Warning
This page is located in archive.

Hodnocení předmětu

 • klasifikace předmětu vychází z kvality a včasnosti odevzdání semestrální práce, a je realizována
  • zápočtem a zkouškou pro A7B39WPA a Y39TW2. V těchto případech bude zkouška provedena v rámci odevzdávání semestrální práce (checkpoint 3), a to dalšími otázkami testujícími navíc teoretické znalostí studenta.
  • klasifikovaným zápočtem pro X33EJA
 • semestrální práci budete vypracovávat ve dvojicích, nebo samostatně. Skupiny o třech a více studentech nejsou povoleny.
 • body se získávají průběžně v následujících checkpointech:
datum odevzdání co musí odevzdávaný ZIP archiv obsahovat maximální počet bodů
2.3.2012 SRS (dokument), ER-model (dokument) 15
13.4.2012 funkční zárodek projektu 25
8.6.2012 odevzdání semestrálky 60
 • než začnete vypracovávat SP, pozorně si přečtěte popis všech checkpointů,
 • pro každý checkpoint platí, že
  • datum odevzdání znamená poslední možné datum uploadu (ve 23.59.59) do odevzdávacího systému (viz link na úvodní straně předmětu).
  • nejbližší cvičení následující po datu skutečného odevzdání je třeba daný checkpoint prezentovat svému cvičícímu; prezentace musí vycházet z toho, co bylo odevzdáno do systému (viz link na úvodní straně předmětu) - to bude předmětem hodnocení daného checkpointu. V dobře odůvodněných případech je možné prezentovat checkpoint v jiném termínu, vždy po předchozí včasné domluvě se cvičícím.
  • při odevzdání musí být přítomni oba členové skupiny,
  • za každý týden zpoždění se hodnocení daného checkpointu snižuje o 4 body.
 • musí být splněny všechny checkpointy, každý alespoň na 50%
 • maximálně lze získat 100 bodů. Celkové hodnocení předmětu se provádí dle ECTS stupnice:
Body Stupeň ECTS Známka
100 - 90 A výborně
89 - 80 B velmi dobře
79 - 70 C dobře
69 - 60 D uspokojivě
59 - 50 E dostatečně
49 a méně F nedostatečně
courses/x33eja/hodnoceni.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)