Warning
This page is located in archive.

B0[BM]39ITT1 – Intermediální tvorba a technologie I

Katedra počítačové grafiky a interakce

Úvod - Anotace

Unikátní dvousemestrový předmět (ITT1, ITT2) organizovaný společně pedagogy z ČVUT, AMU a UMPRUM. Předmět je nabízen v celofakultní nabídce FEL ČVUT a na FAMU, DAMU, HAMU a UMPRUM.

Cílem předmětu je vytvoření jedné z mezioborových platforem, která zpřístupní vybrané znalosti a postupy na pomezí technologie a tvorby v oblasti multimédií, interakce a IoT. Předmět nabídne studentům z oblastí techniky a umění základní orientaci v možnostech, pojmech a přístupech, s nimiž pracují technicky nebo naopak umělecky orientovaní studenti. Formou práce je rozvíjení diskusí v rámci seminářů získávání praktických zkušeností v rámci dílen a podstatnou součástí procesu bude vytvoření mezioborových týmů a vznik konceptů a projektů. Část projektů pak bude možné v letním semestru realizovat v rámci další části - předmětu Intermediálni tvorba a technologie II.

Cílem studia předmětu ITT je podpořit schopnosti komunikace mezi studenty s různými zaměřeními a různými způsoby myšlení. Vzájemný kontakt umělecky a technicky zaměřených studentů má pak vést k rozšíření pohledu na stejné problémy a na svět kolem nás obecně.

Předmět se odehrává v prostoru společného pracoviště AMU a ČVUT - Institutu intermédií, které je pro realizaci společných umělecko-technologických projektů vybaveno. Institut intermédií

Obsah předmětu

Obecně

Obsahem předmětu je výběr témat, která tvoří ucelený znalostní prostor nutný ke vzniku intermediální aplikace/díla. Každému tématu bude věnován jeden až dva odpolední 3h bloky.Téma je zpravidla uvedeno přednáškou zabývající se kontextem, principy a konkrétními možnostmi související obvyklé používané technologie. Přednáška je rozšířena prostorem pro diskusi nad daným tématem. Cílem diskuse je šířeji rozvinout úvahy o prezentovaných technologiích z pohledu tvůrce. Na diskusi pak navazuje praktická část, jejímž obsahem je společná realizace jedné nebo více úloh případně jednoduché instalace využívající tématem dané nástroje. Záměrem je vytvoření prostoru pro experiment nikoliv uceleného díla. Na konci semestru budou studenti seznámeni s tématy zadání projektů pro realizaci v letním semestru.


V tomto roce

Koncept letošního kurzu Intermediální tvorby vede Michal Kindernay z FAMU a je zaměřený na mezioborový dialog a aktuální environmentální témata v propojení s tvůrčími uměleckými obory a technikami. Klade si za cíl rozvinout u studentů nejen kritické povědomí o ekologických výzvách, ale také uměleckou citlivost a schopnost komunikovat složité myšlenky formou vizuálního, zvukového a performačního umění skrze různé technologie.

Téma
 Ekohladina – téma vodního elementu budeme zkoumat skrze kritické aspekty současného světa. Voda jako symbol nedostatku, znečištění a vykořisťování přírodních zdrojů. Voda jako zásadní životní živel, nenahraditelná součást ekosystému i lidského těla. Voda jako zrcadlo ekologických problémů a sociálních nerovností a našeho vztahu k přírodě.

Téma rovněž souvisí s dalšími typy tekutých forem, dalšími přechodnými fázemi mezi pevnými látkami a plyny, atmosférickými tlaky, poruchami, abnormáliemi, extrémy, počasím, klimatem a se vším, co se dotýká nás samotných a naší existence na Zemi. Studenti budou zkoumat, jak lze propojit umění a ekologii, jakým způsobem mohou umělecké výstupy komunikovat, ovlivňovat, inspirovat nebo podporovat environmentální povědomí.

