B0[BM]39ITT1 – Intermediální tvorba a technologie I

Katedra počítačové grafiky a interakce

Úvod - Anotace

Unikátní dvousemestrový předmět (ITT1, ITT2) organizovaný společně pedagogy z ČVUT, AMU a UMPRUM. Předmět je nabízen v celofakultní nabídce FEL ČVUT a na FAMU, DAMU, HAMU a UMPRUM.

Cílem předmětu je vytvoření jedné z mezioborových platforem, která zpřístupní vybrané znalosti a postupy na pomezí technologie a tvorby v oblasti multimédií, interakce a IoT. Předmět nabídne studentům z oblastí techniky a umění základní orientaci v možnostech, pojmech a přístupech, s nimiž pracují technicky nebo naopak umělecky orientovaní studenti. Formou práce je rozvíjení diskusí v rámci seminářů získávání praktických zkušeností v rámci dílen a podstatnou součástí procesu bude vytvoření mezioborových týmů a vznik konceptů a projektů. Část projektů pak bude možné v letním semestru realizovat v rámci další části - předmětu Intermediálni tvorba a technologie II.

Cílem studia předmětu ITT je podpořit schopnosti komunikace mezi studenty s různými zaměřeními a různými způsoby myšlení. Vzájemný kontakt umělecky a technicky zaměřených studentů má pak vést k rozšíření pohledu na stejné problémy a na svět kolem nás obecně.

Předmět se odehrává v prostoru společného pracoviště AMU a ČVUT - Institutu intermédií, které je pro realizaci společných umělecko-technologických projektů vybaveno. Institut intermédií

Obsah předmětu

Obsahem předmětu je výběr témat, která tvoří ucelený znalostní prostor nutný ke vzniku intermediální aplikace/díla. Každému tématu bude věnován jeden až dva odpolední 3h bloky.Téma je zpravidla uvedeno přednáškou zabývající se kontextem, principy a konkrétními možnostmi související obvyklé používané technologie. Přednáška je rozšířena prostorem pro diskusi nad daným tématem. Cílem diskuse je šířeji rozvinout úvahy o prezentovaných technologiích z pohledu tvůrce. Na diskusi pak navazuje praktická část, jejímž obsahem je společná realizace jedné nebo více úloh případně jednoduché instalace využívající tématem dané nástroje. Záměrem je vytvoření prostoru pro experiment nikoliv uceleného díla. Na konci semestru budou studenti seznámeni s tématy zadání projektů pro realizaci v letním semestru.

Oblasti zaměření předmětu ITT

 • Umělecká tvorba, algoritmy a programování: úvod do možností a použití různých jazyků a progamovacích prostředí.
 • Úvod do použití a stavby interaktivních systémů: physical computing, využívání elektronických obvodů a přípravků, senzorů a aktuátorů pro kinetické a světlené instalace v galerii, divadle nebo veřejném prostoru.
 • Imersivní systémy, CAVE, virtuální a smíšená realita, práce s 3D modely. Interaktivní zvukové a grafické prostředí.
 • Světelný a zvukový design, performance a scénická tvorba.
 • Zvuková tvorba s interaktivními prvky. Využívání multikanálového zvukového prostředí.

Koordinátoři a pedagogové

 • MgA. Michal Kindernay - AMU
 • Ing. Roman Berka, Ph.D. - FEL ČVUT
 • MgA. Vlastimil Bartas - UMPRUM
 • Ing. Ondřej Slabý - FEL ČVUT

Odkazy

Intermediální tvorba a technologie I (B0M39ITT1, B0B39ITT1)

Zimní semestr

Odkaz na předmět v Bílé knize: B0B39ITT1, B0M39ITT1

Rozvrh: B0B39ITT1, B0M39ITT1

Podmínky k získání kl. zápočtu

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem uděleným na základě společného hodnocení pedagogického týmu. Hodnocení je založeno na 3 úlohách řešených v průběhu semestru a je ovlivněno docházkou a aktivitou v průběhu semestru. U studentů uměleckých oborů mohou být výstupy jejich práce později uplatněny ve formě klauzurních projektů. Předpokládá se, že studenti budou při návrhu a při následném řešení úloh využívat možností mezioborové spolupráce. Minimální účast na seminářích a dílnách je 80% (max. 3 absence).

