Warning
This page is located in archive.

Příklad otázek písemného zkouškového testu

 • Jak zjistı́me velikost datové reprezentace základnı́ch celočíselných typů v jazyce C?
 • Jak rozlišíte literál typu int a long?
 • Jak vkládáme do zdrojového souboru programu v C hlavičkové soubory jiných modulů nebo knihoven?
 • Jak v C přistupujeme k datovým položkám složeného typu (struct)?
 • Popište jak v C probíhá volání funkce int doit(int r)? Jaká data jsou předávána do/z funkce a kam jsou hodnoty ukládány?
 • Jak v C dynamicky alokujete paměť pro uložení posloupnosti 20 hodnot typu int? Jak následně takové dynamické pole zvětšíte pro uložení dalších 10 položek?
 • Co v C reprezentuje identifikátor NULL?
 • Jak jsou v C reprezentovány textové řetězce?
 • Co reprezentuje klíčové slovo void?
 • Co způsobí definování makra preprocesoru NDEBUG v souvislosti s používáním funkce assert()?
 • Vyjmenujte základní paměťové třídy, ve kterých mohou být uložny hodnoty proměnných?
 • Vysvětlete rozdíl mezi proměnnou a ukazatelem na proměnnou v jazyce C?
 • Jaké znáte znaky používané v C pro řízení výstupu?
 • Jak probíhá proces spuštění programu implementovaného v jazyce C (v prostředí s operačním systémem)?
 • Jak získáte ukazatel na proměnnou deklarovanou jako double d = 12.3;
 • Jak se v C liší ukazatel a pole[]?
 • Jaký je v C rozdíl mezi ukazatelem na konstantní proměnnou a konstantním ukazatelem? Jak definice těchto ukazatelů zapisujeme?
 • Deklarujte pole variabilní délky s velikosti n, kterou načtete ze standarního vstupu.
 • Stručně popište typ union používaný v jazyce C.
 • Jak v jazyce C realizujete předání parametrů funkci odkazem? Lze to vůbec?
 • Jaké znáte překladače jazyka C?
 • Popište proces vytvoření spustitelného programu ze zdrojových souborů jazyka C.
 • Vysvětlete jaký je v C rozdíl mezi proměnnou typu ukazatel, proměnnou a polem z hlediska uložení hodnoty v paměti?
 • Garantuje uvedení const u deklarace proměnné, že není žádná možnost jak příslušnou hodnotou proměnné změnit?
 • V jakém kontextu se používá klíčové slovo do?
 • Jak v C definujete ukazatel na proměnné, např. typu int?
 • Jaká návratová hodnota programu v C indikuje úspěšneé vykonání a ukončení programu? Proč je zvolena právě tato hodnota?
 • Je v jazyce C nutné uvolňovat dynamicky alokovanou paměť? Pokud ano, jak to uděláte?
 • Deklarujte diagonální (jednotkovou) matici 3×3 jako 2D pole typu int.

Součástí písemného testu jsou také implementační otázky např.

 • Opravte implementaci spojového seznamu.
 • Napište program, který vygeneruje uvedený obrazec.
 • Napište program pro realizaci zásobníků celých číseln (int) jako třídu Stack s metodami push() a pop().
 • Uveďte příklad implementace třídy pro komunikaci po sériovém portu dle RAII (Resource acquisition is initialization).
courses/b3b36prg/resources/exam_test.txt · Last modified: 2018/05/16 07:57 by faiglj