to allow basic user to access ST-LINK devices without root privileges
cd /opt/stlink/stlink/etc/udev/rules.d/
cp ./* /etc/udev/rules.d

courses/b3b36prg/tutorials/st_toolchain.txt · Last modified: 2018/02/06 17:18 (external edit)