Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Cvičení 9, Fronta, Stavový automat

náplň cvičení

Úloha 1 Fronta

 • Přeměňte řešení úlohy 3 Flood fill z cvičení 8 na frontu.
 • Postupnou animací zjistěte jak se změnilo vyplňování prostoru
 • Zjistěte, zda potřebuje více paměti zásobník, nebo fronta

Úloha 2 Komentáře - rozšíření

 • Upravte program na odstraňování komentářů z přednášky tak:
  • aby program bral v úvahu řetězce začínající a končící znakem '
  • aby správně interpretoval znaky \' a \“
  • aby pokud řádka končí znakem \ dovedl řetězec prodloužit přes více řádek
 • Program otestujte na následujících datech

a='b\'c#d' #e
i="j\"k'l#m" #n

 • Program z přednášky:

def preskoc_komentare(line):
 # vytiskne obsah souboru 'f' s vynechanymi komentari
 stav=0     # počáteční stav automatu
 for c in line: # přečti jeden znak
  if stav==0:  # počáteční stav
   if c=="#": # začátek komentáře
    stav=1
    continue    
   elif c=='\"':
    stav=2  # začátek řetězce
  elif stav==1: # 1="komentar"
   continue
  elif stav==2:
   if c=='\"':
    stav=0
  print(c,end="") # vytiskni znak
 
i=input()
preskoc_komentare(i) # nacti radku a preskakuj

Úloha 3 Kontrola reálného čísla

 • Reálné číslo v pythonu je zadána touto EBNF gramatikou:

floatnumber  ::= pointfloat | exponentfloat
pointfloat  ::= [intpart] fraction | intpart "."
exponentfloat ::= (intpart | pointfloat) exponent
intpart    ::= digit { digit }
fraction   ::= "." digit { digit }
exponent   ::= ("e" | "E") ["+" | "-"] digit { digit }
digit     ::= "0"..."9"

 • Vymyslete a naprogramujte stavový automat, který bude zjišťovat, zda je řetězec na řádce reálným číslem.

Úloha 4 Obsahy závorek

 • Uvažujme řetězec obsahující závorky () a [].
 • Napište program, který bude testovat, zda je výraz správně uzávorkován a zjistí text uvnitř závorek
 • Závorky mohou být do sebe vnořeny a pak text patří do poslední úrovně závorek
 • Program tedy text:

aa[bb(cc)dd(ee)fff[gggg]]hhh

 • převede na výstup:

()cc
()ee
[]gggg
[]bbddfff

 • písmena 'aa' a 'hhh' se zahodí, nejsou uvnitř žádných závorek

domácí práce

Lehká varianta:

 • Napište program students.py, který načtěte databázi adres z textového souboru, jehož jméno je první argument programu, podle níže uvedeného formátu:

zaznam   ::= cele_jmeno ";" studium
cele_jmeno ::= jmeno "(" jmena ")" "{" rodne_prijmeni "}" prijmeni |
        jmeno "(" jmena ")" prijmeni |
        jmeno "{" rodne_prijmeni "}" prijmeni | 
        jmeno prijmeni
jmeno, rodne_prijmeni, prijmeni ::= pismeno { pismeno }
jmena    ::= jmeno { ","jmeno }
pismeno   ::= "a"..."z"|"A"..."Z"
studium   ::= typ "," rocnik "," obor
typ     ::= ( "Bc." | "Ing." | "Ph.D." )
rocnik   ::= cislo { cislo }
cislo    ::="0"..."9"
obor    ::= pismeno { pismeno }

 • Jeden záznam je vždy na jednom řádku, pokud záznam neodpovídá formátu data celý řádek se zahodí.
 • Mezi jednotlivými položkami záznamu může být i několik mezer.
 • Pokud záznam odpovídá formátu, vytiskne se na výstup informace o záznamu ve tvaru:
  • pokud má jen jedno křestní jméno:
   • příjmení, křestní jméno, obor, typ
  • pokud má více křestních jmen (v tomto případě David a Václav, vytisknou se jen iniciály a tečka):
   • příjmení, D. V., obor, typ
 • Program odevzdejte do HW09.
 • Výstup programu pro vstup ze souboru studium_test1.txt bude:

Novak, Jaroslav, oi, Bc.
Novak, J. D., kybernetika, Ph.D.
Novy, J. M. Z., robotika, Ing.
Nova, Jarmila, robotika, Ing.
Novak, Jara, kybernetika, Ph.D.
Novotny, J. D. I., robotika, Ing.
Nowotnny, Y. D. Y., robotika, Ing.

