Warning
This page is located in archive.

A(E)4M39VG - Computational Geometry

Instalace CGAL-3.9 pro Visual Studio 2010

Originální text: CGAL Easy installation guide, 16.10.2010, aktualizace odkazů 2012

Zde najdete heslovitý popis postupu, jak instalovat CGAL-3.9 na Windows 7.

Uvádím pouze instalaci 32-bitové verze, protože 64-bitová vyžaduje vlastní kompilaci knihoven a tudíž více práce, která není pro účely předmětu VG nutná. Vždy uvádím odkaz na hlavní stránku, odkaz na instalační manuál a pak odkaz na předkompilovanou verzi, je-li dostupná.

POZOR: Je třeba instalovat SP1 pro Visual studio.

Obsah:

 1. Stažení a instalace zdrojových kódů knihovny CGAL-3.
 2. Stažení a instalace CMake
 3. Stažení a instalace knihoven
 4. Záloha proměnných prostředí (stalo se mi, že je instalace CGAL přepsala)
 5. Nastavení proměnných prostředí
 6. Konfigurace, překlad a instalace knihovny CGAL
 7. Použití knihovny CGAL na příkladu Triangulation_2
 8. Použití knihovny CGAL a QT - příklad example_1

1. Stažení a instalace zdrojových kódů knihovny CGAL-3.9

 • Stáhněte CGAL-3.9-Setup.exe (Dostanete se sem po vyplnění dotazníku a přijetí podmínek licence ze stránky) a spusťte instalaci.
 • Zvolte součásti instalace - doporučuji CGAL Examples and Demos,GMP and MPFR precompiled libs a HTML Manual, dále pak 32-bitovou verzi předkompilovaných knihoven
 • Nastavte cílový adresasář - doporučuji změnit na adresář, který neobsahuje v názvu mezeru, např. D:\winappl\CGAL3.9


Další odkazy:

2. Stažení a instalace CMake

CMake je multiplatformní nástroj pro generování projektů a souborů make. Zde jej využijeme jako generátor projektů pro VS2010

 • stáhněte cmake-2.8.5-win32-x86.exe (nebo z této stránky)
 • spusťte instalaci, zvolte “Add CMake to the system PATH for all users” (ve třetím dialogu)
 • Vše ostatní lze ponechat, včetně cesty na c:\Program Files (x86)

3. Stažení a instalace knihoven

Neověřená informace - zdá se, že je lepší instalovat uvedené programy do adresářů, které neobsahují mezery. Proto nevyhoví standardní Program files (x86)

4. Nastavení proměnných prostředí

 • BOOST_ROOT=d:\winappl\boost_1_47
 • CGAL_DIR ……………zde je soubor CGALConfig.cmake, odpovídá CMAKE_INSTALL_PREFIX v konfiguraci CGAL níže
  • CGAL_DIR=D:\winappl\CGAL\lib\CGAL …………….. pokud instalujeme do adresáře D:\winappl\CGAL
  • CGAL_DIR=D:\winappl\CGAL-3.9 ……………. pokud instalujeme do adresáře D:\winappl\CGAL-3.9 (lze nastavit při instalaci CGAL)
 • QGLVIEWERROOT=d:\winappl\libQGLViewer\QGLViewer\
 • QTDIR=d:\winappl\Qt\4.7.4
 • proměnnou PATH nutno doplnit
  • Path=…;
  • D:\winappl\CGAL-3.9\auxiliary\gmp\lib;
  • d:\winappl\Qt\4.7.4\bin\;
  • D:\winappl\CMake 2.8\bin

5. Konfigurace, překlad a instalace knihovny CGAL

Zde dojde k vlastnímu nastavení prostředí CGAL, které se pak využívá ve Vašich projektech. V manuálech upozorňují, že jenutno mít proměnné %TMP% a %TEMP% nastaveny tak, aby tyto adresáře neobsahovaly mezery.

