LS 2015

Organizace

Seminář probíhá jednou týdně ve čtvrtek od 16:15 (střídavě 2 a 4 akademické hodiny) v E-311 na Karlově náměstí, (viz stránku s podrobným programem semináře).
Klasifikovanou součástí jsou programovací úlohy zadávané v průběhu semestru, jejichž řešení musí být akceptováno systémem automatického online vyhodnocování. Využívat budeme Archív regionálních kol ACM soutěže, Sphere Online Judge, UVA Online Judge podle potřeby případně další.

CTU Open Contest

Účastníky semináře podporujeme v účasti v soutěži CTU Open Contest a ACM International Collegiate Programming Contest, která probíhá v říjnu a listopadu.

Obsah

Postupujeme podle klasické učebnice [PCH] Steven S. Skiena, Miguel A. Revilla: Programming Challenges (záložní link). Za semestr předpokládáme, podle stupně pokročilosti posluchače, obeznámenost/zvládnutí většiny témat v publikaci. S pokročilými studenty budeme probírat další témata a úlohy k nim.

Minisoutěže

V semestru je několik minisoutěží, typicky ve čtyřhodinovém semináři, K zápočtu je nutno za semestr vyřešit celkem alespoň 12 úloh prezenčně v minisoutěžích, kdo v některé minisoutěži nevyřeší nic nebo málo, musí ztrátu dohnat v jiné minisoutěži. Některé budeme pořádat společně s paralelním seminářem na FIT, využít lze také další externí možnosti jako Codeforces apod.

Prezentace

Povinnou součásti semináře jsou prezentace dvojic posluchačů. Každá dvojice prezentuje dvakrát za semestr. Každá dvojice prezentuje řešení nebo rozbor některé úlohy, kterou členové dvojice dosud neřešili. Délka prezentace je cca 10 minut, na jednom semináři mohou prezentovat 3 nebo 4 dvojice.

Domácí úlohy

Další body kromě povinných k zápočtu lze shromažďovat řešením úloh doma. Každá doma úspěšně vyřešená úloha je hodnocena 1 bodem. Lze je řešit kdykoli a odevzdávat kdykoli během semestru. Nevyřešené úlohy z minisoutěže lze také odevzdávat jako domácí do příštího týdne.

Zápočet a známkování

Úloha vyřešená prezenčně v minisoutěži je hodnocena 3 body, úloha vyřešená doma nebo mimo soutěź má hodnotu 2 bodů. Úloha vyřešená na soutěží CTU open nebo vyšší se každému účastníku týmu počítá za 9 bodů. Každý účastník musí během semestru alespoň dvakrát přednést prezentaci řešení některé úlohy. Prezentace je hodnocena 0-3 body podle své úrovně a přehlednosti. Klasifikace proběhne v posledním týdnu semestru, je nutno do té doby splnit podmínky zápočtu.

Závěrečné známkování je dáno celkovým počtem získaných bodů

 D: 36 -- 41  
 C: 42 -- 47 
 B: 48 -- 53
 A: 54 a více  

Ve výběrovém semináři s klasifikací E nepočítáme :-D.

Posluchači prvního ročníku bakaláře mají stanoven individuální průchod seminářem. Předpokládá se zvládnutí a porozumění úlohám Kap. 1. - 4. a 8. za semestr a naprogramování úloh z těchto kapitol. Klasifikace je pak podle počtu úspěšně odevzdaných úloh (6-7 D, 8-9 C, 10-11 B, 12 a více A).

Seminář vedou
Marko Genyk-Berezovskyj
Tomáš Tunys


courses/a4b36acm1/2015_zs/main.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)