V rámci předmětu se uskuteční přednášky, diskuze a dílny zaměřené na principy a technologie vhodné k tématu. Zaměříme se také na výzkumné a tvůrčí metody pro mezioborový přístup, kontexty, teoretické a historické souvislosti. Předmět je určen pro všechny obory a jeho záměrem je propojit je, začlenit všechny studenty do kolaborativních projektů, přimět je, aby každý přispěl svým dílem, odborností a zkušenostmi.

Oblasti zaměření předmětu ITT

 • Umělecká tvorba v kontextu environmentálního a zvukového umění

 • Zvuková tvorba s interaktivními prvky, prostorový zvuk, zvuková socha.

 • Základy použití různých programovacích prostředí.

 • Základy interaktivních systémů / physical computing / senzory / propojení různých médií.

 • Performance

Forma & Výstupy


Výchozím bodem pro vznik performancí a performativních instalací je poetické a uvědomělé použití technologie s důrazem na její ekologickou stopu, relevanci, reflexi a naši zodpovědnost a kritičnost vůči ní. Budeme klást důraz na harmonii mezi technologiemi a jejími formami s ohledem na naši planetu. K dosažení našich závěrečných výstupů se vydáme po cestě výzkumu, studií vybraných témat a přístupů. Výstupem bude kolektivní zvuková instalace s vizuálními extenzemi / série zvukových intervencí a performancí / tématicky komponovaný program. Výstup proběhne v divadle DISK nebo v galerijním prostoru (GHMP).

Koordinátoři a pedagogové

 • MgA. Michal Kindernay - AMU
 • Ing. Roman Berka, Ph.D. - FEL ČVUT
 • MgA. Vlastimil Bartas - UMPRUM
 • Ing. Ondřej Slabý - FEL ČVUT

Odkazy

Intermediální tvorba a technologie I (B0M39ITT1, B0B39ITT1)

Zimní semestr

Odkaz na předmět v Bílé knize: B0B39ITT1, B0M39ITT1

Rozvrh: B0B39ITT1, B0M39ITT1

Podmínky k získání kl. zápočtu

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem uděleným na základě společného hodnocení pedagogického týmu. Hodnocení je založeno na 3 úlohách řešených v průběhu semestru a je ovlivněno docházkou a aktivitou v průběhu semestru. U studentů uměleckých oborů mohou být výstupy jejich práce později uplatněny ve formě klauzurních projektů. Předpokládá se, že studenti budou při návrhu a při následném řešení úloh využívat možností mezioborové spolupráce. Minimální účast na seminářích a dílnách je 80% (max. 3 absence).

Zapsání studenta do předmětu je omezeno kapacitou předmětu. Nejsou vyžadovány jednotně žádné vstupní znalosti z oborů, které student nestuduje. Naopak, předpokládají se odpovídající znalosti oboru, který daný student aktuálně studuje.

Hodnocení využívá šestibodové stupnice známek:

 • A výborně
 • B velmi dobře
 • C dobře
 • D uspokojivě
 • E dostatečně
 • F nedostatečně

