Warning
This page is located in archive.

Tento předmět je vyučován na katedře počítačové grafiky a interakce.

Projekty semestrálních prací

Během semestru plní studenti následující povinnosti:

  • Cvičení jsou povinná.
  • Pokud student nepřijde na cvičení, podá vysvětlení a náležitě se omluví, nejlépe dopředu.
  • Je povolena maximálně 1 neomluvená absence. V případě 2 a více neomluvených absencí student ztrácí nárok na dokončení předmětu zápočtem a zkouškou.
  • Každou jednotlivou úlohu student vypracuje samostatně.
  • Každá ze 4 úloh musí být odevzdána.
  • Implementace úlohy je v C++.

Volitelně po dohodě s učitelem je možné realizovat jednu rozsáhlejší úlohu, typicky reimplementovat vybraný článek popisující techniku pro výpočet obrazu s tím, že implementovaný algoritmus má přiměřenou složitost. Rozsáhlejší projekty v B4M39RSO lze zároveň uznat i v jiných předmětech (včetně projektu v týmu nebo semestrální práce/projektu) po dohodě s pedagogy obou předmětů. Dále je možné si vymyslet vlastní zadání, které implementuje některý konkrétní článek zabývající se syntézou obrazu nebo s ní úzce související. Podmínkou je:

  1. jasná domluva se zadavatelem na začátku semestru,
  2. úspěšné a úplné vyřešení projektu, včetně dokumentace zdrojového kódu a řádného testování
  3. vytvoření reportu o projektu

Zadavatelé :

ÚLOHY :

První úloha - vzorkování BRDF
Druhá úloha - vzorkování mapy okolí (environment mapy)
Třetí úloha - multiple importance sampling
Čtvrtá úloha - sledování cest: path tracing

Bodové hodnocení každé úlohy: 10 bodů

courses/b4m39rso/projects/start.txt · Last modified: 2023/08/31 11:20 by havravla