Warning
This page is located in archive.

Úloha 2 Communication in employee hierarchy

Viz Zadání.

Úloha chce, abychom v obecném kořenovém stromu s obarvenými uzly našli co nejdelší monochromatickou cestu.

Myšlenka řešení:

Průchod postorder, v každém uzlu shromažďujeme informaci o délkách monochromatických cest vedoucích zespoda do tohoto uzlu, a to pouze o těch, jejichž barva souhlasí s barvou aktuálního uzlu. Pokud nám vychází cesta dosud nejdelší, zapamatujeme si ji. Tato nejdelší se skládá buď ze dvou větví vycházejících dolů z tohoto uzlu nebo z větve jediné. Délku nejdelší monochromatické větve té barvy, kterou má rodič, pošleme v postrorderu nahoru do rodiče.

Strom není nutno stavět, je reprezentován vhodně pro průchod postorder rovnou ve vstupních datech.

package alg;
 
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.HashSet;
import java.util.List;
import java.util.Set;
import java.util.StringTokenizer;
 
public class Main {
 
  static Node root;
  static int bestLength;
  static Set<Integer> bestAttrs;
 
  public static class Node {
    int attr;
    int localBest;
    int directBest;
    int numOfNodes;
    List<Node> children;
 
    public Node(int attr) {
      this.attr = attr;
      localBest = 0;
      directBest = 0;
      numOfNodes = 0;
      children = new ArrayList<Node>();
    }
  }
 
  private static void loadChildren(Node node, BufferedReader reader) throws IOException {
    StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(reader.readLine());
    String str = tokenizer.nextToken();
    while (!str.equals(")")) {
      int attr = Integer.valueOf(str);
      Node child = new Node(attr);
      node.children.add(child);
      loadChildren(child, reader);
      tokenizer = new StringTokenizer(reader.readLine());
      str = tokenizer.nextToken();
    }
  }
 
  public static void loadData() throws IOException {
    BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(reader.readLine());
    String str = tokenizer.nextToken();
    int attr = Integer.valueOf(str);
    root = new Node(attr);
    loadChildren(root, reader);
  }
 
  public static void postOrder(Node node) {
    int first = 0;
    int second = 0;
    node.numOfNodes = 1;
    for (Node child : node.children) {
      postOrder(child);
      if (child.attr == node.attr) {
        if (child.directBest > first) {
          second = first;
          first = child.directBest;
        } else if (child.directBest > second) {
          second = child.directBest;
        }
      }
      node.numOfNodes += child.numOfNodes;
    }
    node.localBest = 1 + first + second;
    node.directBest = 1 + first;
    if (node.localBest > bestLength) {
      bestAttrs.clear();
      bestLength = node.localBest;
      bestAttrs.add(node.attr);
    } else if (node.localBest == bestLength) {
      bestAttrs.add(node.attr);
    }
  }
 
  public static void solve() {
    bestLength = 0;
    bestAttrs = new HashSet<Integer>();
    postOrder(root);
    System.out.println(bestLength);
    List<Integer> bestAttrsList = new ArrayList<Integer>(bestAttrs);
    Collections.sort(bestAttrsList);
    for (int i = 0; i < bestAttrsList.size(); i++) {
      System.out.print(bestAttrsList.get(i));
      if (i < bestAttrsList.size() - 1)
        System.out.print(" ");
      }
  }
 
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    loadData();
    solve();
  }
}

courses/a4b33alg/komentare/employeehierarchy.txt · Last modified: 2018/02/21 19:33 (external edit)