Program zimního semestru 2023-24

týden datum téma lektor/moderátor
1 29.9.2023 Stručný úvod do předmětu Roman Berka
2 6.10.2023 Během úvodního setkání si řekneme o náplni a zaměření předmětu. Popíšeme jeho průběh a nastíníme, jak by mohly vypadat možné výstupy. Seznámíme se s laboratoří IIM. Představíme některé nástroje, které budeme v semestru používat s praktickými ukázkami. Zároveň se navzájem všichni představíme, aby se nám lépe pracovalo dohromady a abychom věděli, čím se každý z nás zabývá či co ho zajímá. Součástí prvního setkání bude i úvodní přednáška k tématu s ukázkami autora i dalších umělců / kolektivů. Michal Kindernay FAMU, Roman Berka FEL ČVUT, Vlastimil Bartas UMPRUM
3 13.10.2023 Praktika pro technicky orientované účastníky kurzu. Roman Berka, Ondřej Slabý
4 20.10.2023 Setkání bude věnováno vizuálnímu programování, které je specifické otevřeností a přístupností umělcům a kreativcům. Seznámíme se s různými typy se zaměřením na zvuk a video a intermédia. V rámci dílny si ukážeme nějaké příklady a vyzkoušíme si, jak je možné různá média jednoduše propojit. Michal Kindernay, David Vrbík
5 27.10.2023 Exkurze do Ústřední čistírna odpadních vod. Michal Kindernay, Roman Berka, Ondřej Slabý
6 3.11.2023 Na tomto setkání si ukážeme nějaké další projekty relevantní k tématu. Řekneme si něco o metodice uměleckého výzkumu s příklady mezioborových projektů. V rámci dílny se budeme zabývat vizualizací a sonifikací fenoménu vody a dalších materiálů a také proč jsou tyto techniky důležité ve vědě i v umění. Michal Kindernay, Roman Berka, David Vrbík
7 10.11.2023 V dalším setkání se budeme věnovat zvuku, jeho syntéze, různým programovacím prostředím na práci se zvukem. Vyzkoušíme také prostorový zvuk a ukážeme si nějaké příklady. Druhá část bude věnována hydrologické přednášce. Michal Kindernay
8 17.11.2023 svátek -
9 24.11.2023 Zvuk tentokrát z jiné perspektivy. Řekneme si něco o vnímání zvuku, field-recordings. O tom proč je důležité poslouchat a co nám to může napovědět. Představíme si několik zvukových umělců a jejich projekty relevantními k tématu. Ukážeme si dostupný software & nahrávací a reprodukční technologie. Vydáme se také na zvukovou procházku. Michal Kindernay
10 1.12.2023 Praktika pro technicky orientované účastníky kurzu. Roman Berka, Ondřej Slabý
11 8.12.2023 Na tomto setkání si představíme projekty, které budeme realizovat v dalším semestru. Michal Kindernay, Roman Berka
12 15.12.2023 Další setkání bude věnováno Physical computing. Řekneme si, jaké přináší výhody a možnosti experimentování. V rámci dílny si vyzkoušíme naprogramovat mikropočítačovou desku, různá základní zapojení a ukázky využití senzorů. Ukážeme si příklady jednoduché interakce. Michal Kindernay, Roman Berka
13 22.12.2023 Na dalším setkání se budeme dále zabývat Physical computing. V rámci dílny vytvoříme jednoduchý program pro řízení motorku. Řekneme si o základech kinetické instalace. Ukážeme si různé příklady včetně zvukových soch. Využití transducers. Roman Berka, Ondřej Slabý
14 12.1.2024 Prezentace konceptů projektů Roman Berka, Michal Kindernay

Organizace ITT v průběhu zimního semestru

začátky jsou každý pátek dle rozvrhu ve 12.45 v prostorách Institutu intermédií, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6 - Dejvice, Halové laboratoře, dveře H1-25.

Náplní seminářů a dílen bude seznamovat se s technikami a postupy používanými při návrhu a realizaci interaktivních intermediálních instalací a performancí. To vše v kontextu současných i v historii realizovaných projektů z oblasti intermédií a příbuzných oblastí.

Jednou z podmínek k získání zápočtu je aktivní práce v týmu, kterou budou sledovat projektoví konzultanti z řad pedagogů. Proto se doporučuje účast na co největším počtu seminářů (minimum je však 80%). Zároveň se doporučuje dochvilnost neboť pozdní příchody do IIM značně ruší soustředění ostatních na semináři/dílně.English version

Introduction - Annotation

A unique two-semester course (ITT1, ITT2) jointly organized by pedagogues from CTU, AMU and UMPRUM. The course is offered in the entire faculty offer of FEL ČVUT and at FAMU, DAMU, HAMU and UMPRUM.

