Warning
This page is located in archive.

12 - Specifikace API ve Swagger

Řešení z minulého cvičení

Teorie

Zadání

Připravte specifikace rozhraní komponent knihovního systému, který umožňuje čtenáři online rezervaci vypůjčení knihy ve vybrané čítárně.

Systém umožní vyhledat knihu v inventáři knih, vyhledat a vybrat čítárnu, kde si čtenář knihu vypůjčí a provést rezervaci. Rezervovanou knihu pak knihovna distribuuje z centrálního archivu do konkrétní čítárny, kde ji čtenář dostane k dispozici.

Řešení systému bude v architektonickém stylu microservice. Komunikačním protokolem mezi microservice bude REST API.

Systém bude složený z následujících microservice:

Online Reservation – umožňuje najít knihu v registru centrálního systému, rezervovat knihu, udržuje informace o stavu rezervace

Central Archive – spracuje centrální registr knih, eviduje distribuci knihy do čítárny

Reading Room - eviduje knihy, které přišly z centrálního skladu, spravuje vypůjčení knihy čtenářem

Cílem cvičení není udělat kompletní návrh řešení, ale projít důležité body v použití Swagger pro návrh rozhraní až po vygenerování kódu microservice.

Hlavní body cvičení

 1. Pomocí SwagerHub nadefinujte doménový model knihovního systému a definice REST rozhraní microservice Online Reservation, Central Archive, Reading Room.
 2. Ze SwaggerHub vygenerujte spring projekt a prohlédněte si vygenerovanou implementaci.
 3. Spusťte microservice a vyzkoušejte funkčnost REST API.

Postup

 • Vytvořte doménu OMOLibraryDomain

 • V OMOLibraryDomain v sekci definitions:
  1. nadefinujte objekt Book
  2. nadefinujte objekt Reader
  3. nadefinujte objekt Address
  4. nadefinujte objekt ReadingRoom
  5. nadefinujte objekt Reservation
Book
 Book:
 description: "Kniha, kterou si může čtenář vypůjčit."
 required:
  - title
  - author
  - isbn
 properties:
  bookId:
  type: integer
  title:
  type: string
  author: 
  type: string
  numberOfPages:
  type: integer
  format: int32
  isbn:
  type: string
  pattern: "^(?:ISBN(?:-10)?:?)?(?=[0-9X]{10}$|(?=(?:[0-9]+[- ]){3})[- 0-9X]{13}$)[0-9]{1,5}[- ]?[0-9]+[- ]?[0-9]+[- ]?[0-9X]$"
Reader
 Reader:
 description: "Čtenář, který si bude půjčovat knihy."
 required:
  - readerNumber
  - firstname
  - lastname
  - email
 properties:
  readerNumber:
  type: integer
  firstname: 
  type: string
  lastname:
  type: string
  email:
  type: string
Address
Address:
 required:
  - city
  - zipcode
 properties:
  street: 
  type: string
  city:
  type: string
  zipcode:
  type: string
  format: zip-code
ReadingRoom
ReadingRoom:
 required: 
  - readingRoomId
  - address
 properties:
  readingRoomId:
  type: integer
  address: 
  $ref: "#/definitions/Address"
Reservation
Reservation:
 required:
  - readerNumber
  - readingRoomId
  - bookId
 properties:
  readerNumber:
  type: integer
  readingRoomId: 
  type: integer
  bookId:
  type: integer
 • Vytvořte novou definici API – Online Reservation

