Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Cvičení 11 Halda, asociativní pole

náplň cvičení

Úkol 1: Genealogie

 • Využijte následující třídu pro reprezentaci rodinných vztahů

class Person:
  def __init__(self, name, sex):
    self.name = name
    self.sex = sex  
    self.children = [] 
    self.parents = []  # parents of this node
    self.partner = None  # partner (=husband/wife of this node)
 
  def addChild(self, node):
    self.children.append(node)
 
  def addParent(self, node):
    self.parents.append(node)
 
  def setPartner(self, node):
    self.partner = node
 
  def __repr__(self):
    s = "Female" if self.sex == 'F' else "Male" 
    return self.name + " " + s

 • Každá osoba může mít více potomků a max. jednoho partnera (manžela/manželku)
 • Třída by měla obsahovat:
  • Seznam potomků, odkaz na rodiče, a partnera
  • Metody pro manipulaci s těmito prvky (např. addChild, setPartner ..)
 • Vytvořte objekt Tree - genealogický strom, který bude obsahovat seznam všech lidí a bude umět přidávat lidi i vztahy mezi nimi.
 • Objekt Tree otestujte přidáním 4 objekty: dva partnery a dvě děti.
 • Otestujte, zda byly vytvořeny správné vazby, tj. aby objekty děti ukazovaly na rodiče a naopak.
 • Napište funkce pro:
  • nalezení všech vnuků dané osoby
  • nalezení všech vnuček dané osoby
  • nalezení všech babiček dané osoby
 • Rozšiřte předchozí kód o načítání ze souboru:
  • na každém řádku je jeden záznam
  • záznam pro rodiče-děti: 'P name1 name2 sex1 sex2', kde P definuje vztah osoba name1 je rodičem osoby name2 a sex1, sex2 označují pohlaví těchto osob (buď F nebo M)
  • záznam pro partnery: 'M name1 name2 sex1 sex2', name1 a name2 jsou partneri, sex1, sex2 je F/M

Vstupní soubor family.txt:

M Jana Jan F M
P Jana Martin F M
P Jana Robert F M
P Robert Gabriel M M
P Robert Oleg M M
P Robert Ondrej M M
P Martin Jiri M M
P Martin Rudolf M M
P Jan Petra M F
P Jan Uxana M F
P Uxana Klara F F
P Uxana Jakub F M
P Uxana Adam F M
P Petra Alex F M
P A C M M
P A D M F
P D K F F
P C J M M 
P C I M F
P C H M M
P B E F F
P B F F M 
P B G F F

Schéma rodiny ve family.txt:

 • Červeně: females
 • Modrá hrana: partneři

Prémie navíc: zobrazení přes dot format

Uložení načtených dat do ' Dot ' souboru, který lze pak vykreslit do png nástrojem dot z balíku nástrojů Graphviz:

dot -Tpng family.dot > family.png

Příklad family.dot:

digraph G {
Jana[ color=red];
Jana->Martin [label="child"];
Jana->Robert [label="child"];
Jana->Jan[color=blue; penwidth=4];
Jan[ color=green];
Jan->Petra [label="child"];
Jan->Uxana [label="child"];
Jan->Jana[color=blue; penwidth=4];
Martin[ color=green];
Martin->Jiri [label="child"];
Martin->Rudolf [label="child"];
Martin->Jana [style=dashed];
...
}

Binární halda

Binární halda je binární stromová datová struktura. Je tvořena uzly, které mají max. dva potomky (levý a pravý potomek) (odtud přídavné jméno binární), pričemž potomek je opět uzel. Její důležitou vlastností je, že:

 • hodnota každého uzlu je rovna nebo menší než hodnoty jejich potomků.
 • Pokud je tato vlastnost splněna tak platí, že prvek v tzv. kořenu stromu obsahuje nejmenší prvek mezi všemi prvky.
 • V tomto cvičení budeme předpokládat tuto variantu.
 • Takové haldě se někdy říká min-halda.

Binární haldu lze samozřejmě realizovat i s opačnou vlastností:

 • hodnota každého uzlu je rovna nebo větší než hodnoty jejich potomků.
 • Pokud je tato vlastnost splněna tak platí, že prvek v tzv. kořenu stromu obsahuje největší prvek mezi všemi prvky.
 • Takové haldě se říká max-halda.

