Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

1.Jednotky veškerých probraných veličin

2.Matematické základy (skalární/vektorové pole, plošný integrál, tok vektorové veličiny plochou, divergence, rotace, gradient, křivkový integrál,…)

3.Maxwellovy rovnice v diferenciálním a integrálním tvaru

4.Použití Gaussovy věty pro zjištění pole nabité koule, válce, desky

5.Definiční vztahy mezi potenciálem, elektrickým polem a napětím v elstat. poli

6.Statická a energetická definice kapacity

7.Použití principu virtuální práce na výpočet sil v elektrostatickém poli

8.Použití metody zrcadlení v elektrostatickém poli

9.Ohmův zákon v proudovém poli

10.Použití metody zrcadlení v proudovém poli

11.Přechodové napětí elektrody, přechodový odpor

12.Ampérův zákon celkového proudu

13.Magnetické pole nekonečně dlouhého tenkého vodiče

14.Magnetické pole v ideálním solenoidu

15.Biot-Savartův zákon

16.Statická a energetická definice indukčnosti. Vnitřní a vnější indukčnost

17.Faradayův indukční zákon

18.Magnetická reluktance, vlastní a vzájemná indukčnost cívek na magnetickém obvodu

19.Kirchhofovy zákony

20.Vnitřní odpor zdroje

21.Dělič napětí a proudu

22.Časová a fázorová reprezentace harmonického průběhu

23.Střední a efektivní hodnota harmonického průběhu

24.Činný, jalový, zdánlivý výkon

25.Impedance prvků R, L, C

26.Přenos RC článku

27.Sériový a paralelní rezonanční obvod

28.Činitel jakosti RLC obvodů, vztah mezi šířkou pásma a činitelem jakosti

29.Decibely

30.Konstanta šíření rovinné elmg. vlny, vlnová délka

31.Polarizace EM vlny

32.Hloubka vniku

33.Impedance prostředí

34.Výkonová hustota v rovinné vlně

35.Činitel odrazu, return loss, poměr stojatých vln

36.Vlny na vedení, transformace impedance na vedení pomocí Smithova diagramu

37.Impedance čtvrtvlnného vedení na konci otevřeného/zkratovaného

38.Náhradní obvod antény, vyzařovací účinnost antény

39.Charakter vlny ve vzdálené zóně antény

40.Vyzařovací charakteristika antény, směrovost, zisk

41.Efektivní izotropický vyzářený výkon

42.Půlvlnný dipól - vyzařovací charakteristika

43.Friisova přenosová rovnice

courses/b4b17eam/otazky.txt · Last modified: 2019/08/26 10:20 by hazdrap