Warning
This page is located in archive.

Přednášky

1. Klíčové koncepty modelování systémů I [Kadleček]

 • Programovací paradigmata
 • Deklarativní vs imperativní reprezentace
 • Objektový vs funkcionální vs procedurální vs logický přístup
 • Práce s komplexitou
 • Dekompozice
 • Hierarchie
 • Abstrakce používané v softwarovém vývoji(jmenné, datové, funkcionální, objektové)

2. Objektově orientovaný přístup I [Kadleček] 2023 NEW

 • Objekty, třídy a hierarchie tříd
 • Zapouzdření
 • Interface a abstraktní třídy
 • Dědičnost
 • Message passing
 • Class diagramy a příklady systémů modelovaných pomocí OOP
 • Volba správného přístupu
 • Rozdíl mezi asociací, agregací a kompozicí
 • Dědičnost versus kompozice
 • Polymorfismus
 • Overloading versus overriding

*Příloha k 2 a 3 (jen pro zajímavost)*

3. Funkcionální přístup [Kadleček] 2023 NEW

 • Pure funkce
 • Funkce první třídy a funkce vyššího řádu
 • Lambda expressions
 • Closures
 • Curying
 • Representation transparency
 • Lazy evaluation

4. Klíčové koncepty modelování systémů II [Kadleček] 2022 NEW

 • Abstraktní datové typy, mutabilita, imutabilita, idempotentnost
 • Rekurze, datové typy v rekurzi
 • Primitiva, vrstvy, principy kombinace
 • Metalingvistická abstrakce

5. Vytváření objektů [Kadleček] 2022 NEW

 • Factory a Abstract Factory
 • Builder
 • Prototype
 • Singleton
 • Dependency injection
 • Příklady

6. Modelování chování aplikace [Kadleček] 2022 NEW

 • Iterator
 • Chain of responsibility
 • Strategy
 • Visitor
 • Observer
 • Template method
 • State
 • Memento
 • Interpreter
 • Příklady

7. Modelování struktury aplikace [Kadleček] 2022 NEW

 • Adapter
 • Proxy
 • Bridge
 • Composite
 • Facade
 • Decorator
 • Flyweight
 • Příklady

8. Datové struktury a patterny [Kadleček] 2022 NEW

 • Plně persistentní, částečně persistentní datové a retroaktivní datové struktury
 • Retroaktivní datové struktury
 • Lazy Loading, Object pool, Cache

9. Funkcionální přístup II [Kadleček] 2022 NEW

 • Supplier a Consumer
 • Akumulátor
 • Monáda a functor
 • Future/Promisy
 • Řešení chyb a NPE

10. Map, filter, reduce pattern v Java [Kadleček] 2022 NEW

 • Abstrakce Control Flow
 • Map
 • Filter
 • Reduce
 • Collect
 • Paralelizace map reduce v Java a performance pohled

11a. Generické programování [Šebek] 2022 NEW

 • Wildcards
 • Horni, dolní mez
 • Generické typy
 • Parametrizované objekty
 • Generika a subtypy

11b. Specifikace, Návrhy specifikací, Web API, Apiary, Swagger, GraphQL [Šebek] 2022 NEW

 • Proč specifikace
 • Behaviorální ekvivalence
 • Struktura a modelování specifikace
 • Testování specifikací
 • Specifikace pro mutující metody, Null Reference, pre a post conditions
 • Návrh systému výjimek
 • Vyjímky pro chyby a speciální výsledky, zneužívání výjimek
 • Deterministické versus nedeterministické specifikace
 • Deklarativní versus operativní specifikace
 • Těsné versus volné specifikace
 • Návrh dobrých specifikací
 • Webové API, REST, GraphQL
 • Swagger, RestAPI

12. Patterny pro tvorbu Microservices [Kadleček] 2022 NEW

 • Microservisy a microservisní patterny
 • Materialized view
 • Event sourcing
 • CQRS
 • Eventual consistency
 • Saga

13. Domény, modely, eventy [Kadleček] 2022 NEW

 • Domain Driven Design
 • Model Drive Architecture
 • Eventy a Event Driven Architecture

Old 1. STARÉ - NEUČIT NA ZKOUŠKU. Patterny pro tvorbu UI [Kadleček]

 • Základy UI - HTML, DOM, JavaScript, CSS
 • Single Page Application
 • Model View Controller, Model View Presenter, Model View View Model
 • Patterny Future/Promise a monáda
 • Moderní webové frameworky, Angular, React/Redux intro

Old 2. STARÉ - NEUČIT NA ZKOUŠKU. Map, filter, reduce pattern v NoSQL světě [Kadleček]

 • Map reduce framework
 • Sumarizační patterny
 • Filtrační patterny
 • Organizační patterny
 • Join patterny
 • Meta patterny
courses/b6b36omo/prednasky.txt · Last modified: 2024/01/17 09:11 by kadlecd