Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Ukázkový test 2

Z testu je možné získat maximálně 30 bodů, 15 bodů z obsáhlejších otázek na této stránce a 15 bodů z krátkých otázek.

 1. Uvažujte následující program. Co bude na standardním výstupu po jeho provedení? [3B]
  class object {
  public:
    object() {
      std::cout << "1 ";
    }
    object(const object&) {
      std::cout << "2 ";
    }
    object& operator=(const object&) {
      std::cout << "3 ";
      return *this;
    }
    object(object&&) {
      std::cout << "4 ";
    }
    object& operator=(object&&) {
      std::cout << "5 ";
      return *this;
    }
    ~object() {
      std::cout << "6 ";
    }
  };
   
  void foo(object x) {
    std::cout << "foo! ";
  }
   
  int main() {
    object o1;
    object o2;
    object o3 = std::move(o2);
    foo(o3);
    o1 = o2;
  }
  řešení
 2. Obsahuje konstruktor třídy array chybu? Pokud ano, jakou? [1B]
  template <typename T>
  class array {
  public:
    array(T* data, std::size_t length) :
      elements{ new T[len] }, len{ length } {
      for (int i = 0; i < len; ++i) {
        elements[i] = data[i];
      }
    }
  private:
    T* elements;
    std::size_t len;
  };
  řešení
 3. Co bude na výstupu po provedení tohoto programu? [2B]
  void foo() {
    std::vector<int> vec = { 1, 2, 3, 2, 3, 7, 7, 5, 2 };
    int i = 0;
    std::for_each(begin(vec), end(vec), [i](int elem) mutable {
      static int temp = 0;
      temp += elem % 3;
      i += temp + elem % 4;
    });
    std::cout << i << std::endl;
  }
  řešení
 4. Navrhněte interface (napište definici) šablonovaného zásobníku, stack<T>. O T předpokládejte, že podporuje kopírující operace. Následující program předvádí, jak má zásobník fungovat. [2B]
  int main() {
    stack<int> s1;
    stack<int> s2;
   
    s1.push(12);
    s1.push(13);
    s1.push(17);
   
    s2 = s1;
    while (!s2.empty()) {
      int temp = s2.top();
      s2.pop();
      std::cout << temp << std::endl;
    }
    std::cout << std::boolalpha << s1.empty() << std::endl;
  }
  Očekávaný výstup je 
  17
  13
  12
  False
  řešení
 5. Napište definici šablonové třídy Pair (jsou v ní dva objekty libovolných typů) a operátor zápisu do proudu pro tuto třidu. [2B]
  řešení
courses/b6b36pjc/testy/ukazkovy_test_2.txt · Last modified: 2019/01/03 13:33 by richta