The aim of the subject is to create one of the interdisciplinary platforms that will make available selected knowledge and procedures at the border of technology and creation in the field of multimedia, interaction and IoT. The course will offer students from the fields of technology and art a basic orientation in the possibilities, concepts and approaches with which technically or, conversely, artistically oriented students work. The form of work is the development of discussions within seminars, gaining practical experience within workshops, and an essential part of the process will be the creation of interdisciplinary teams and the creation of concepts and projects. Part of the projects will then be possible to implement in the summer semester within the next part - the subject Intermedia creation and technology II.

The goal of studying the ITT course is to support communication skills between students with different orientations and different ways of thinking. The mutual contact of artistically and technically oriented students should then lead to a broadening of the view of the same problems and the world around us in general.

The subject takes place in the joint workplace of AMU and CTU - of the Institute of Intermedia, which is equipped for the implementation of joint art-technological projects. Institute of Intermedia

Subject content

General

The content of the subject is a selection of topics that form a comprehensive knowledge space necessary for the creation of an intermediate application/work. One to two afternoon 3-hour blocks will be devoted to each topic. The topic is usually introduced by a lecture dealing with the context, principles and specific possibilities of the commonly used technology. The lecture is extended by a space for discussion on the given topic. The goal of the discussion is to more broadly develop considerations about the presented technologies from the creator's point of view. The discussion is then followed by a practical part, the content of which is the joint implementation of one or more tasks or simple installations using the given tools. The intention is to create a space for experimentation, not a complete work. At the end of the semester, students will be introduced to topics for assigning projects for implementation in the summer semester.


In this year

The concept of this year's Intermedia creation course is led by Michal Kindernay from FAMU and is focused on interdisciplinary dialogue and current environmental topics in connection with creative artistic disciplines and techniques. It aims to develop in students not only critical awareness of ecological challenges, but also artistic sensitivity and the ability to communicate complex ideas in the form of visual, sound and performance art through various technologies.

Eco level theme – we will examine the theme of the water element through critical aspects of the contemporary world. Water as a symbol of scarcity, pollution and exploitation of natural resources. Water as an essential element of life, an irreplaceable part of the ecosystem and the human body. Water as a mirror of ecological problems and social inequalities and our relationship with nature.

The theme is also related to other types of liquid forms, other transitional phases between solids and gases, atmospheric pressures, disturbances, abnormalities, extremes, weather, climate and everything that affects ourselves and our existence on Earth. Students will explore how art and ecology can be connected, how artistic outputs can communicate, influence, inspire or support environmental awareness.

Lectures, discussions and workshops focused on principles and technologies appropriate to the subject will take place within the course. We will also focus on research and creative methods for an interdisciplinary approach, contexts, theoretical and historical connections. The subject is intended for all disciplines and its intention is to connect them, to include all students in collaborative projects, to make them each contribute with their work, expertise and experience.

Form & Outputs

The starting point for the creation of performances and performative installations is the poetic and conscious use of technology with an emphasis on its ecological footprint, relevance, reflection and our responsibility and criticality towards it. We will emphasize harmony between technology and its forms with regard to our planet. To achieve our final outputs, we will follow the path of research, studies of selected topics and approaches. The output will be a collective sound installation with visual extensions / a series of sound interventions and performances / a thematically composed program. The output will take place in the DISK theater or in the gallery space (GHMP).

Conditions for obtaining graded assessment

The subject is finished with a graded assessment awarded on the basis of a joint evaluation by the teaching team. Grading is based on the project concept submitted at the end of the semester and is influenced by attendance and activity during the semester. For art students, the outputs of their work can later be applied in the form of final projects. It is assumed that students will use the possibility of interdisciplinary cooperation during the design and subsequent solving of tasks. Minimum participation in seminars and workshops is 80% (max. 3 absences).

