Warning
This page is located in archive.

B0B39ITT2 – Intermediální tvorba a technologie II

Katedra počítačové grafiky a interakce

Úvod - Anotace

Unikátní dvousemestrový předmět (ITT1, ITT2) organizovaný společně pedagogy z ČVUT a AMU. Předmět je nabízen v celofakultní nabídce FEL ČVUT a na FAMU.

Cílem předmětu je vytvoření jedné z mezioborových platforem, která zpřístupní vybrané znalosti a postupy na pomezí technologie a tvorby v oblasti multimédií a dalších oblastí umělecké tvorby. Předmět nabídne studentům z oblastí techniky a umění základní orientaci v možnostech, pojmech a přístupech, s nimiž pracují technicky nebo naopak umělecky orientovaní studenti. Formou práce je rozvíjení diskusí v rámci seminářů získávání praktických zkušeností v rámci dílen a podstatnou součástí procesu bude vytvoření mezioborových týmů a vznik konceptů a projektů. Část projektů pak bude možné v letním semestru realizovat v rámci další části - předmětu Intermediálni tvorba a technologie II.

Cílem studia předmětu ITT je podpořit schopnosti komunikace mezi studenty s různými zaměřeními a různými způsoby myšlení. Vzájemný kontakt umělecky a technicky zaměřených studentů má pak vést k rozšíření pohledu na stejné problémy a na svět kolem nás obecně.

Předmět se odehrává v prostoru společného pracoviště AMU a ČVUT - Institutu intermédií, které je pro realizaci společných umělecko-technologických projektů vybaveno. Institut intermédií

S ohledem na nařízení vlády ČR a vedení školy v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 je od 10.3. 2020 do odvolání výuka předmětu ITT2 převedena na elektronickou distanční formu. Za tímto účelem jsou od pátku 13.3. 2020 přípravy, informace a komentáře pedagogů sdílené výhradně prostřednictvím dokumentů sdílených prostřednictvím služby GoogleDrive, které byly studentům nasdílené již v průběhu zimního semestru. Od pátku 20.3.2020 dále probíhají semináře s jednotlivými týmy prostřednictvím služby Google Hangouts Meet v čase původně plánovaných dílen a seminářů daných rozvrhem. Odkaz na službu Meet byl studentům distribuován emailem. V případ nemožnosti realizace projektů v podobě fyzických instalací, budou u jednotlivých instalací upraveny požadavky na odevzdání a pravidla pro hodnocení, tak aby byl naplněn původní záměr předmětu.
V souvislosti s mimořádnými opatřeními a jejich vývojem, bude letní semestr v rámci předmětu ukončen 5. června 2020.

Obsah předmětu

Obsahem předmětu je výběr témat, která tvoří ucelený znalostní prostor nutný ke vzniku intermediální aplikace/díla. Každému tématu bude věnován jeden až dva odpolední 3h bloky.Téma je zpravidla uvedeno přednáškou zabývající se kontextem, principy a konkrétními možnostmi související obvyklé používané technologie. Přednáška je rozšířena prostorem pro diskusi nad daným tématem. Cílem diskuse je šířeji rozvinout úvahy o prezentovaných technologiích z pohledu tvůrce. Na diskusi pak navazuje praktická část, jejímž obsahem je společná realizace jedné nebo více úloh případně jednoduché instalace využívající tématem dané nástroje. Záměrem je vytvoření prostoru pro experiment nikoliv uceleného díla. Na konci semestru budou studenti seznámeni s tématy zadání projektů pro realizaci v letním semestru.

Oblasti zaměření předmětu ITT

 • Umělecká tvorba, algoritmy a programování: úvod do možností a použití různých jazyků a progamovacích prostředí.
 • Úvod do použití a stavby interaktivních systémů: physical computing, využívání elektronických obvodů a přípravků, senzorů a aktuátorů pro kinetické a světlené instalace v galerii, divadle nebo veřejném prostoru.
 • Imersivní systémy, CAVE, virtuální a smíšená realita, práce s 3D modely. Interaktivní zvukové a grafické prostředí.
 • Světelný a zvukový design, performance a scénická tvorba.
 • Zvuková tvorba s interaktivními prvky. Využívání multikanálového zvukového prostředí.