Použití binární haldy:

 • Pro realizaci prioritní fronty, v důsledku toho např. pro hledání cest v grafech, mapách, plánování pohybu robotů

Binární halda: vyjmutí prvku

Předpokládejme, že máme existující binární haldu. Při vyjmutí prvky stačí vzít prvek v kořeni stromu, neboť ten již z definice obsahuje nejmenší hodnotu mezi všemi uzly. Po odebrání prvku je ale nutné zbylé prvky přeskupit a určit nový kořen haldy. Postup je:

 • Vyjmout prvek z kořene haldy ( prvek s nejmenší hodnotou )
 • Vzít poslední prvek v poslední úrovni a přesunout na pozici kořene.
 • Nyní je třeba nahrat prvky v haldě tak, aby byla splněna vlastnost min-haldy. Jelikož budeme začínat od kořene a procházet strom směrem dolu, říká se tomuto postupu tzv. bubble-down.
Bubble-down:
 • Předpokládejme, že jsme v uzlu $U$.
 • Porovnáme hodnotu $U$, $U$.left a $U$.right. Pokud je splěna vlastnost min-haldy (tj. hodnota $U$ je menší nebo rovna hodnotám jejích potomků), končíme.
 • Pokud ne, vybereme toho potomka, který je menší než $U$. Vyměníme hodnotu $U$ s tímto potomek.
 • Pokračujeme bubble-down z tohoto potomka.
 • Algoritmus končí, pokud už jsme narazili na uzel bez potomka.

Binární halda: vložení prvku

Předpokládejme, že máme existující binární haldu. Vložení prvku se provede takto:

Bubble-up

 • Vložíme prvek na poslední nejpravější místo v poslední úrovni.
 • Porovnáme hodnotu tohoto prvku s jeho rodičem. Pokud je splněna vlastnost haldy (tj. u min-haldy: hodnota prvku je větší nebo rovna hodnotě jeho rodiče), pak končíme.
 • Pokud ne, vyměníme hodnotu prvku za hodnotu rodiče a opakujeme tento postup od změněného rodiče.

Tento algoritmus se nazývá bubble-up, jelikož při něm procházíme haldu ze spodní úrovně nahoru.

Realizace binární haldy na poli

Nejjednodušší realizací binární haldy je implementaci na poli. Použijeme jednoduchý trik:

 • Nechť uzel má v poli index $i$.
 • Jeho levý potomek má v poli index $2i+1$.
 • Jeho pravý potomek má v poli index $2i+2$.

 • Jaký je index rodiče, pokud má potomek index v poli $i$?

Implementace haldy z přednášky

# Implementace haldy
#
# http://interactivepython.org/runestone/static/pythonds/Trees/BinaryHeapImplementation.html
# Jan Kybic, 2016
 
class MinHeap:
 """ binární halda, implementovaná pomocí metod """
 def __init__(self):
   self.heap = [] # indexujeme od nuly
 
 def bubble_up(self,i):
  """ probublá prvek 'i', zajistí splnění vlastnosti haldy """
  while i>0:
   j=(i-1)//2 # index rodiče 
   if self.heap[i] >= self.heap[j]:
    break
   self.heap[j],self.heap[i]=self.heap[i],self.heap[j]
   i = j
 
 def insert(self,k):
  self.heap+=[k]
  self.bubble_up(len(self.heap)-1)
 
 def peek(self):
  """ vrátí nejmenší prvek """
  return self.heap[0]
 
 def size(self):
  return len(self.heap)
 
 def is_empty(self):
  return self.size()==0 
 
 def bubble_down(self,i):
   n=self.size()
   while 2*i+1 < n:
    j=2*i+1 # zjisti index menšího syna
    if j+1 < n and self.heap[j] > self.heap[j+1]:
     j+=1
    if self.heap[i]>self.heap[j]:
     self.heap[i],self.heap[j]=self.heap[j],self.heap[i]
    i=j
 
 def pop(self):
  """ odeber a vrať nejmenší prvek """
  element=self.heap[0]
  self.heap[0]=self.heap[-1]
  self.heap.pop() # smaž poslední prvek
  self.bubble_down(0)
  return element

Úkol 1: implementace funkce delete

Implementujte metody pro odebrání prvku na pozici i z binární haldy:

 • Metodu pojmenujte delete(i)
 • metoda dále smaže tento prvek z haldy
 • ošetřete tuto metodu tak, aby ji bylo možné volat i na prázdnou haldu, případně pokud je i větší než velikost haldy

Pomocí této funkce smažte z haldy vytvořené z pole všechna sudá čísla (Nejdříve haldu vytvořte se všemi čísly a pak smažte všechna sudá čísla z haldy):

pole=[10,21,7,11,31,6,1,-11,31,42,-12,80,25,-7,-12,9,14]

Úkol 2: Karty v haldě

 • Upravte implementaci haldy tak, aby byla realizována min-halda s kartami ve formátu cvičení 8 příklad 1.
 • Vytvořte hladu z následujících karet:

cards = [[0, 'Q'], [2, '6'], [1, 'K'], 
     [1, '8'], [2, '10'], [2, '4'], 
     [3, '4'], [0, '4'], [1, '3'], 
     [2, '5'], [0, 'K'], [3, 'A'], 
     [1, 'J'], [0, '3'], [0, '9']]

 • V cvičení 8 jsme pro porovnání karet využívali funkci index a dvojího porovnání (nejdříve barvu a pak hodnotu). Nyní definujte pořadí pomocí asociativního pole a operací sčítání a násobení.

