b6b36dsa -- Datové struktury a algoritmy

Požadavky pro absolvování předmětu

Abyste předmět úspěšně zakončili, musíte:

1. Získat zápočet:

  • přečíst (a pochopit) kapitoly (kromě sekcí označených hvězdičkou) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18 a 34 z učebnice T. Cormen et al.: Introduction to Algorithms,
  • vypracovat 4 domácí úkoly (viz popis domácích úkolů),
  • projít písemným testem v semestru, tj. získat alespoň 10 bodů z možných 20-ti,
  • případně získat body za aktivitu

a

2. Úspěšně absolvovat kombinovanou (tzn. písemnou + ústní) zkoušku.

Podmínka absolvování zkoušky je nutná pro úspěšné absolvování předmětu, a to samozřejmě i v případě, že v průběhu semestru získáte více než 50 bodů.

Na zkoušce se píše písemný test, který obsahuje několik bodovaných otázek (celkem až 40 bodů). Povinné minimum je 20 bodů. Vyhrazený čas je zpravidla 80 minut. Po odevzdání vyplněných testů je cca 1 hodina věnována na opravy a poté začíná případná ústní zkouška. K nahlédnutí budou testy a jejich výsledky.

Celkové hodnocení se spočítá jako součet bodů.

Část Maximum bodů Požadované minimum
Domácí úkoly 45 20
Kontrolní test 20 10
Bonusové body za aktivitu 6
Písemný zkouškový test 40 20
celkem 111 50 1)

Výsledná známka se řídí běžnou bodovou tabulkou:

Známka Bodové rozmezí Slovní
hodnocení
A 90 a více výborně
B 80 - 89 velmi dobře
C 70 - 79 dobře
D 60 - 69 uspokojivě
E 50 - 59 dostatečně
F méně než 50 nedostatečně

Pokud Vám Vaše hodnocení nevyhovuje, můžete se přihlásit na ústní zkoušku, musíte ale počítat s tím, že Vám ústní zkouška může známku vylepšit, ale i zhoršit. Pro hodnocení A,B a E je ústní zkouška zpravidla povinná. Pro hodnocení A je nutno získat za domácí úkoly alespoň 30 bodů.

Počítejte s tím, že strategie získávání bodů musí být soustavné řešení úkolů. Pokud si necháte jejich řešení na konec semestru, je možné, že penalizace za pozdní odevzdání Vám nedovolí získat požadované minimum bodů.

Přednášky

Domácí úkoly

Během semestru budou zadány 4 domácí úkoly. Zadání úkolů je vyvěšeno na stránkách předmětu a budou se odevzdávat do odevzdávacího systému (BRUTE), kde budou automaticky hodnoceny.

Pro získání zápočtu je nutné úspěšně a včas odevzdat všechny domácí úkoly (a získat alespoň 5 bodů z každého). Úlohy je třeba odevzdat v každém případě. Pozdní odevzdání bude penalizováno.

Práce na domácích úkolech je samostatná. Studenti, kterým odhalíme duplicitní řešení, automaticky ztrácí nárok na zápočet a hrozí jim disciplinární řízení. Samozřejmě je normální (a žádoucí) o domácích úlohách diskutovat s kolegy, nicméně kód si musí každý napsat sám.

Další informace o domácích úkolech najdete v sekci Domácí úkoly.

Test v semestru

V semestru se bude psát jeden test. Testem je nutné úspěšně projít, jinak ztrácíte nárok na zápočet. Test se bude psát na přednášce v pátek dle aktuální situace.

Na úspěšný průchod testem bude potřeba získat alespoň 10 bodů. Pokrývá látku, která byla odpřednášena a probrána na cvičeních před termínem testu.

V případě neúspěchu v testu bude organizován jeden náhradní termín! Pokud ani zde neuspějete, ztrácíte nárok na zápočet.

Ukázka testu: příklad a řešeni

Materiály

Další odkazy

Odkaz na stránky předmětu Introduction to Algorithms z Open Courseware MIT

Introduction to Algorithms on MIT

Odkaz na stránky předmětu Introduction to Algorithms z Open Courseware MIT (2011)

Introduction to Algorithms on MIT (2011)

Introduction to Algorithms on MIT (2020)

Příklady dynamického programování

1)
50 bodů odpovídá hodnocení E - dostatečně.
courses/b6b36dsa/start.txt · Last modified: 2024/02/09 13:17 by nagyoing