Enrollment of a student in a subject is limited by the capacity of the subject. No entry knowledge from fields that the student is not studying is uniformly required. On the contrary, adequate knowledge of the field that the student is currently studying is assumed.

Winter Semester Program 2023-24

week date topic lecturer/moderator
1 9/29/2023 Brief introduction to the subject Roman Berka
2 6/10/2023 During the initial meeting, we will talk about the content and focus of the subject. We will describe its course and outline what the possible outputs might look like. Let's get to know the IIM lab. We will introduce some of the tools we will use in the semester with practical examples. At the same time, we will all introduce ourselves to each other so that we can work better together and to know what each of us does or what interests him. The first meeting will also include an introductory lecture on the topic with examples from the author and other artists/collectives. Roman Berka FEL CTU, Michal Kindernay FAMU, Vlastimil Bartas UMPRUM
3 13/10/2023 Practice for technically oriented course participants. Roman Berka, Ondřej Slabý
4 20/10/2023 At this meeting we will show some other projects relevant to the topic. We will talk about the methodology of artistic research with examples of interdisciplinary projects. As part of the workshop, we will deal with the visualization and sonification of the phenomenon of water and other materials, as well as why these techniques are important in science and art. Roman Berka, Michal Kindernay, David Vrbik
5 27/10/2023 Practice for technically oriented course participants. Roman Berka, Ondřej Slabý
6 11/3/2023 The meeting will be dedicated to visual programming, which is specific in its openness and accessibility to artists and creatives. We will get to know the different types with a focus on audio and video and intermedia. During the workshop, we will show some examples and try how different media can be easily connected. Michal Kindernay, David Vrbik
7 11/10/2023 In the next meeting, we will focus on sound, its synthesis, various programming environments for working with sound. We'll also try out surround sound and show some examples. The second part will be devoted to the hydrological lecture. Michal Kindernay
8 11/17/2023 holiday -
9 24/11/2023 Sound from a different perspective this time. Let's talk about sound perception, field-recordings. About why it is important to listen and what it can tell us. We will introduce several sound artists and their projects relevant to the topic. We will show you the available software & recording and reproduction technologies. We will also go on a sound walk. Michal Kindernay
10 1/12/2023 Practice for technically oriented course participants. Michal Kindernay, Roman Berka
11 8/12/2023 The next meeting will be devoted to Physical computing. Let's talk about the benefits and possibilities of experimentation. During the workshop, we will try to program a microcomputer board, various basic connections and demonstrations of the use of sensors. We will show examples of simple interaction. Michal Kindernay, Roman Berka
12 15/12/2023 At the next meeting, we will continue to deal with Physical computing. In the workshop, we will create a simple program for driving a motorbike. Let's talk about the basics of kinetic installation. We will show various examples including sound sculptures. Use of transducers. Roman Berka, Ondřej Slabý, Michal Kindernay
13 22/12/2023 At this meeting, we will present the projects that we will implement in the next semester. Roman Berka, Ondřej Slabý, Michal Kindernay, Vlastimil Bartas
14 1/12/2024 Presentation of project concepts Roman Berka, Michal Kindernay

ITT organization during the winter semester

the beginnings are every Friday according to the schedule at 12.45 in the premises of the Institute of Intermedia, Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague, Technická 2, Prague 6 - Dejvice, Indoor laboratories, door H1-25.

The content of the seminars and workshops will be to get acquainted with the techniques and procedures used in the design and implementation of interactive intermediate installations and performances. All this in the context of current and historically implemented projects in the field of intermedia and related fields.

One of the conditions for obtaining credit is active work in a team, which will be monitored by project consultants from the ranks of educators. Therefore, it is recommended to attend as many seminars as possible (the minimum is 80%). At the same time, punctuality is recommended as late arrivals at IIM greatly disturb the concentration of others at the seminar/workshop.

courses/itt1/start.txt · Last modified: 2023/12/06 11:35 by berka