Warning
This page is located in archive.

Checkpoint 2

Odevzdává se (v Git repozitáři):

 • Výsledná fungující aplikace splňující tyto podmínky (projekt kompilovatelný Mavenem):
  • Vyhovuje SRS vytvořené v rámci checkpointu 1,
  • Používá persistentní vrstvu, navrženou a schválenou v rámci checkpointu 1, obohacenou o alespoň tři z následujících technik/funkcí:
   • Ordering (uspořádání kolekce podle atributu - @OrderBy),
   • Pojmenované dotazy (@NamedQuery),
   • Kaskádní persist/update/merge/remove,
   • Složené primární klíče,
   • Mapování výsledků JPQL/native dotazu (@SqlResultSetMapping),
   • Criteria API,
   • Metamodel API.
  • Kompletní CRUD části datového modelu. Tento CRUD musí být netriviální, tedy přes více entit spojených vazbami,
  • Využít transakční zpracování,
  • REST rozhraní využívající business logiku aplikace,
  • Použít security podporu (autentizace, autorizace, omezení přístupu k metodám beany, funkcionalita aplikace podle role uživatele),
  • Ověřitelnost funkcionality aplikace, a to pomocí alespoň jedné z následujících možností:
   • Integrace REST rozhraní s jinou aplikací, a to jednou z těchto možností:
    • Integrace s REST rozhraním ukázkového projektu (tedy konzumací REST rozhraní e-shop aplikace),
    • Integrace s REST rozhraním aplikace z jiné skupiny,
    • Integrace s rozhraním jiné aplikace dostupné na webu (nemusí být REST).
   • Sadou HTTP dotazů a testovacích dat, kterou lze použít pro otestování REST rozhraní aplikace (např. v Postmanu),
   • Prezentační vrstvy.
 • Bonusové body lze získat za použití dalších souvisejících technologií - např. WebSockets, použití Criteria API vč. statického metamodelu, použití rich domain modelu, použití JSON-LD ve webových službách, více scope pro beany BL, použití externích autentizačních služeb (Google, Facebook, SSO apod.).
 • zpráva o projektu (cca 1 A4),
  • Popis aplikace a její struktury,
  • Návod, jak aplikaci nainstalovat (stručný, ale kompletní, včetně případného vytvoření testovacích dat a konfigurace aplikačního serveru),
  • Vypíchněte především zkušenosti získané během této SP - “Vyzkoušel jsem si tu a tu technologii a má tyto výhody/nevýhody oproti jiné technologii.” , nebo “Měl jsem ty a ty neočekávané problémy a řešil jsem je tak a tak.”, apod.
courses/b6b33ear/cp2.txt · Last modified: 2018/11/28 13:54 by ledvima1