Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Task 1 - CS - Path Planning

Vytvořte algoritmus, který na silničním grafu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (UK) najde cestu mezi dvěma zadanými křižovatkami.

Zadání

Vstup:

 • Graf silniční sítě UK
  • Hrany grafu obsahují délku hrany a maximální povolenou rychlost
  • Uzly jsou označeny jedinečným identifikátorem ID
 • Počáteční uzel v grafu
 • Cílový uzel v grafu

Výstup:

 • Cesta mezi počátečním a cílovým uzlem

Kritéria kvality, seřazená podle klesající priority:

 • Algoritmus splňuje všechny body zadání (pojmenování a umístění tříd, používání poskytnutých struktur a použití naší metody add() v open listu - viz níže)
 • Nalezená cesta je korektní (vede z počátečního do cílového uzlu a je spojitá - t.j. dvě po sobě jdoucí hrany mají společný vrchol a hrany jsou seřazeny ve správném pořadí).
 • Nalezená cesta minimalizuje čas přepravy automobilem mezi počátečním a cílovým uzlem
 • Počet expandovaných uzlů je minimální

Hodnocení

 1. Algoritmus splňuje všechny body zadání.
 2. Nalezená cesta je korektní (vede z počátečního do cílového uzlu a je spojitá - t.j. dvě po sobě jdoucí hrany mají společný vrchol a hrany jsou seřazeny ve správném pořadí). [+1b]
 3. Nalezená cesta minimalizuje čas přepravy automobilem mezi počátečním a cílovým uzlem [+1b]
 4. Počet expandovaných uzlů [+0-2b]

Odevzdání

 • Datum/čas: 10/03/2018 23:59:59
 • Obsah: zabalený obsah adresář - java package student - Váš archiv bude obsahovat pouze soubory *.java, žádné další podsložky. Všechny zdrojové soubory musí být uvozené pomocí package student;.

Detaily implementace

 • Použijte kódovou bázi dostupnou zde
 • V package student doplňte implementaci třídy Planner, která implementuje rozhraní PlannerInterface
 • V package student vytvořte vlastní třídu OpenList, která extenduje třídu AbstractOpenList. Pro přidávání položek do OpenList potom volejte (jen a pouze) metodu add(T item)
 • Pokud modifikujete nějaký prvek v OpenList (tj. už jste ho do OpenListu přidali dříve, jen přepočítaváte jeho cost), potom metodu add nemusíte (ale můžete - s nevýhodou navýšení Counteru) použít.
 • Algoritmus vrátí null, pokud cesta neexistuje

Pomocný kód

 • Třída RoadGraph vám poskytuje přístup ke grafu a obsahuje sadu metod, pomocí kterých se můžete po grafu pohybovat.
 • Třída GraphEdge obsahuje (mimo jiné) metody getAllowedMaxSpeedInKmph() a getLengthInMetres(), které vrací maximální povolenou rychlost na hraně v kilometrech resp. délku hrany v metrech.
 • Třída Utils Vám poskytuje metriku pro počítání vzdálenosti mezi libovolnými dvěma uzly v grafu. Při použití jiné metriky nezaručujeme shodu Vašeho nejlepšího řešení s naším nejlepším řešením!
 • Třída PlannerExecutor poskytuje tělo programu, na kterém můžete testovat Váš algoritmus. Třída umí plán zapsat do KML souboru, který si můžete prohlédnout v Google Earth. Dále vypíše délku plánu a čas přepravy po dané cestě (můžete nepřímo přepoužít tento kód pro vygenerování celého grafu).

Drobná doporučení

 • Pro porovnávání objektů v Javě slouží metoda equals(), nikoliv == (rovnítka porovnávají, zda jde o stejnou instanci objektu)
 • Předaný objekt RoadGraph má být immutable - pokud jej nějak modifikujete, rozbijete si svá řešení následných úloh. Váš kód je spuštěn několikrát se stejnou instancí objektu RoadGraph, ale s jinými počátečními a cílovými uzly.
 • Používejte správné datové struktury pro správné věci. Myslete na časovou složitost. Nevymýšlejte kolo a používejte třídy v Javě již implementované.

Ukázkové výsledky

Řešení 1

 • Origin node ID = 13823646
 • Destination node ID = 188755778
 • Plan length [km]: 932.8542488743733
 • Time to travel [hrs]: 12.084881006921961

Řešení 2

 • Origin node ID = 26746953
 • Destination node ID = 1037726044
 • Plan length [km]: 664.3940259558422
 • Time to travel [hrs]: 8.002850863827378

Řešení 3

 • Origin node ID = 243081231
 • Destination node ID = 21728749
 • Plan length [km]: 560.2105619356079
 • Time to travel [hrs]: 7.149357704368445
courses/b4b36zui/uloha1.txt · Last modified: 2019/02/28 13:50 by janisjar