Lab 04 - Dekompozice programu

 • Pro vyučující: 04

Úkoly

Implementujte program, který přečte ze standardního vstupu celé číslo, které by mělo být v rozsahu 1 až 10 a vytiskne následující trojúhelník, např. pro n=4.

****
***
**
*

Při implementaci funkční program postupně rošiřujte o ošetření chybných vstupů, reportování chyb, případně dekompozici tisknutí trojúhelníku na tisknutí řádků, např. v následujících krocích.

 1. Implementace základní trivální implementace s využitím scanf() a dvou (vnořených) for cyklů s putchar('*') a odřádkováním putchar('\n');
 2. Testujte chování programu pro špatný vstup, např. clang main.c && echo “1” | ./a.out ; echo $?.
 3. Rozšiřte program o kontrolu rozsahu načtené hodnoty a testování návratové hodnoty funkce scanf() (viz man scanf), např. pro neceločíselný vstup nebo prázdný vstup (např. přesměrovaný ze souboru touch in.txt; ./a.out < in.txt nebo ukončení vstupu CTRL+D).
 4. Rozšiřte program o reportování chybného vstupu návratovou hodnotou programu 100 a 101 s výstupem.
  • 100 - “ERROR: Cannot read integer value from the standard input\n”
  • 101 - “ERROR: Given value %d is not within the range [1, 10]\n”
 5. Hodnoty rozsahu 1 a 100 nahraďte definovanými makry MIN_VALUE a MAX_VALUE s možností ovlivnění maximální hodnoty při kompilaci , např. clang -DMAX_VALUE=100. Otestujete chování programu pro ruzné vstupy a kompilace s různými hodnotami.
 6. Dekomponujte tisk trojúhelníku na funkce
  • void print_triangle(char c, int lines); a
  • void print_line(char c, int n);
 7. Zjednodušte hlavní funkci definováním funkcí
  • int read_input(int *n); a
  • int print_error(int ret, int n);
 8. Upravte program pro tisk chybových zpráv na stderr funkcí fprintf() a otestujete chování programu s přesměrováním vstupu a výstupu, např. ./main <input > out.std 2> out.err.
 9. Program rozšiřte o zpracování argumentů programu argc a argv s využitím funkce sscanf().

Pokročilé úkoly

 • Program rozšířte o výpisy jak v angličtině tak češtině s využítím proměnné prostředí env (viz lec01/main_env.c) s nastavení LOCALE (understanding-locale-environment-variables)
 • int main(int argc, char argv, char envp)
courses/bab36prga/labs/lab04.txt · Last modified: 2024/02/14 00:18 by faiglj