Těžká varianta:

 • Proveďte předzpracování (pre-processing) programu v jazyce C.
 • Ve programu zadaném jako parametr Vašeho programu proveďte textové záměny:
  • #define name replacement
  • #define name(x,y,z) replacement
  • #undef aa
  • #ifdef aa
  • #endif
  • odstraňte komentáře
 • Funkčnost těchto příkazů
  • #define řetězec zbytek_do_konce_řádky
   • nadefinuje náhradu řetězce novým řetězce, který je definován za prázdnými znaky řetezce až do konce řádky
  • #define řetězec( seznam parametrů ) zbytek_do_konce_řádky
   • nadefinuje náhrazu řetezce se zadanými parametry. Při náhradě budou parametry ve zbytku řádky nahrazeny zadanými řetězci
   • direktiva '#define' umožňuje volání dalších direktiv, tj. v řetězci zbytek_do_konce_řádky mohou být volána další makra

#define MIN_VALUE -1.0f
#define normalize(_x) _x - MIN_VALUE

 • #undef řetězec
  • zruší definici náhrady řetězec
 • #ifdef řetězec
  • pokud je definována náhrada řetězec, pak následující řádky jsou kopírovány na výstup. Pokud není, jsou všechny řádky do příkazu #endif zahozeny
 • #endif
  • ukončuje platnost předchozího příkazu #ifdef
 • Upřesnění zadání:
  • Pokud řádek obsahuje definici výše uvedených příkazů, pak od začátku řádku do znaku # mohou být pouze mezery, nebo znak TAB.
  • Každý řádek může obsahovat nejvýše jeden příkaz
  • Při zadání senzamu parametrů příkazu #define nesmí být mezi koncem řetězce a znakem '(' mezera.
  • Příkazy #ifdef mohou být vnořeny
 • Náhrada se provádí v textu programu, který není komentářem a který není v řetězci
  • Komentáře v jazyce C jsou:
   • od znaků '//' do konce řádky
   • od znaků '/*' do znaků '*/' i přes více řádků
   • předpokládejte, že komentáře nebudou vzájemně vnořeny, tedy situace /* /* */ */, nebo /* // */ nenastanou
   • veškerý text komentářů bude odstraněn a neobjeví se na výstupu
  • Řetězce v jazyce C začínají znakem ” nebo ' a končí stejným znakem. Řetězce v této úloze nemohou být přes více řádek, ale mohou obsahovat sekvence \' a \".
 • Program preprocessing.py načte soubor zadaný jako vstupní parametr a vytiskne na výstup zpracovaný výstup, který obsahuje pouze aktivní řádky.
 • Program odevzdejte do HW09.

Příklad

 • Následující vstup

#define MIN_VALUE -1.0f
#define _normalize(_x) ff((_x) - MIN_VALUE)
#define ff cos
float last_value = get_value();
 
#ifdef output
// Print if defined
std::cout << "Normalized: " << _normalize(last_value);
#endif
 
auto y = 2.0f * _normalize(atan2(last_value,-last_value)+0.5f);
#define MIN_VALUE -10.0f
#undef ff
auto y2 = 2.0f * _normalize(last_value);

 • převede preprocessor.py na následující výstup:

float last_value = get_value();
 
 
auto y = 2.0f * cos((atan2(last_value,-last_value)+0.5f) - -1.0f);
auto y2 = 2.0f * ff((last_value) - -10.0f);

 • direktivy #define, #ifdef, #endif, #undef se netisknou, příkaz std::cout je v neaktivním bloku, v ostatních řádcích jsou pak nahrazená makra.
courses/b3b33alp/cviceni/t09.txt · Last modified: 2017/12/10 18:00 by stepan