Úkol 3: Asociativní pole a římská čísla

 • Využijte následující asociativní pole k převodu římského čísla na dekadické číslo:

conv={'I':1,'V':5,'X':10,'L':50,'C':100,'D':500,'M':1000}

 • Převeďte na číslo např. MCMXCIX

Domácí úkol

Lehká varianta:

 • Napište program print.py, který implementuje prioritní tiskovou frontu.
 • Program čte ze standardního vstupu, na každé řádce je:
  • jedna tisková dávka ve tvaru: číslo mezera řetězec. Číslo reprezentuje prioritu dávky, řetězec její obsah.
  • požadavek od tiskárny na vytisknutí ve tvaru:-1
  • pro načítání použijte smyčku

for line in sys.stdin:
 # zpracuj line

 • Program ukládá tiskové dávky do prioritní fronty. Pokud je požadavek od tiskárny, odebere nejdříve dávku s nejvyšší prioritou, vytiskne její obsah na standardní výstup.
 • Pokud je standardní vstup prázdný, program vyprázdní frontu v pořadí priorit na standardní výstup.
 • Váš program print.py odevzdejte do odevzdávacího systému jako HW10.
Příklad

60 se 
58 zbraní 
90 zelnou 
38 mě 
100 Polévku
57 střelnou 
80 jedla 
-1
-1
-1
32 polila 
20 skolila
51 pasem
24 ji 
75 jsem
-1
-1
40 kdyby 
55 za
-1
-1 
25 bych 
30 na
-1
-1 
35 byla 
27 místě 
má výstup:
Polévku
zelnou
jedla
jsem
se
zbraní
střelnou
za
pasem
kdyby
mě
byla
polila
na
místě
bych
ji
skolila

Těžká varianta:

Úkolem je implementovat kompresi textu pomocí algoritmu LZ77.

 • Program lz77.py buď kóduje, nebo dekóduje v závislosti na zadaném vstupním parametru (viz dále)
  • Kódování:
   • Vstupní data se čtou ze standardního vstupu - pro načítání použijte smyčku
    for line in sys.stdin:
   • Vstupní data obsahují pouze text se znaky v rozsahu 0-127 (anglická abeceda a základní symboly) ASCII 7-bit
   • Algoritmus bude pracovat pouze na jedné řádce, pro novou řádku začne s prázdným bufferem.
   • Velikost bufferu pro najití opakující se sekvence bude 32 znaků, maximální délka opakující se sekvence bude 5.
   • Pokud v bufferu nebude nalezena sekvence, pak se písmeno zkopíruje na výstup a do bufferu.
   • Pokud v bufferu bude nalezena sekvence o délce více než jeden znak, pak se zakóduje následujícím způsobem:
    • nastaví se bit číslo 7
    • pro zakódování vzdálenosti (offset) od začátku bufferu se použije následujících 5 bitů (bity 2-6)
    • pro zakédování délky (length) se použijí 2 spodní bity, přičemž získaná délka se zmenší o 2 (tedy délka 2 se kóduje 0, délka 3 kód 1, délka 4 kód 2 a délka 5 kód 3) (bity 0-1)
    • výstupní znak se tedy získá
     zn = chr(0x80 | (offset << 2) | ((length-2)&0x3))
    • celá sekvence se přesune do bufferu
    • pokud by buffer obsahoval více výskytů té samé sekvence, pak se pro zakódování použije sekvence s nejmenším offsetem
   • Příklad:

Vstupní řádka obsahuje

nenaolejuje-li te julie naolejuje te julian
Výstupem je text:
nenaolejuje-li te œ°À‹ž·µan
kde špatně tisknutelné znaky jsou dvojice informací (offset, length):
nenaolejuje-li te (7,2)(12,2)(16,2)(2,5)(7,4)(13,5)(13,3)an
Protože v případě (7,2) je hodnota bufferu:
nenaole|ju|je-li te (7,2)
0123456|78|911111111
    | | 01234567
    |ju|      
V případě (13,5) je hodnota bufferu:
enaolejuje-li| te j|ulie naolejuje(13,5)
0123456789111|11111|11222222222233
     012|34567|89012345678901
       | te j|

 • Dekódování
  • Pro dekódování je nutné zadat jako první vstupní argument programu hodnotu -d
  • Dekódování probíhá opět po řádkách
  • Znak, jehož hodnota ord(zn) je menší než 128 se vytiskne na výstup
  • Znak, jehož hodnota ord(zn) je větší nebo rovna 128 se zpracuje:
   • na výstup i do bufferu se vloží nalezený úsek z bufferu, začínající offset od začátku bufferu a mající délku length

 
    length = 2+(ord(zn)&3)
    offset = ((ord(zn)>>2) & 0x1f)
    

Příklad

 • K otestování správné činnosti můžete zkusit rozbalit následující soubor rikadla_lz.txt a měly byste dostat tento výchozí soubor rikadla.txt.
 • Příklad spuštění dekomprese:

python3 lz77.py -d <rikadla_lz.txt >rikadla.txt

 • Příklad spuštění komprese:

python3 lz77.py <rikadla.txt >rikadla.lz

courses/b3b33alp/cviceni/t11.txt · Last modified: 2018/12/11 09:38 by stepan