Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Cvičení 9, Fronta, Stavový automat

náplň cvičení

Quick test 1

Úloha 1 Fronta

 • Přeměňte řešení úlohy 3 Flood fill z cvičení 8 na frontu.
 • Postupnou animací zjistěte jak se změnilo vyplňování prostoru
 • Zjistěte, zda potřebuje více paměti zásobník, nebo fronta

Úloha 2 Komentáře - rozšíření

 • Upravte program na odstraňování komentářů z přednášky tak:
  • aby program bral v úvahu řetězce začínající a končící znakem '
  • aby správně interpretoval znaky \' a \“
  • aby pokud řádka končí znakem \ dovedl řetězec prodloužit přes více řádek
 • Program otestujte na následujících datech

a='b\'c#d' #e
i="j\"k'l#m" #n

 • Program z přednášky:

def preskoc_komentare(line):
 # vytiskne obsah souboru 'f' s vynechanymi komentari
 stav=0     # počáteční stav automatu
 for c in line: # přečti jeden znak
  if stav==0:  # počáteční stav
   if c=="#": # začátek komentáře
    stav=1
    continue    
   elif c=='\"':
    stav=2  # začátek řetězce
  elif stav==1: # 1="komentar"
   continue
  elif stav==2:
   if c=='\"':
    stav=0
  print(c,end="") # vytiskni znak
 
i=input()
preskoc_komentare(i) # nacti radku a preskakuj

Úloha 3 Kontrola reálného čísla

 • Reálné číslo v pythonu je zadána touto BNF gramatikou:

floatnumber  ::= pointfloat | exponentfloat
pointfloat  ::= [intpart] fraction | intpart "."
exponentfloat ::= (intpart | pointfloat) exponent
intpart    ::= digit+
fraction   ::= "." digit+
exponent   ::= ("e" | "E") ["+" | "-"] digit+
digit     ::= "0"..."9"

 • Vymyslete a naprogramujte stavový automat, který bude zjišťovat, zda je řetězec na řádce reálným číslem.

Úloha 4 Obsahy závorek

 • Uvažujme řetězec obsahující závorky () a [].
 • Napište program, který bude testovat, zda je výraz správně uzávorkován a zjistí text uvnitř závorek
 • Závorky mohou být do sebe vnořeny a pak text patří do poslední úrovně závorek
 • Program tedy text:

aa[bb(cc)dd(ee)fff[gggg]]hhh

 • převede na výstup:

()cc
()ee
[]gggg
[]bbddfff

 • písmena 'aa' a 'hhh' se zahodí, nejsou uvnitř žádných závorek

domácí práce

Lehká varianta:

Proveďte lexikální analýzu jedné řádky vstupu, který může obsahovat pouze následující lexikální termy:
 * Dec: decimální číslo 

decimalinteger ::= nonzerodigit digit* | "0"+
nonzerodigit  ::= "1"..."9"
digit     ::= "0"..."9"

 • Oct: octalové číslo (číslo v osmičkové soustavě)

octinteger   ::= "0" ("o" | "O") octdigit+
octdigit    ::= "0"..."7"

 • Bin: binární číslo

bininteger   ::= "0" ("b" | "B") bindigit+
bindigit    ::= "0" | "1"

 • Hex: hexadecimální číslo (číslo v šestnáctkové soustavě)

digit     ::= "0"..."9"
hexinteger   ::= "0" ("x" | "X") hexdigit+
hexdigit    ::= digit | "a"..."f" | "A"..."F"

 • Rea: Reálné číslo - viz úloha 2
 • Str: Pokud není vstup detekován v žádném předchozím případě
 • Komentáře neuvažujte, předpokládejte, že vstup obsahuje pouze písmena, číslice a znaky '+', '-'.
 • Program number.py načte jeden řádek standardního vstupu a vytiskne na výstup o jaký lexikální term
 • Program odevzdejte jako úlohu HW09.

