Warning
This page is located in archive.

Cvičení 9, Fronta, Stavový automat

náplň cvičení

Quick test 1

Úloha 1 Fronta

 • Přeměňte řešení úlohy 3 Flood fill z cvičení 8 na frontu.
 • Postupnou animací zjistěte jak se změnilo vyplňování prostoru
 • Zjistěte, zda potřebuje více paměti zásobník, nebo fronta

Úloha 2 Komentáře - rozšíření

 • Upravte program na odstraňování komentářů z přednášky tak:
  • aby program bral v úvahu řetězce začínající a končící znakem '
  • aby správně interpretoval znaky \' a \“
  • aby pokud řádka končí znakem \ dovedl řetězec prodloužit přes více řádek
 • Program otestujte na následujících datech

a='b\'c#d' #e
i="j\"k'l#m" #n

 • Program z přednášky:

def preskoc_komentare(line):
 # vytiskne obsah souboru 'f' s vynechanymi komentari
 stav=0     # počáteční stav automatu
 for c in line: # přečti jeden znak
  if stav==0:  # počáteční stav
   if c=="#": # začátek komentáře
    stav=1
    continue    
   elif c=='\"':
    stav=2  # začátek řetězce
  elif stav==1: # 1="komentar"
   continue
  elif stav==2:
   if c=='\"':
    stav=0
  print(c,end="") # vytiskni znak
 
i=input()
preskoc_komentare(i) # nacti radku a preskakuj

Úloha 3 Kontrola reálného čísla

 • Reálné číslo v pythonu je zadána touto BNF gramatikou:

floatnumber  ::= pointfloat | exponentfloat
pointfloat  ::= [intpart] fraction | intpart "."
exponentfloat ::= (intpart | pointfloat) exponent
intpart    ::= digit+
fraction   ::= "." digit+
exponent   ::= ("e" | "E") ["+" | "-"] digit+
digit     ::= "0"..."9"

 • Vymyslete a naprogramujte stavový automat, který bude zjišťovat, zda je řetězec na řádce reálným číslem.

Úloha 4 Obsahy závorek

 • Uvažujme řetězec obsahující závorky () a [].
 • Napište program, který bude testovat, zda je výraz správně uzávorkován a zjistí text uvnitř závorek
 • Závorky mohou být do sebe vnořeny a pak text patří do poslední úrovně závorek
 • Program tedy text:

aa[bb(cc)dd(ee)fff[gggg]]hhh

 • převede na výstup:

()cc
()ee
[]gggg
[]bbddfff

 • písmena 'aa' a 'hhh' se zahodí, nejsou uvnitř žádných závorek

domácí práce

Lehká varianta:

Proveďte lexikální analýzu jedné řádky vstupu, který může obsahovat pouze následující lexikální termy:
 * Dec: decimální číslo 

decimalinteger ::= nonzerodigit digit* | "0"+
nonzerodigit  ::= "1"..."9"
digit     ::= "0"..."9"

 • Oct: octalové číslo (číslo v osmičkové soustavě)

octinteger   ::= "0" ("o" | "O") octdigit+
octdigit    ::= "0"..."7"

 • Bin: binární číslo

bininteger   ::= "0" ("b" | "B") bindigit+
bindigit    ::= "0" | "1"

 • Hex: hexadecimální číslo (číslo v šestnáctkové soustavě)

digit     ::= "0"..."9"
hexinteger   ::= "0" ("x" | "X") hexdigit+
hexdigit    ::= digit | "a"..."f" | "A"..."F"

 • Rea: Reálné číslo - viz úloha 2
 • Str: Pokud není vstup detekován v žádném předchozím případě
 • Komentáře neuvažujte, předpokládejte, že vstup obsahuje pouze písmena, číslice a znaky '+', '-'.
 • Program number.py načte jeden řádek standardního vstupu a vytiskne na výstup o jaký lexikální term
 • Program odevzdejte jako úlohu HW09.

