Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Hodnocení předmětu A0M33EOA

 • Předmět je zakončen zápočtem a známkou.
 • V průběhu semestru lze získat více než 100 bodů (včetně bonusových).
 • Podle počtu získaných bodů učitel zpravidla určí výslednou známku podle následující tabulky:
Známka F E D C B A
Body méně než 50 <50, 60) <60, 70) <70, 80) <80, 90) 90 a více

Klasifikace

Student v průběhu semestru získává body za následující činnosti:

Za co Možno získat až Nutno získat alespoň
1. úloha semestrální práce 10 5
2. úloha semestrální práce 10 5
3. úloha semestrální práce 10 5
Závěrečná zpráva 20 10
Prezentace 10 (skupinová), resp. 5 (individuální) -
Písemný zkouškový test 40 20
Ústní zkouška 5 -
Celkem 105 50

Ústní zkouška je dobrovolná. Pokud se student rozhodne pro ústní zkoušku, tak začíná s ohodnocením -5 bodů a může se dostat až na +5 bodů.

Semestrální práce

V průběhu semestru studenti vypracují semestrální práci, která se skládá z několika úloh:

 1. Implementace lokálního prohledávacího algoritmu.
 2. Implementace jednoduchého evolučního algoritmu.
 3. Implementace specializovaného evolučního algoritmu, memetického algoritmu, multikriteriálního algoritmu, atd.
 4. Zpráva shrnující postup řešení vybraného problému a porovnávající různé přístupy řešení.
 5. Prezentace řešení problému (nepovinná).

Podmínky pro jedntlivé úlohy semestrální práce

 1. Maximální deklarovaný počet bodů lze získat POUZE, pokud byla úloha odevzdána v řádném termínu.
 2. V případě pozdního odevzdání úlohy budou sraženy 2 body za každý započatý týden zpoždění.
 3. Úlohy (archiv se zdrojovými kódy, PDF se závěrečnou zprávou) se odevzdávají do BRUTE. Jednotlivé úlohy se odevzdávají obvykle ve 4., 8., resp. 11. týdnu. Termíny odevzdání najdete v BRUTE!!!
 4. Funkčnost programů se prezentuje cvičícím především na uvedeném cvičení. (Pokud nezbude čas, pak další týden.)
 5. Student MUSÍ odevzdat všechny úlohy do posledního cvičení (včetně). V případě, že se tak nestane, nemá student nárok na zápočet.
 6. Závěrečnou zprávu povinně vytvořte v jedné z následujících šablon: LaTeX (obsahuje pokyny v PDF), nebo Office.

Prezentace

Poslední 2 cvičení budou věnována prezentacím vašich referátů. Jejich cílem je to, aby se všichni studenti dozvěděli něco víc i o ostatních problémech a jejich řešení. Účast na těchto cvičení je proto povinná! Neomluvená neúčast bude hodnocena bodovou srážkou!

Prezentace mohou být buď skupinové nebo individuální.

 • Skupinová prezentace je společná prezentace 2 a více studentů. Typicky obsahuje:
  • Velmi stručný úvod do problému.
  • Popis navržených metod řešení.
  • Porovnání všech prezentovaných metod.
  • Závěr, diskuse.
 • Individuální prezentace je prezentace 1 studenta a jeho řešení. (Obsah má obdobný jako prezentace skupinová.)

Silně preferujeme skupinové prezentace (proto jsou i odměněny více body):

 • Vyžaduje domluvu/spolupráci studentů řešících tutéž úlohu, nácvik práce v týmu.
 • Prezentace všech metod řešení najednou, jejich porovnání na jednom místě.
 • Jedna skupinová prezentace zabere méně času než N individuálních.

Podmínky udělení zápočtu

 1. Pravidelná účast na cvičeních. Povoleny jsou 2 absence za semestr.
 2. Předvedení funkčních programů pro všechny tři implementační úlohy.
 3. Odevzdání závěrečné zprávy za všechny tři úlohy.
 4. Prezentace referátu o zpracování semestrální práce.
 5. Získání alespoň 30 bodů v předepsané skladbě (získání minimálního počtu bodů za jednotlivé aktivity).

Zkouška

Zkouška se skládá z povinného písemného testu a nepovinné ústní zkoušky. Po absolvování testu se student může rozhodnout, zda půjde k ústní zkoušce. Pokud se tak rozhodne, automaticky ztrácí 5 bodů a v ústní části může získat až 10 bodů.

Zpět na hlavní stránku

courses/a0m33eoa/hodnoceni.txt · Last modified: 2017/10/02 12:35 by xposik