Koordinátoři a pedagogové

 • Ing. Roman Berka, Ph.D. - FEL ČVUT
 • Ing. Jakub Hybler - FAMU, ČVUT FEL
 • MgA. LINDA DUŠKOVÁ, PH.D. - DAMU
 • MgA. Jitka Pospíšilová - DAMU
 • prof. ak. soch. Marian Karel - FA ČVUT
 • MgA. Josef Šafařík, Ph.D. - FA ČVUT
 • MgA. Vlastimil Bartas - UMPRUM
 • Bc. David Šibrava - studentský tutor, ČVUT FEL

Odkazy

Intermediální tvorba a technologie II (B0B39ITT2, B0M39ITT2) - Letní semestr

Odkaz na předmět v B0B39ITT2, B0M39ITT2.

Rozvrh v KOS FEL ČVUT: ITT2

Předmět je pokračováním předmětu ITT 1, který je společně organizován uměleckými a technickými školami AMU a ČVUT za účasti studentů z FAMU, DAMU, VŠUP, ČVUT FEL, ČVUT FA a dalších škol. Cílem předmětu je vytvoření prostoru pro realizaci studentských projektů navržených v rámci zimního semestru. Studenti budou řešit umělecko-technické projekty v týmech složených pokud možno ze zástupců uměleckých i technických oborů. Záměrem je využít znalostí a zkušeností získaných v předchozím semestru. Vedoucími projektů budou převážně přednášející z předmětu ITT 1. Předmět je ukončen veřejnou prezentací hotového projektu.

Technické vybavení Institutu intermédií je k dispozici studentům zapsaným v kurzu Intermediální tvorba a technologie v režimu, který bude specifikován po zahájení příslušného semestru.

K zapsání do předmětu je doporučeno absolvovat nejprve předmět ITT 1.

Podmínky k získání zápočtu

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou, která probíhá formou veřejné prezentace hotových projektů (instalace, představení, technická realizace instalace nebo představení). Hodnocení je v kompetenci pedagogického týmu.

Pro získání zápočtu je nutná 80% účast na seminářích a workshopech a odevzdání realizovaného projektu formou veřejně přístupné prezentace (instalace, performance). Student získává známku za základě hodnocení realizace projektu dle kritérií platných již v předmětu ITT1 v zimním semestru.

Hodnocení využívá opět šestibodové stupnice známek:

 • A výborně
 • B velmi dobře
 • C dobře
 • D uspokojivě
 • E dostatečně
 • F nedostatečně

Program letního semestru 2019-20

1. 21.2. Úvodní seminář rekapitulace stavu projektů a plánování další práce
2. 28.2. Seminář nad projekty, práce na konceptu projektů.
3. 6.3. Práce na projektech - praktická dílna - návrh řešení instalací.
4. 13.3. Práce na projektech - dílna - návrh instalací - díčí experimenty.
5. 20.3. Realizace instalací a vývoj dílčích komponent.
6. 27.3. Realizace instalací a vývoj dílčích komponent.
7. 3.4. Finalizace a testování
8. 10.4. Svátek - Velký pátek
9. 17.4. Příprava k instalaci
10. 24.4. Instalacee - výstava
11. 1.5. Svátek
12. 8.5. Svátek
13. 15.5. Hodnocení, reflexe výstupů
14. 22.5. Hodnocení, zápočet

Organizace ITT v průběhu letního semestru

začátky jsou každý pátek dle rozvrhu ve 12.45 v prostorách Institutu intermédií, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6 - Dejvice, Halové laboratoře, dveře H1-25.

Dílny jsou prakticky zaměřené a jsou zpravidla kombinované s úvodní diskusí. Dílny jsou příležitostně vedené zahraničními hosty. Program je proto adaptován na jejich časové možnosti. Semináře jsou diskusně orientované a jejich cílem je směrovat studenty k úvahám o jejich vlastních projektech realizovaných v rámci ITT2.

courses/b0b39itt2/start.txt · Last modified: 2020/04/16 18:47 by berka