Příklad

 • Pokud je vstupní program následující kód:

1245

 • pak je výstupem:

Dec

 • Pokud je vstupní program následující kód:

0x12FF

 • pak je výstupem:

Hex

 • Pokud je vstupní program následující kód:

0o123

 • pak je výstupem:

Oct

 • Pokud je vstupní program následující kód:

0B0101

 • pak je výstupem:

Bin

 • Pokud je vstupní program následující kód:

1e-25

 • pak je výstupem:

Rea

 • Pokud je vstupní program následující kód:

0o999

 • pak je výstupem:

Str

Těžší varianta:

Proveďte lexikální analýzu Pythonovského programu, který může obsahovat pouze následující lexikální termy:

 • Str: Řetězec - začíná znaky

',",''',""" 
a může obsahovat sekvenci se znakem \. Pokud obsahuje řetězec sekvenci se znakem \X (X reprezentuje nějaký znak z množiny \,',”,+,-), pak se do řetězce vloží pouze znak X.

 • Int: Celé číslo - integer:

integer    ::= decimalinteger | octinteger | hexinteger | bininteger
decimalinteger ::= nonzerodigit digit* | "0"+
nonzerodigit  ::= "1"..."9"
digit     ::= "0"..."9"
octinteger   ::= "0" ("o" | "O") octdigit+
hexinteger   ::= "0" ("x" | "X") hexdigit+
bininteger   ::= "0" ("b" | "B") bindigit+
octdigit    ::= "0"..."7"
hexdigit    ::= digit | "a"..."f" | "A"..."F"
bindigit    ::= "0" | "1"

 • Rea: Reálné číslo - viz úloha 2
 • Key: Klíčová slova Pythonu
 • Var:Proměnné - začíná písmenem a pak může obsahovat písmena, čísla a znak _
 • Ope: Operátory:

+    -    *    **   /    //   % 
<<   >>   &    |    ^    ~
<    >    <=   >=   ==   !=

 • Sep: Oddělovače:

(    )    [    ]    {    }
,    :    .    ;    @    =    ->
+=   -=   *=   /=   //=   %=   @=
&=   |=   ^=   >>=   <<=   **=

Zadání úlohy

 • Předpokládejte, že je program syntakticky správně.
 • Komentáře neuvažujte, předpokládejte, že program je bez komentářů.
 • Progam lexical.py načte soubor zadaný jako vstupní parametr a vytiskne na výstup jednotlivé lexikální termy
 • Program odevzdejte jako úlohu HW09.

Příklad

 • Pokud je zadaný vstupní soubor následující program:

def funkce(a,b):
  c=''
  a**=b
  if a<b:
    print('ahoj\'ky',a)
  else:
    print(0xff,0b11101,0o777,.90e-10,123E+5,c)
    print('''To je dlouhy
    retezec pres mnoho
    radku''')
funkce(-256+356,.85**.33)

 • pak je výstupem Vašeho programu:

Key: def
Var: funkce
Sep: (
Var: a
Sep: ,
Var: b
Sep: )
Sep: :
Var: c
Sep: =
Str: 
Var: a
Sep: **=
Var: b
Key: if
Var: a
Ope: <
Var: b
Sep: :
Var: print
Sep: (
Str: ahoj'ky
Sep: ,
Var: a
Sep: )
Key: else
Sep: :
Var: print
Sep: (
Int: 0xff
Sep: ,
Int: 0b11101
Sep: ,
Int: 0o777
Sep: ,
Rea: .90e-10
Sep: ,
Rea: 123E+5
Sep: ,
Var: c
Sep: )
Var: print
Sep: (
Str: To je dlouhy
    retezec pres mnoho
    radku
Sep: )
Var: funkce
Sep: (
Ope: -
Int: 256
Ope: +
Int: 356
Sep: ,
Rea: .85
Ope: **
Rea: .33
Sep: )

courses/b3b33alp/cviceni/t09.txt · Last modified: 2018/11/26 00:01 by stepan