Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B0[BM]39ITT1 – Intermediální tvorba a technologie I

Katedra počítačové grafiky a interakce

Úvod - Anotace

Unikátní dvousemestrový předmět (ITT1, ITT2) organizovaný společně pedagogy z ČVUT a AMU. Předmět je nabízen v celofakultní nabídce FEL ČVUT a na FAMU.

UPOZORNĚNÍ COVID-19:

Přečtěte si prosím poslední pravidla a nařízení vedení školy týkající se covid-19.

UPOZORNĚNÍ COVID-19:

Věnujte pozornost informacím co dělat v případě zjištění pozitivity na covid-19. Chovejte se prosím zodpovědně, chraňte ostatní studenty a své učitele - informujte i je neprodleně, pokud u sebe zjistíte nákazu! Děkujeme.

Cílem předmětu je vytvoření jedné z mezioborových platforem, která zpřístupní vybrané znalosti a postupy na pomezí technologie a tvorby v oblasti multimédií a dalších oblastí umělecké tvorby. Předmět nabídne studentům z oblastí techniky a umění základní orientaci v možnostech, pojmech a přístupech, s nimiž pracují technicky nebo naopak umělecky orientovaní studenti. Formou práce je rozvíjení diskusí v rámci seminářů získávání praktických zkušeností v rámci dílen a podstatnou součástí procesu bude vytvoření mezioborových týmů a vznik konceptů a projektů. Část projektů pak bude možné v letním semestru realizovat v rámci další části - předmětu Intermediálni tvorba a technologie II.

Cílem studia předmětu ITT je podpořit schopnosti komunikace mezi studenty s různými zaměřeními a různými způsoby myšlení. Vzájemný kontakt umělecky a technicky zaměřených studentů má pak vést k rozšíření pohledu na stejné problémy a na svět kolem nás obecně.

Předmět se odehrává v prostoru společného pracoviště AMU a ČVUT - Institutu intermédií, které je pro realizaci společných umělecko-technologických projektů vybaveno. Institut intermédií

Obsah předmětu

Obsahem předmětu je výběr témat, která tvoří ucelený znalostní prostor nutný ke vzniku intermediální aplikace/díla. Každému tématu bude věnován jeden až dva odpolední 3h bloky.Téma je zpravidla uvedeno přednáškou zabývající se kontextem, principy a konkrétními možnostmi související obvyklé používané technologie. Přednáška je rozšířena prostorem pro diskusi nad daným tématem. Cílem diskuse je šířeji rozvinout úvahy o prezentovaných technologiích z pohledu tvůrce. Na diskusi pak navazuje praktická část, jejímž obsahem je společná realizace jedné nebo více úloh případně jednoduché instalace využívající tématem dané nástroje. Záměrem je vytvoření prostoru pro experiment nikoliv uceleného díla. Na konci semestru budou studenti seznámeni s tématy zadání projektů pro realizaci v letním semestru.

Oblasti zaměření předmětu ITT

 • Umělecká tvorba, algoritmy a programování: úvod do možností a použití různých jazyků a progamovacích prostředí.
 • Úvod do použití a stavby interaktivních systémů: physical computing, využívání elektronických obvodů a přípravků, senzorů a aktuátorů pro kinetické a světlené instalace v galerii, divadle nebo veřejném prostoru.
 • Imersivní systémy, CAVE, virtuální a smíšená realita, práce s 3D modely. Interaktivní zvukové a grafické prostředí.
 • Světelný a zvukový design, performance a scénická tvorba.
 • Zvuková tvorba s interaktivními prvky. Využívání multikanálového zvukového prostředí.

Koordinátoři a pedagogové

 • Ing. Roman Berka, Ph.D. - FEL ČVUT
 • Ing. Jakub Hybler - FAMU, ČVUT FEL
 • Tomáš Morávek - HAMU, DAMU
 • MgA. Vlastimil Bartas - UMPRUM
 • MgA. Josef Šafařík, Ph.D. - FA ČVUT

Odkazy

Intermediální tvorba a technologie I (B0M39ITT1, B0B39ITT1)

Zimní semestr

Odkaz na předmět v Bílé knize: B0B39ITT1, B0M39ITT1

Rozvrh: B0B39ITT1, B0M39ITT1

Podmínky k získání kl. zápočtu

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem uděleným na základě společného hodnocení pedagogického týmu. Hodnocení je založeno na 3 úlohách řešených v průběhu semestru a je ovlivněno docházkou a aktivitou v průběhu semestru. U studentů uměleckých oborů mohou být výstupy jejich práce později uplatněny ve formě klauzurních projektů. Předpokládá se, že studenti budou při návrhu a při následném řešení úloh využívat možností mezioborové spolupráce. Minimální účast na seminářích a dílnách je 80% (max. 3 absence).

Zapsání studenta do předmětu je omezeno kapacitou předmětu. Nejsou vyžadovány jednotně žádné vstupní znalosti z oborů, které student nestuduje. Naopak, předpokládají se odpovídající znalosti oboru, který daný student aktuálně studuje.

