Zápočet a zkouška

Požadavky k získání zápočtu

Aktivní účast a docházka

 • Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičení.
 • Jsou povoleny maximálně čtyři omluvené absence za semestr.

Semestrální testy

V průběhu semestru budete psát dva testy. Zde se o semestrálních testech dozvíte přesnější informace.

 • Testy proběhnou na cvičení, trvání každého testu je 60 minut.
 • První test (z výrokové logiky) proběhne ve 4. týdnu a je hodnocen b1 ∈ [-10, 20] body.
 • Druhý test (z predikátové logiky) proběhne v 9. týdnu a je hodnocen b2 ∈ [-10, 20] body.
 • Testy nebudou mít možnost opravy.
 • Student či studentka má možnost nahradit test v případě nemoci.
 • Obsahem testu z výrokové logiky je probraná látka z výrokové logiky.
 • Obsahem testu z predikátové logiky je probraná látka z predikátové logiky.
 • Bonus ze semestru je spočten jako B = max(0,b1) + max(0,b2).

Domácí úkoly

Cvičící mají možnost požadovat domácí práci a zadávat domácí úkoly.

Organisace zkoušek a klasifikace

Písemná zkouška

Písemná zkouška rozdělena na minimální a standardní část, které probíhají za sebou v jednom dni.

 • Z minimální části lze získat min = [0,10] bodů, nutno získat alespoň 8 bodů.
 • Ze standardní části lze získat std = [-20,60] bodů.
 • Minimální část trvá 40 minut.
 • Mezi minimální a standardní částí je oddechový čas přibližně 1 hodina.
 • Standardní část trvá 120 minut.
 • Součet bodů S = min + std z minimální části a ze standardní části tvoří body z písemné zkoušky.

Předběžná klasifikace zkoušky

 • Předběžná klasifikace zkoušky je určena celkovým bodovým ziskem podle následující tabulky a je modifikována výsledkem ústní zkoušky (viz níže).
 • Celkový bodový zisk C = min(100, B + S) je součtem bonusu ze semestru a bodů z písemné zkoušky, pokud nepřesáhne 100 bodů, jinak je roven 100.
Celkový bodový zisk C Známka
<50 F
50 - 59 E
60 - 69 D
70 - 79 C
80 - 89 B
90 - 100 A

Ústní zkouška

 • Ústní zkouška probíhá v den náhledu písemné zkoušky (zpravidla dva dny po písemné zkoušce).
 • Ústní zkouška je povinná, pokud není student či studentka informován(a) o opaku.
 • Ústní zkouška kontroluje, zda u konkrétního studentka či studentky porozumění látce koresponduje s jeho/její písemnou zkouškou. Dále umožňuje zkoušeným ukázat, že jejich znalosti převyšují jejich výkon u písemné zkoušky.
 • V případě zásadní neznalosti studenta/studentky může zkoušející na základě ústní zkoušky udělit známku F (nedostatečně).
 • Na základě ústní zkoušky může zkoušející vylepšit známku až o dva stupně.

Pokyny k písemné zkoušce

 • Ke zkoušce se dostavte alespoň 10 minut před začátkem a připravte si průkaz totožnosti (index, občanský průkaz, pas).
 • Ke zkoušce si vezměte dostatečné množství čistých (nečtverečkovaných, apod.) jednotlivých listů formátu A4 (formát velkého sešitu) a psací potřeby (modré nebo černé barvy, písemnou zkoušku není možné psát tužkou).
 • Před začátkem písemné zkoušky si pečlivě pročtěte titulní stranu zadání, vyplňte jméno a příjmení a poznamenejte si své unikátní identifikační číslo a termín náhledu písemky.
 • Během písemné zkoušky smíte mít na lavici pouze zadání písemky, papíry, na které zkoušku vypracováváte, vytištěná či přepsaná odvozovací pravidla pro přirozenou dedukci, psací potřeby a občerstvení.
 • Vše ostatní (včetně mobilního telefonu) dejte do tašky; tašku zavřete a odložte. Mobilní telefon mějte vypnutý.

Jak na zkoušku

Co vše byste k úspěšnému získání zápočtu a úspěšně složené zkoušce měli znát? Požadavky a pomocné materiály ke zkoušce naleznete zde.

courses/b0b01lgr/zapocet_a_zkouska.txt · Last modified: 2024/02/16 20:42 by dostamat