Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Cvičení 11 Halda, asociativní pole

náplň cvičení

Úkol 1: Genealogie

 • Využijte následující třídu pro reprezentaci rodinných vztahů

class Person:
  def __init__(self, name, sex):
    self.name = name
    self.sex = sex  
    self.children = [] 
    self.parents = []  # parents of this node
    self.partner = None  # partner (=husband/wife of this node)
 
  def addChild(self, node):
    self.children.append(node)
 
  def addParent(self, node):
    self.parents.append(node)
 
  def setPartner(self, node):
    self.partner = node
 
  def __repr__(self):
    s = "Female" if self.sex == 'F' else "Male" 
    return self.name + " " + s

 • Každá osoba může mít více potomků a max. jednoho partnera (manžela/manželku)
 • Třída by měla obsahovat:
  • Seznam potomků, odkaz na rodiče, a partnera
  • Metody pro manipulaci s těmito prvky (např. addChild, setPartner ..)
 • Vytvořte objekt Tree - genealogický strom, který bude obsahovat seznam všech lidí a bude umět přidávat lidi i vztahy mezi nimi.
 • Objekt Tree otestujte přidáním 4 objekty: dva partnery a dvě děti.
 • Otestujte, zda byly vytvořeny správné vazby, tj. aby objekty děti ukazovaly na rodiče a naopak.
 • Napište funkce pro:
  • nalezení všech vnuků dané osoby
  • nalezení všech vnuček dané osoby
  • nalezení všech babiček dané osoby
 • Rozšiřte předchozí kód o načítání ze souboru:
  • na každém řádku je jeden záznam
  • záznam pro rodiče-děti: 'P name1 name2 sex1 sex2', kde P definuje vztah osoba name1 je rodičem osoby name2 a sex1, sex2 označují pohlaví těchto osob (buď F nebo M)
  • záznam pro partnery: 'M name1 name2 sex1 sex2', name1 a name2 jsou partneri, sex1, sex2 je F/M

Vstupní soubor family.txt:

M Jana Jan F M
P Jana Martin F M
P Jana Robert F M
P Robert Gabriel M M
P Robert Oleg M M
P Robert Ondrej M M
P Martin Jiri M M
P Martin Rudolf M M
P Jan Petra M F
P Jan Uxana M F
P Uxana Klara F F
P Uxana Jakub F M
P Uxana Adam F M
P Petra Alex F M
P A C M M
P A D M F
P D K F F
P C J M M 
P C I M F
P C H M M
P B E F F
P B F F M 
P B G F F

Schéma rodiny ve family.txt:

 • Červeně: females
 • Modrá hrana: partneři

Prémie navíc: zobrazení přes dot format

Uložení načtených dat do ' Dot ' souboru, který lze pak vykreslit do png nástrojem dot z balíku nástrojů Graphviz:

dot -Tpng family.dot > family.png

Příklad family.dot:

digraph G {
Jana[ color=red];
Jana->Martin [label="child"];
Jana->Robert [label="child"];
Jana->Jan[color=blue; penwidth=4];
Jan[ color=green];
Jan->Petra [label="child"];
Jan->Uxana [label="child"];
Jan->Jana[color=blue; penwidth=4];
Martin[ color=green];
Martin->Jiri [label="child"];
Martin->Rudolf [label="child"];
Martin->Jana [style=dashed];
...
}

Binární halda

Binární halda je binární stromová datová struktura. Je tvořena uzly, které mají max. dva potomky (levý a pravý potomek) (odtud přídavné jméno binární), pričemž potomek je opět uzel. Její důležitou vlastností je, že:

 • hodnota každého uzlu je rovna nebo menší než hodnoty jejich potomků.
 • Pokud je tato vlastnost splněna tak platí, že prvek v tzv. kořenu stromu obsahuje nejmenší prvek mezi všemi prvky.
 • V tomto cvičení budeme předpokládat tuto variantu.
 • Takové haldě se někdy říká min-halda.

Binární haldu lze samozřejmě realizovat i s opačnou vlastností:

 • hodnota každého uzlu je rovna nebo větší než hodnoty jejich potomků.
 • Pokud je tato vlastnost splněna tak platí, že prvek v tzv. kořenu stromu obsahuje největší prvek mezi všemi prvky.
 • Takové haldě se říká max-halda.

