Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a4b36acm1:2013_ls:seminar8 [2018/10/03 03:51]
courses:a4b36acm1:2013_ls:seminar8 [2018/10/03 03:51] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Contest 18.4. 2013 ======
  
 +  * http://​www.spoj.com/​problems/​BREAK/​
 +  * http://​www.spoj.com/​problems/​CTAIN/​
 +  * http://​www.spoj.com/​problems/​SHOP2/​
 +  * http://​www.spoj.com/​problems/​CHICAGO/​
 +  * http://​www.spoj.com/​problems/​POTHOLE/​
 +  * http://​www.spoj.com/​problems/​PFDEP/​
 +  * http://​www.spoj.com/​problems/​QUEEN/​
 +  * http://​www.spoj.com/​problems/​QUEST4/​
 +  * http://​www.spoj.com/​problems/​MTOTALF/​
 +  * http://​www.spoj.com/​problems/​BUS/​
 +  * http://​www.spoj.com/​problems/​RAIN1/​
 +  * http://​www.spoj.com/​problems/​SHOP/​
 +  * http://​www.spoj.com/​problems/​ANGELS/​
 +
 +==== Přehled, opakování,​ pseuodokódy ===
 +
 +== Základem grafových algoritmů je BFS/DFS ==
 +http://​kam.mff.cuni.cz/​~kuba/​ka/​pruchod.pdf\\
 +http://​ksp.mff.cuni.cz/​study/​cooks/​cookbook-chapters/​05-grafy.pdf\\
 +
 +== Z BFS/DFS se odvíjí topologické uspořádání a Dijkstrův algoritmus ==
 +http://​ksp.mff.cuni.cz/​study/​cooks/​cookbook-chapters/​05-grafy.pdf\\
 +http://​kam.mff.cuni.cz/​~kuba/​ka/​pruchod.pdf\\
 +http://​kam.mff.cuni.cz/​~kuba/​ka/​min_cesta.pdf\\
 +
 +== Úloha nejkratších cest se řešívá také pomocí Floyd-Warshallova nebo Bellman-Fordova algoritmu ==
 +http://​kam.mff.cuni.cz/​~kuba/​ka/​min_cesta.pdf
 +
 +== Maximální tok v síti v případě Ford-Fulkersonova algoritmu je jen opakovanou aplikací BFS/DFS a použijeme jej take pro nalezení maximálního párování ==
 +http://​ksp.mff.cuni.cz/​study/​cooks/​cookbook-chapters/​15-toky-v-sitich.pdf\\
 +http://​kam.mff.cuni.cz/​~kuba/​ka/​toky.pdf\\
 +
 +== Téměř samovysvětlující kód pro maximální tok ==
 +http://​www.aduni.org/​courses/​algorithms/​courseware/​handouts/​Reciation_09.html\\
courses/a4b36acm1/2013_ls/seminar8.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)