HW 9B - Vícevláknová aplikace s meziprocesovou komunikací

Termín odevzdání 22.05.2024@09:00 CEST (st)
Povinné zadání HW 9
Volitelné zadání není
Bonusové zadání 5b
Počet uploadů bez omezení
Výchozí soubory bab36prga-hw9b.zip
Výchozí soubory Doporučený postup při vypracování HW9B

Cílem úlohy je rozvést zkušenosti s využitím pojmenované roury pro komunikaci aplikace v počítači s poskytnutým Modulem a s prací s více vlákny pro zpracování více zdrojů událostí.

Specifikum práce s pojmenovanou rourou je, že při otevření souboru (roury) pro zápis musí být roura otevřena pro čtení, aby bylo kam případně ukládat data. Proto je volání io_open_write() blokované. Řešením je tak spustit program generátoru signálu./binaries/bab36prga-hw9b-sigen nebo vyčítání roury programem tail -f /tmp/sigen.in.

Povinné zadání

Implementujete více-vláknový program, který bude komunikovat s programem generujícím signál (sigen) prostřednictvím pojmenované roury, ovládat generování signálu (nastavovat parametry) a vyčítat generovaný signál, který zobrazí v grafickém okně s využitím přiložené knihovny xwin_otk_plot založené na grafické knihovně otk_lib. Komunikační protokol probíhá prostřednictvím zpráv definovaných v přiložených souborech messages.h a messages.c, které obsahují funkce pro marshaling a unmarshaling struktur zpráv do/z pole bajtů.

Od programu se očekává následující funkcionalita:

 • Program využívá samostatná vlákna pro zpracování vstupu z klavesnice, čtení zpráv z generátoru sigen (pojmenovaná roura) a hlavní vlákna.
 • K synchronizace můžete využít přiloženou implementaci fronty zpráv event_queue.h a event_queue.c.
 • Program nastavuje generátor a spouští generování signálu, který zobrazuje prostřednictvím přiložené knihovny funkcí xwin_set_plot() a xwin_redraw_plot().
 • Nastavuje parametry generátoru EKG (ECG) signálu heart_rate_mean, low_frequency, high_frequency a low_high_frequency_ratio, například klávesami '1' až '8' a to v rozsahu definovaném v message.h.
 • Na stisk klávesy g reaguje zasláním zprávy MSG_GET_VERSION a následně zobrazí odpověď.
 • Na stisk klávesy s reaguje zasláním zprávy MSG_SET_SIGNAL s aktuálním nastavením generátoru signálu.
 • Na stisk klávesy r reaguje zasláním požadavku na generování signálu MSG_SIGNAL, který následně přijme a zobrazí v grafu. Signál je zaslán v jedné nebo několika zprávách o maximální delce 128 hodnot.
 • Přijem signálu je možné přerušit stiskem klávesy a.
 • Na stisk klávesy c reaguje smazáním grafu.
 • Program je korektně ukončen po stisku klávesy q.
 • Úkol: Implementujte generování, příjem a zobrazení několika signálu (vícenásobné zaslání MSG_SIGNAL) ideálně každý s jiným nastavením. Program bude po stisku klávesy b automaticky komunikovat s generátorem, spouštět genrování signálu a nastavovat jeho parametry. Generování je možné kdykoliv přerušit stiskem klávesy a (abort).

OTK je jednoduchá knihova grafických prvků implementovaná v OpenGL. Kompilace může vyžadovat instalaci potřebných knihoven. Např. v operačním systému založeném na Ubuntu to může být libxmu-dev tedy apt install libxmu-dev.

Ovládací aplikace

Ovladací aplikace sigen je více-vláknovým program, který reaguje na stisk kláves, vstup z pojmenované roury a zapisuje do pojmenované roury. Program má dva volitelné argumenty, kterými jsou pojmenovaná roura vstupu a pojmenovaná roura výstupu. Výchozí hodnoty odpovídají volání:

./sigen /tmp/sigen.in /tmp/sigen.out

Po spouštení program zasílá (zapisuje do výstupní pojmenované roury) zprávu MSG_STARTUP, která obsahuje textovou zprávu “PRG-SIGEN”. Program reaguje na příjem zpráv (viz komunikační protokol) a generuje signál, jehož parametry lze měnit zasláním zprávy MSG_SET_SIGNAL

Program reaguje na stisk následujících kláves

 • a - ABORT - Přerušení generování (posílání signálu) a zaslání zprávy MSG_ABORT.
 • r - REBOOT - Soft “restart” generátoru, zašle zprávu MSG_STARTUP podobně jako při spuštení programu.
 • q - QUIT Ukončení programu.

Komunikační protokol

Program sigen generuje signál dle zadaných parametrů, které jsou zasílány z ovládací aplikace zprávou MSG_SET_SIGNAL. Vlastní generování probíhá tak, že řídicí aplikace zašle zprávu MSG_SIGNAL, na kterou sigen reaguje zasláním několika zpráva MSG_SIGNAL_DATA s obsahem hodnot definující konkrétní rozsah signálu. Definice jednotlivých zpráv odpovídá definici složeného typu struct message v souboru message.h.