Zapsání studenta do předmětu je omezeno kapacitou předmětu. Nejsou vyžadovány jednotně žádné vstupní znalosti z oborů, které student nestuduje. Naopak, předpokládají se odpovídající znalosti oboru, který daný student aktuálně studuje.

Hodnocení využívá šestibodové stupnice známek:

 • A výborně
 • B velmi dobře
 • C dobře
 • D uspokojivě
 • E dostatečně
 • F nedostatečně

Zadání projektu

zde bude specifikováno zadání projektu pro letní semestr

Program zimního semestru 2023-24

týden datum téma lektor/moderátor
1 29.9.2023 Úvod do předmětu - překládá se na 6.10. Roman Berka
2 6.10.2023 Prezentace hotových děl a problémů řešených v oblasti uměleckých projektů. Typické technické problémy a jejich řešení v oblasti umělecko-technických projektů. (seminář). Roman Berka FEL ČVUT, Vlastimil Bartas UMPRUM
3 13.10.2023 Seznámení s prostředím laboratoře IIM a výpůjčním systémem, seznámení studentů všech fakult navzájem (seminář). Roman Berka FEL ČVUT, Vlastimil Bartas UMPRUM
4 20.10.2023 Vizuální programování. Seznámení s prostředím vybraných programovacích nástrojů. Instalace prostředí. Základy tvorby vizuálního programu, základní stavební kameny, operátory, ovládací prvky. Zobrazování obsahu. Práce s videem, zvukem, vytvoření 3D objektu. Řešení samostatných úloh (přednáška, dílna). Roman Berka
5 27.10.2023 Vizuální programování. Komunikace po síti - odeslání informace na server. Vytvoření podprogramu. Řešení samostatných úloh (dílna). Roman Berka, Ondřej Slabý
6 3.11.2023 Snímání pohybu Ondřej Slabý, Roman Berka
7 10.11.2023 Vytváření zvuku. Principy syntézy zvuku v prostředí PureData (dílna). Jiří Rouš, Roman Berka
8 17.11.2023 svátek -
9 24.11.2023 Vytváření zvuku. Pokročilejší techniky kompozice zvuku (přednáška, dílna). Jiří Rouš, Roman Berka
10 1.12.2023 Physical computing. Elektrický obvod. Nepájivé pole. Programovatelné mikropočítačové desky (Arduino, …). Vývojové prostředí, terminologie a simulátor Arduina. Vytvoření jednoduché aplikace řízení LED světla. Ovládání výkonných světel. Senzory. Jednoduchá reakce na senzor. Řešení samostatných úloh (dílna). Roman Berka, Ondřej Slabý
11 8.12.2023 Physical computing. Program pro řízení motorku. Základ kinetické instalace. Posílání údajů ze senzoru do programu v prostředí VVVV. Řešení samostatných úloh (dílna). Roman Berka, Ondřej Slabý
12 15.12.2023 Světelná technika a světlo na scéně a v designu. Bezpečná práce se světly. Druhy svítidel. Světelný park a jeho ovládání. Stručně o protokolech DMX a ArtNet. Ovládání parku z vizuálního programovacího prostředí pomocí protokolu ArtNet. Řešení samostatných úloh (přednáška s demonstrací). Tomáš Morávek, Roman Berka, Ondřej Slabý
13 22.12.2023 Světlo. Kreativní práce se světlem. Rozdělení světel podle použití. Typické způsoby použití vybraných typů světel na scéně a v designu. Řešení samostatných úloh (dílna). Tomáš Morávek, Roman Berka, Ondřej Slabý
14 12.1.2024 Prezentace konceptů projektů Roman Berka

Organizace ITT v průběhu zimního semestru

začátky jsou každý pátek dle rozvrhu ve 12.45 v prostorách Institutu intermédií, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6 - Dejvice, Halové laboratoře, dveře H1-25.

Náplní seminářů a dílen bude seznamovat se s technikami a postupy používanými při návrhu a realizaci interaktivních intermediálních instalací a performancí. To vše v kontextu současných i v historii realizovaných projektů z oblasti intermédií a příbuzných oblastí.

Jednou z podmínek k získání zápočtu je aktivní práce v týmu, kterou budou sledovat projektoví konzultanti z řad pedagogů. Proto se doporučuje účast na co největším počtu seminářů (minimum je však 80%). Zároveň se doporučuje dochvilnost neboť pozdní příchody do IIM značně ruší soustředění ostatních na semináři/dílně.

courses/itt1/start.txt · Last modified: 2023/09/18 16:45 by berka