Hodnocení využívá šestibodové stupnice známek:

 • A výborně
 • B velmi dobře
 • C dobře
 • D uspokojivě
 • E dostatečně
 • F nedostatečně

Zadání projektu

zde bude specifikováno zadání projektu pro letní semestr

Program zimního semestru 2021-22

týden datum téma lektor/moderátor
1 24.9.2021 Úvod do předmětu, motivace a náplň předmětu, režim předmětu (seminář). Ukázka nástrojů používaných v semestru. Roman Berka, Jakub Hybler
2 1.10.2021 Prezentace hotových děl a problémů řešených v oblasti uměleckých projektů. Typické technické problémy a jejich řešení v oblasti umělecko-technických projektů. (seminář). Jakub Hybler IIM ČVUT, Roman Berka FEL ČVUT, Vlastimil Bartas UMPRUM
3 8.10.2021 Seznámení s prostředím laboratoře IIM a výpůjčním systémem, seznámení studentů všech fakult navzájem (seminář). Jakub Hybler, Roman Berka FEL ČVUT, Vlastimil Bartas UMPRUM
4 15.10.2021 Vizuální programování. Seznámení s prostředím vybraných programovacích nástrojů. Instalace prostředí. Základy tvorby vizuálního programu, základní stavební kameny, operátory, ovládací prvky. Zobrazování obsahu. Práce s videem, zvukem, vytvoření 3D objektu. Řešení samostatných úloh (přednáška, dílna). Jakub Hybler, Roman Berka
5 22.10.2021 Vizuální programování. Komunikace po síti - odeslání informace na server. Vytvoření podprogramu. Řešení samostatných úloh (dílna). Jakub Hybler, Roman Berka
6 29.10.2021 Editace videa v prostředí AfterEffects. Seznámení s prostředím. Základní pojmy. Kompoziční techniky (dílna). David Sivý
7 5.11.2021 Editace videa. Pokročilejší efekty na videem a obrázky (dílna). David Sivý
8 12.11.2021 Vytváření zvuku. Principy syntézy zvuku v prostředí PureData (dílna). Jiří Rouš, Roman Berka
9 19.11.2021 Vytváření zvuku. Pokročilejší techniky kompozice zvuku (přednáška, dílna). Jiří Rouš, Roman Berka
10 26.11.2021 Physical computing. Elektrický obvod. Nepájivé pole. Programovatelné mikropočítačové desky (Arduino, …). Vývojové prostředí, terminologie a simulátor Arduina. Vytvoření jednoduché aplikace řízení LED světla. Ovládání výkonných světel. Senzory. Jednoduchá reakce na senzor. Řešení samostatných úloh (dílna). Roman Berka, Ondřej Slabý
11 3.12.2021 Physical computing. Program pro řízení motorku. Základ kinetické instalace. Posílání údajů ze senzoru do programu v prostředí VVVV. Řešení samostatných úloh (dílna). Roman Berka, Ondřej Slabý
12 10.12.2021 Světelná technika a světlo na scéně a v designu. Bezpečná práce se světly. Druhy svítidel. Světelný park a jeho ovládání. Stručně o protokolech DMX a ArtNet. Ovládání parku z vizuálního programovacího prostředí pomocí protokolu ArtNet. Řešení samostatných úloh (přednáška s demonstrací). Tomáš Morávek, Jakub Hybler
13 17.12.2021 Světlo. Kreativní práce se světlem. Rozdělení světel podle použití. Typické způsoby použití vybraných typů světel na scéně a v designu. Řešení samostatných úloh (dílna). Tomáš Morávek, Jakub Hybler
14 7.1.2022 Video mapping (přednáška, dílna). František Pecháček, host

Organizace ITT v průběhu zimního semestru

začátky jsou každý pátek dle rozvrhu ve 12.45 v prostorách Institutu intermédií, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6 - Dejvice, Halové laboratoře, dveře H1-25.

Náplní seminářů a dílen bude seznamovat se s technikami a postupy používanými při návrhu a realizaci interaktivních intermediálních instalací a performancí. To vše v kontextu současných i v historii realizovaných projektů z oblasti intermédií a příbuzných oblastí. Předmět je realizován za účasti pedagogů působících na

 • Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze (Roman Berka, Jakub Hybler - Institut intermédií a Katedra počítačové grafiky a interakce),
 • FAMU (Jakub Hybler - Centrum audiovizuálních studií),
 • DAMU,HAMU (Tomáš Morávek - Katedra tance),
 • Fakultě architektury ČVUT v Praze (prof. Marian Karel, Josef Šafařík - Ústav průmyslového designu).
 • UMPRUM (MgA. Vlastimil Bartas - Průmyslový design)

Jednou z podmínek k získání zápočtu je aktivní práce v týmu, kterou budou sledovat projektoví konzultanti z řad pedagogů. Proto se doporučuje účast na co největším počtu seminářů (minimum je však 80%). Zároveň se doporučuje dochvilnost neboť pozdní příchody do IIM značně ruší soustředění ostatních na semináři/dílně.

courses/itt1/start.txt · Last modified: 2021/11/23 12:47 by berka