Použití binární haldy:

 • Pro realizaci prioritní fronty, v důsledku toho např. pro hledání cest v grafech, mapách, plánování pohybu robotů

Binární halda: vyjmutí prvku

Předpokládejme, že máme existující binární haldu. Při vyjmutí prvky stačí vzít prvek v kořeni stromu, neboť ten již z definice obsahuje nejmenší hodnotu mezi všemi uzly. Po odebrání prvku je ale nutné zbylé prvky přeskupit a určit nový kořen haldy. Postup je:

 • Vyjmout prvek z kořene haldy ( prvek s nejmenší hodnotou )
 • Vzít poslední prvek v poslední úrovni a přesunout na pozici kořene.
 • Nyní je třeba nahrat prvky v haldě tak, aby byla splněna vlastnost min-haldy. Jelikož budeme začínat od kořene a procházet strom směrem dolu, říká se tomuto postupu tzv. bubble-down.
Bubble-down:
 • Předpokládejme, že jsme v uzlu $U$.
 • Porovnáme hodnotu $U$, $U$.left a $U$.right. Pokud je splěna vlastnost min-haldy (tj. hodnota $U$ je menší nebo rovna hodnotám jejích potomků), končíme.
 • Pokud ne, vybereme toho potomka, který je menší než $U$. Vyměníme hodnotu $U$ s tímto potomek.
 • Pokračujeme bubble-down z tohoto potomka.
 • Algoritmus končí, pokud už jsme narazili na uzel bez potomka.

Binární halda: vložení prvku

Předpokládejme, že máme existující binární haldu. Vložení prvku se provede takto:

Bubble-up

 • Vložíme prvek na poslední nejpravější místo v poslední úrovni.
 • Porovnáme hodnotu tohoto prvku s jeho rodičem. Pokud je splněna vlastnost haldy (tj. u min-haldy: hodnota prvku je větší nebo rovna hodnotě jeho rodiče), pak končíme.
 • Pokud ne, vyměníme hodnotu prvku za hodnotu rodiče a opakujeme tento postup od změněného rodiče.

Tento algoritmus se nazývá bubble-up, jelikož při něm procházíme haldu ze spodní úrovně nahoru.

Realizace binární haldy na poli

Nejjednodušší realizací binární haldy je implementaci na poli. Použijeme jednoduchý trik:

 • Nechť uzel má v poli index $i$.
 • Jeho levý potomek má v poli index $2i+1$.
 • Jeho pravý potomek má v poli index $2i+2$.

 • Jaký je index rodiče, pokud má potomek index v poli $i$?

Implementace haldy z přednášky

# Implementace haldy
#
# http://interactivepython.org/runestone/static/pythonds/Trees/BinaryHeapImplementation.html
# Jan Kybic, 2016
 
class MinHeap:
 """ binární halda, implementovaná pomocí metod """
 def __init__(self):
   self.heap = [] # indexujeme od nuly
 
 def bubble_up(self,i):
  """ probublá prvek 'i', zajistí splnění vlastnosti haldy """
  while i>0:
   j=(i-1)//2 # index rodiče 
   if self.heap[i] >= self.heap[j]:
    break
   self.heap[j],self.heap[i]=self.heap[i],self.heap[j]
   i = j
 
 def insert(self,k):
  self.heap+=[k]
  self.bubble_up(len(self.heap)-1)
 
 def peek(self):
  """ vrátí nejmenší prvek """
  return self.heap[0]
 
 def size(self):
  return len(self.heap)
 
 def is_empty(self):
  return self.size()==0 
 
 def bubble_down(self,i):
   n=self.size()
   while 2*i+1 < n:
    j=2*i+1 # zjisti index menšího syna
    if j+1 < n and self.heap[j] > self.heap[j+1]:
     j+=1
    if self.heap[i]>self.heap[j]:
     self.heap[i],self.heap[j]=self.heap[j],self.heap[i]
    i=j
 
 def pop(self):
  """ odeber a vrať nejmenší prvek """
  element=self.heap[0]
  self.heap[0]=self.heap[-1]
  self.heap.pop() # smaž poslední prvek
  self.bubble_down(0)
  return element

Úkol 1: implementace funkce delete

Implementujte metody pro odebrání prvku na pozici i z binární haldy:

 • Metodu pojmenujte delete(i)
 • metoda dále smaže tento prvek z haldy
 • ošetřete tuto metodu tak, aby ji bylo možné volat i na prázdnou haldu, případně pokud je i větší než velikost haldy

Pomocí této funkce smažte z haldy vytvořené z pole všechna sudá čísla (Nejdříve haldu vytvořte se všemi čísly a pak smažte všechna sudá čísla z haldy):

pole=[10,21,7,11,31,6,1,-11,31,42,-12,80,25,-7,-12,9,14]

Úkol 2: Karty v haldě

 • Upravte implementaci haldy tak, aby byla realizována min-halda s kartami ve formátu cvičení 8 příklad 1.
 • Vytvořte hladu z následujících karet:

cards = [[0, 'Q'], [2, '6'], [1, 'K'], 
     [1, '8'], [2, '10'], [2, '4'], 
     [3, '4'], [0, '4'], [1, '3'], 
     [2, '5'], [0, 'K'], [3, 'A'], 
     [1, 'J'], [0, '3'], [0, '9']]

 • V cvičení 8 jsme pro porovnání karet využívali funkci index a dvojího porovnání (nejdříve barvu a pak hodnotu). Nyní definujte pořadí pomocí asociativního pole a operací sčítání a násobení.