Příklad

 • Pokud je vstupní program následující kód:

1245

 • pak je výstupem:

Dec

 • Pokud je vstupní program následující kód:

0x12FF

 • pak je výstupem:

Hex

 • Pokud je vstupní program následující kód:

0o123

 • pak je výstupem:

Oct

 • Pokud je vstupní program následující kód:

0B0101

 • pak je výstupem:

Bin

 • Pokud je vstupní program následující kód:

1e-25

 • pak je výstupem:

Rea

 • Pokud je vstupní program následující kód:

0o999

 • pak je výstupem:

Str

Těžší varianta:

Proveďte lexikální analýzu Pythonovského programu, který může obsahovat pouze následující lexikální termy:

 • Str: Řetězec - začíná znaky

',",''',""" 
a může obsahovat sekvenci se znakem \. Pokud obsahuje řetězec sekvenci se znakem \X (X reprezentuje nějaký znak z množiny \,',”,+,-), pak se do řetězce vloží pouze znak X.

 • Int: Celé číslo - integer:

integer    ::= decimalinteger | octinteger | hexinteger | bininteger
decimalinteger ::= nonzerodigit digit* | "0"+
nonzerodigit  ::= "1"..."9"
digit     ::= "0"..."9"
octinteger   ::= "0" ("o" | "O") octdigit+
hexinteger   ::= "0" ("x" | "X") hexdigit+
bininteger   ::= "0" ("b" | "B") bindigit+
octdigit    ::= "0"..."7"
hexdigit    ::= digit | "a"..."f" | "A"..."F"
bindigit    ::= "0" | "1"

 • Rea: Reálné číslo - viz úloha 2
 • Key: Klíčová slova Pythonu
 • Var:Proměnné - začíná písmenem a pak může obsahovat písmena, čísla a znak _
 • Ope: Operátory:

+    -    *    **   /    //   % 
<<   >>   &    |    ^    ~
<    >    <=   >=   ==   !=

 • Sep: Oddělovače:

(    )    [    ]    {    }
,    :    .    ;    @    =    ->
+=   -=   *=   /=   //=   %=   @=
&=   |=   ^=   >>=   <<=   **=

Zadání úlohy

 • Předpokládejte, že je program syntakticky správně.
 • Komentáře neuvažujte, předpokládejte, že program je bez komentářů.
 • Progam lexical.py načte soubor zadaný jako vstupní parametr a vytiskne na výstup jednotlivé lexikální termy
 • Program odevzdejte jako úlohu HW09.

Příklad

 • Pokud je zadaný vstupní soubor následující program:

def funkce(a,b):
  c=''
  a**=b
  if a<b:
    print('ahoj\'ky',a)
  else:
    print(0xff,0b11101,0o777,.90e-10,123E+5,c)
    print('''To je dlouhy
    retezec pres mnoho
    radku''')
funkce(-256+356,.85**.33)

 • pak je výstupem Vašeho programu:

Key: def
Var: funkce
Sep: (
Var: a
Sep: ,
Var: b
Sep: )
Sep: :
Var: c
Sep: =
Str: 
Var: a
Sep: **=
Var: b
Key: if
Var: a
Ope: <
Var: b
Sep: :
Var: print
Sep: (
Str: ahoj'ky
Sep: ,
Var: a
Sep: )
Key: else
Sep: :
Var: print
Sep: (
Int: 0xff
Sep: ,
Int: 0b11101
Sep: ,
Int: 0o777
Sep: ,
Rea: .90e-10
Sep: ,
Rea: 123E+5
Sep: ,
Var: c
Sep: )
Var: print
Sep: (
Str: To je dlouhy
    retezec pres mnoho
    radku
Sep: )
Var: funkce
Sep: (
Ope: -
Int: 256
Ope: +
Int: 356
Sep: ,
Rea: .85
Ope: **
Rea: .33
Sep: )

courses/b3b33alp/cviceni/t09.txt · Last modified: 2018/11/26 00:01 by stepan