// Definition of the communication messages
typedef enum {
  MSG_OK,       // ack of the received message
  MSG_ERROR,      // report error on the previously received command
  MSG_ABORT,      // abort - from user button or from serial port
  MSG_DONE,      // report the requested work has been done
  MSG_GET_VERSION,   // request version of the firmware
  MSG_VERSION,     // send version of the firmware as major,minor, patch level, e.g., 1.0p1
  MSG_STARTUP,     // init message (id, up to 9 bytes long string, cksum)
  MSG_SET_SIGNAL,   // set signal parameters 
  MSG_SIGNAL,     // request signal of a batch of tasks (chunk_id)
  MSG_SIGNAL_DATA,   // computed result (chunk_id, result) 
  MSG_NBR
} message_type;
 
 
typedef struct {
  uint8_t major;
  uint8_t minor;
  uint8_t patch;
} msg_version;
 
typedef struct {
  uint8_t message[STARTUP_MSG_LEN];
} msg_startup;
 
#define HEART_RATE_MEAN_MIN 10.0
#define HEART_RATE_MEAN_MAX 200.0
#define LOW_FREQ_MIN 0.1
#define LOW_FREQ_MAX 0.5
#define HIGH_FREQ_MIN 0.25
#define HIGH_FREQ_MAX 1.0
#define LOW_HIGH_FREQ_RATIO_MIN 0.0
#define LOW_HIGH_FREQ_RATIO_MAX 1.0
 
typedef struct {
  double heart_rate_mean; // default: 60; 10--200;
  double low_frequency; // default: 0.1; 0.1--0.5;
  double high_frequency; //default: 0.25; 0.25--1.0;
  double low_high_frequency_ratio; //default: 0.5 0-1;
} msg_set_signal;
 
typedef struct {
  uint8_t cid; // chunk id
  uint8_t n; // actual no. of valid data values
  float values[SIGNAL_DATA_SIZE];
} msg_signal_data;
 
typedef struct {
  uint8_t type;  // message type
  uint8_t cksum; // message command
  union {
   msg_version version;
   msg_startup startup;
   msg_set_signal set_signal;
   msg_signal_data signal_data;
  } data;
} message;

Inicializační zpráva MSG_STARTUP je definována jako

message msg = { .data.startup.message = { 'P', 'R', 'G', '-', 'S', 'I', 'G', 'E', 'N' } };

Výměna zpráv a průběh komunikace

 • Po startu program posílá zprávu MSG_STARTUP
 • Na příjem zprávy MSG_GET_VERSION odpovídá MSG_VERSION nebo MSG_ERROR
 • Na příjem zprávy MSG_SET_SIGNAL odpovídá Nucleo MSG_OK nebo MSG_ERROR (v případě, že požadované parametry jsou mimo definovaný rozsah).
 • Na příjem zprávy MSG_SIGNAL odpovídá MSG_OK a zahajuje generování signálu nebo v případě chyby posílá MSG_ERROR. Generovaný signál je posílán postupně v několika zprávách MSG_SIGNAL_DATA. Po dokončení výpočtu zasílá zprávu MSG_DONE.
 • Generování je možné přerušit zasláním zprávy MSG_ABORT, na kterou odpovídá MSG_OK a přeruší a ukončí aktuáně probíhající generování/zasílání signálu.
 • Po přerušení posílá zprávu MSG_ABORT.
 • Přerušení je možné také stiskem klávesy 'a'.

V případě zaslání zprávy MSG_SET_SIGNAL nebo i MSG_SIGNAL jsou nastaveny nové hodnoty a generování signálu pokračuje podle posledně zadaných hodnot. Kdykoliv (i v případě běžícího generování signálu) je možné si vyžádat verzi programu zasláním zprávy MSG_GET_VERSION, na kterou generátor promptně odpovídá MSG_VERSION.

Typický průběh komunikace mezi PC a Nucleo deskou může vypadat například následovně:

 • sigen: MSG_STARTUP
 • Prog.: MSG_GET_VERSION
 • sigen: MSG_VERSION
 • Prog.: MSG_SET_SIGNAL
 • sigen: MSG_OK
 • Prog.: MSG_SIGNAL
 • sigen: MSG_OK
 • sigen: MSG_COMPUTE_DATA
 • sigen: MSG_COMPUTE_DATA
 • sigen: MSG_COMPUTE_DATA
 • sigen: MSG_COMPUTE_DATA
 • sigen: MSG_COMPUTE_DATA
 • sigen: MSG_DONE

Doporučený postup implementace

Doporučený postup implementace a tipy k implementaci naleznete zde Doporučení a tipy pro HW 9B

Odevzdávané soubory

Odevzdávejte zip archiv, který bude obsahovat všechny podpůrné soubory, které jste dostali k dispozici, implementovanou logiku aplikace prga-hw9b-main.c, implementovanou frontu event_queue.c, a všechny další soubory, které využíváte.

Odevzdání a hodnocení

Program pokud možno realizujte na cvičení, nahrajte do odevzdávacího systému. Funkčnost programu ověří učitel.

Povinné zadání
Název v BRUTE HW9B
Odevzdávané soubory prga-hw9b-main.c, event_queue.c, podpůrné soubory
Argumenty při spuštění žádné
Procvičované oblasti vlákna, pojmenovaná roura
courses/bab36prga/hw/hw9b.txt · Last modified: 2024/03/25 12:22 by faiglj