Warning
This page is located in archive.

Checkpoint 1

Odevzdává se SRS systému (viz např. https://krazytech.com/projects/sample-software-requirements-specificationsrs-report-airline-database). Není nutné vyplňovat všechny sekce, ovšem přečtení vám pomůže uvědomit si potenciální problémy, které při návrhu systému mohou nastat. Výsledné SRS však musí nutně obsahovat:

 • Pro jaké uživatele (druhy uživatelů) bude systém určen (je nutné mít alespoň 2 funkčně různé uživatele),
 • Jaké bude plnit funkce (k čemu bude jednotlivým druhům uživatelů sloužit),
 • Jaká bude mít systém omezení (k čemu sloužit nebude, ačkoliv by to mohlo být očekáváno),
 • Objektový model (UML class diagram)*,
  • Navrhujte s ohledem na očekávané funkce systému, autentizaci do systému a další omezení,
  • Obsahuje minimálně 5 tříd - několik vazeb 1:N a minimálně jedna vazba M:N (M:N databázové vazebné tabulky se nepočítají do celkového počtu tříd),
 • Systém navrhněte dostatečně komplexně - tedy tak, jak byste jej jako uživatelé chtěli používat,
 • V rámci tohoto předmětu stačí implementovat jen část funkcionality. Zamyslete se nad tím (a v dokumentu zřetelně vyznačte), kterou funkcionalitu chcete implementovat vzhledem k požadavkům na odevzdávanou aplikaci.

Vyplnit relevantní sekce stačí stručně a výstižně (očekáváme cca 1-2 strany vlastního popisu).

Dále se odevzdává a prezentuje fungující zárodek aplikace (Projekt kompilovatelný Mavenem) obsahující:

 • JPA entity odpovídající doménovému modelu
  • dědičnost (vybrat vhodnou strategii) nebo alespoň @MappedSuperClass,
 • DAO vrstva,
 • Netriviální část business logiky propojené pomocí dependency injection (tedy ne pouze čistý CRUD),
 • Netriviální testy existující části aplikace.

To vše musí být přítomno ve Vašem Git repozitáři.

* Ke kreslení diagramu lze použít např. Community edici aplikace Astah, nebo open-source nástroj Modelio.

courses/b6b33ear/cp1.txt · Last modified: 2018/07/24 14:45 by kremep1