Úkol 3: Asociativní pole a římská čísla

 • Využijte následující asociativní pole k převodu římského čísla na dekadické číslo:

conv={'I':1,'V':5,'X':10,'L':50,'C':100,'D':500,'M':1000}

 • Převeďte na číslo např. MCMXCIX

domácí práce

Lehčí varianta:

 • Napište program parcel.py, který implementuje simulaci odbavení zásilek v depu podle priority a dostupných dodávek.
 • Program čte ze standardního vstupu, na každé řádce je údaj ve tvaru: PRIORITA ID
 • PRIORITA je typu int, ID je typu str
  • je-li první číslo kladné, jedná se o balíček, který zařadíme do prioritní fronty obdržených balíčků
  • je-li první číslo záporne, jedná se o dodávku s kapacitou -PRIORITA, která odváží maximální počet zásilek s nejvyšší prioritou
 • Objeví-li se na vstupu dodávka, program vypíše její identifikátor a id balíčků, které odváží <ID_dodavka>: <id> <id> …, balíčky jsou v dodávce seřazené podle priority sestupně
  • není-li v depu aktuálně žádný balík, dodávka odjíždí prázdná, tj. vypíše se <ID_dodavka>:
 • Na poslední řádek vypíše program stav depa. Pokud zůstaly v depu balíčky, program vypíše řádek Depo: <id> <id> …, balíčky se vypisují seřazené podle priority sestupně. Je-li depo prázdné, vypíše se pouze Depo:
 • Odevzdejte do odevzdávacího systému jako HW10.

Příklad

 • Vstup:
 • Pozn.: úvodní mezera na 4. a 6. řádku je vložena pouze pro zlepšení čitelnosti, při testování bude na vstupu mezera pouze mezi PRIORITA a ID

24 K
13 H
25 R
 1 M
-4 T0
 4 C
-4 T1
-3 T2
15 G
12 Y

T0: R K H M
T1: C
T2:
Depo: G Y

* Výstup:

 • Dodávka T0 odjíždí plná, balíčky podle priority: R(25) K(24) H(13) M(1)
 • Dodávka T1 má kapacitu 4, ale odváží pouze balík C, který je jako jediný ve frontě
 • Dodávka T2 odjíždí prázdná, v depu není žádný balík
 • Na konci v depu zůstaly balíky G a Y

Těžší varianta:

Úkolem je implementovat kódování a dekódování textu pomocí Hammingova kódu Hamming(8,12) - tedy na 8 bitů kódu znaku, se použijí 4 bity pro opravu.

 • Program čte data ze standardního vstupu
 • Program buď kóduje, nebo dekóduje v závislosti na zadaném vstupu
  • Kódování:
   • Vstupní data jsou určena buď pro kódování, nebo dekódování. Rozhodující je první znak 'c' - pro kódování a 'd' pro dekódování.
   • Pro kódování je řetězec na zakódování hned za písmenem c.
   • Příklad:

cAhoj Hammingu!

 • Řetězec je od písmena c do konce řádky
 • Výstup je na každou novou řádku zakódované jedno písmeno vstupu

001000010010
010100100110
011111100110
110010100110
010000010100
000100110010
011000000110
111001100110
111001100110
101100100110
100111100110
101011000110
101101011110
101000010100

 • Dekódování
  • Pro dekódování je na každém dalším řádku zakódováno 12 bity - hodnoty 0/1 jedno písmeno zprávy. Příklad:

d
001000010110
010100100111
011111100100
110010110110
010010010100
000100010010
011000000100
111011100110
111001100100
101100100111
100110100110
101001000110
101001011110
100000010100

 • Při dekódování je nutné odhalit, zda byla data poškozena a případně jeden bit zprávy opravit
 • Pokud by první znak nebyl ani d, ani c, nebo pokud by pro dekódování zprávy nebylo zadáno 12 bitů (znaků 0 nebo 1), pak program vypíše ERROR
 • Pokud je zadaný vstup programu správný, výstupem je dekódovaný řetězec vytištěný na jeden řádek

Ahoj Hammingu!

 • Bity ve zprávě jsou kódovány v pořadí:
  • p1, p2, d1, p4, d2, d3, d4, p8, d5, d6, d7 d8
  • bit d1 je nejméně vyznamný (LSB), bit d8 je nejvíce významný (MSB)
 • Znak je kódován svým vnitřním kódem dostupným operací ord(znak), zpět je převeden operací chr(kod)
 • Program splňující zadání odevzdejte do odevzdávacího systému jako hamming.py, úkol HW10.
courses/b3b33alp/cviceni/t11.txt · Last modified: 2017/12/22 14:52 by stepan