Konfigurace knihovny CGAL a vygenerování projektů pro její překlad a instalaci

 • Přejděte do adresáře s instalovanou knihovnou CGAL ( D:\winappl\CGAL3.9)
 • Založte zde podadresář BUILD (na jméně nezáleží) a přejděte do něj
 • Otevřete konzoli v tomto adresáři
 • Napište cmake-gui ..
  Pozor na DVĚ tečky - jde o odkaz na adresář, do kterého jste rozbalili CGAL
 • Překontrolujte, že pole
  • Where is the source code obsahuje D:/winappl/CGAL3.9
  • Where to build the binaries obsahuje D:/winappl/CGAL3.9/BUILD
 • Klikněte na Configure
 • Vyberte v dialogu Visual Studio 2010 (prostředí, pro které bude cmake vytvářet projekty)
  V horní části přibude hromada začervěněných položek (tj. všechny změněné položky)
 • Klikněte na Configure podruhé
  Většina červené zmizí - červené zůstanou jen nenastavené údaje
 • Doplňte:
  • CMAKE_INSTALL_PREFIX = D:/winappl/CGAL-3.9
   (nebo adresář, kam se zkopírují knihovny a .h soubory)
  • ZLIB_INCLUDE_DIR = D:/winappl/zlib/include
   (nutno zakliknout Advanced v cmake-gui)
  • ZLIB_INCLUDE_LIBRARY = D:/winappl/zlib/lib/zdll.lib
  • Klikněte na Configure (červné by nemělo zůstat nic)
  • Klikněte na Generate ….. cmake vygeneruje CGAL.sln a řadu projektů (BUILD_ALL.vxproj, INSTALL.vxproj,…)

Poznámky:

 • Vše, co cmake zjistí a co zobrazuje v horní polovině okna cmake-gui, se uloží do souboru CMakeCache.txt
 • Někdy je nutno tento soubor vymazat (přímo, či v menu File / Delete Cache)
 • Soubory s projekty jsou autokonfigurované. Pokud se změní některé závislosti, postupuje build zpět až na úroveň príkazu cmake. Vygenerují se nové soubory s projekty a Visual Studio požádá o opětovné nahrání (reload) projektu.

Překlad a instalace knihovny CGAL ve Visual Studiu 2010

 1. Otevřete projekt CGAL.sln ve Visual Studiu
 2. Vyberte Build na projektu BUILD_ALL ….. přeloží se knihovny CGAL
  Nebo v menu Build / Build Solution
 3. Vyberte Build na projektu INSTALL …. knihovny se nainstalují do adresáře CMAKE_INSTALL_PREFIX
 4. Alternativně lze překlad spustit z příkazové řádky
  devenv CGAL.sln /Build Debug

6. Použití knihovny CGAL na příkladu Triangulation_2

 • Vygenerování projektu pro Visual Studio
  1. cd D:/winappl/CGAL-3.9/examples/Triangulation_2
  2. mkdir build ….. aby se nepomíchaly původní adresáře s vygenerovanými adresáři a soubory (můžeme mít různé takovéto podadresáře při pokusech s nastavením CGALu. Nepotřebné verze lze celé smazat)
  3. cd build ….. dtto
  4. cmake-gui
   1. cmake-gui .. ….. “..” je adresář, ve kterém je soubor CMakeLists.txt, předpokládá se nastavná proměnná CGAL_DIR=D:/winappl/CGAL-3.9
   2. cmake-gui -DCGAL_DIR=“D:/winappl/CGAL-3.9” …… pokud byste CGAL_DIR nenastavili a neprovedli INSTALL knihovny CGAL do jiného adresáře
   3. cmake-gui -DCGAL_DIR=“D:/winappl/CGAL/lib/CGAL” …… pokud byste CGAL_DIR nenastavili a provedli INSTALL knihovny CGAL do adresáře D:/winappl/CGAL
  5. Config / Generate
  6. Skupinu upozornění o nenastavených knihovnách ignorujte
 • Překlad příkladů
  1. Otevřete Triangulation_2_example.sln ve Visual Studiu
  2. Build/Build Solution
 • Spuštění příkladů - předpokládá adresář data v kořeni projektu, nebo v adresáři, odkus se spouští .exe
  1. cd D:/winappl/CGAL-3.9/examples/Triangulation_2
  2. build\Debug\terrain.exe

7. Použití knihovny CGAL a QT - příklad example_1

 1. Vytvořte adresář example_1 a do něj nakopírujte obsah example_1.zip
 2. Je tu i soubor CMakeLists.txt, ve kterém je popsáno, co a jak má CMAKE poskládat do projektu
 3. cd example_1; mkdir build; cd build
 4. cmake-gui .. / Configure / Generate
 5. Otevřít projekt example_1 ve Visual Studiu / BUILD_ALL / Run
courses/cg/links/inst-vs2010.txt · Last modified: 2023/09/19 21:40 (external edit)