 • V API - Online Reservation
  1. nadefinujte REST operace GET inventory
  2. nadefinujte REST operaci GET readingRoom
  3. nadefinujte REST operaci POST, DELETE reservation
  4. nadefinujte REST operaci POST bookAvailabitlityDate
/inventory:
 get:
  tags:
  - users
  summary: searches inventory
  operationId: searchInventory
  description: |
   By passing in the appropriate options, you can search for
   available inventory in the system
  produces:
  - application/json
  parameters:
  - in: query
   name: searchString
   description: pass an optional search string for looking up inventory
   required: false
   type: string
  - in: query
   name: skip
   description: number of records to skip for pagination
   type: integer
   format: int32
   minimum: 0
  - in: query
   name: limit
   description: maximum number of records to return
   type: integer
   format: int32
   minimum: 0
   maximum: 50
  responses:
   200:
    description: search results matching criteria
    schema:
     type: array
     items:
      $ref: 'https://api.swaggerhub.com/domains/Tomas-Mayer/OMOLibraryDomain/1.0.0#/definitions/Book'
   400:
    description: bad input parameter
/readingRoom:
 get:
  tags:
  - users
  summary: searches reading room
  operationId: searchReadingRoom
  description: Return a list of reading rooms. 
  produces:
  - application/json
  parameters:
  - in: query
   name: searchString
   description: pass an optional search string for looking up reding room
   required: false
   type: string
  - in: query
   name: skip
   description: number of records to skip for pagination
   type: integer
   format: int32
   minimum: 0
  - in: query
   name: limit
   description: maximum number of records to return
   type: integer
   format: int32
   minimum: 0
   maximum: 50
  responses:
   200:
    description: search results matching criteria
    schema:
     type: array
     items:
      $ref: 'https://api.swaggerhub.com/domains/Tomas-Mayer/OMOLibraryDomain/1.0.0#/definitions/ReadingRoom'
   400:
    description: bad input parameter
/reservation:
 post:
  tags:
   - users
  summary: adds a new reservation of book
  operationId: addReservation
  description: reserve a book for reader
  consumes:
   - application/json
  produces:
   - application/json
  parameters:
  - in: body
   name: reservation
   description: the reservation details
   schema: 
     $ref: 'https://api.swaggerhub.com/domains/Tomas-Mayer/OMOLibraryDomain/1.0.0#/definitions/Reservation'
  responses:
   201:
    description: item created
   400:
    description: invalid input, object invalid
   409:
    description: an existing item already exists
  delete:
  tags:
   - users
  summary: removes an existing reservation of book
  operationId: deleteReservation
  description: deleta a reservation
  consumes:
   - application/json
  produces:
   - application/json
  parameters:
  - in: body
   name: reservation
   description: the reservation details
   schema: 
     $ref: 'https://api.swaggerhub.com/domains/Tomas-Mayer/OMOLibraryDomain/1.0.0#/definitions/Reservation'
  responses:
   201:
    description: item created
   400:
    description: invalid input, object invalid
   410:
    description: a requested item does not exists 
/bookAvailability:
 post:
  tags:
   - admins
  summary: posts a date when the book is available in requested reading room
  operationId: postBookAvailability
  description: posts a date when the book is available in requested reading room
  consumes:
   - application/json
  produces:
   - application/json
  parameters:
  - in: body
   name: reservationDate
   schema: 
    $ref: "#/definitions/ReservationDate"
  responses:
   201:
    description: item created
   400:
    description: invalid input, object invalid
   410:
    description: the reservation does not exist     
 definitions:
   ReservationDate:
   properties:
    reservation:
     $ref: 'https://api.swaggerhub.com/domains/Tomas-Mayer/OMOLibraryDomain/1.0.0#/definitions/Reservation'
    date:
     type: string
     format: date

 • Vytvořte specifikaci API Central Archive

 • Vytvořte definici API Reading Room

 • Přejděte zpět do Online Reservation API a vygenerujte spring server implementaci: V menu Export - Server Stub vyberte Spring.

 • Naimportujte vygenerovaný maven projekt do vývojového prostředí

 • Projděte vygenerovanou implementaci a v třídě InventoryApiController najděte operaci searchInventory, operaci upravte tak, aby vracela seznam knih nejen pro content-type application/json

 • Spusťte vygenerovanou implementaci příkazem mvn spring-boot:run. Poznamenejte si port, kterém microservice poslouchá (obyčejně 8080).

 • Ve SwaggerHub spusťte simulaci (Try out a Execute), prohlédněte si vygenerovaný request a očekávaný výsledek.

 • Request vygenerovaný v předchozím kroku zadejte do internetového prohlížeče. Jako host zadejte localhost a port, na kterém poslouchá spring microservice (například: http://localhost:8080/…….) a zkontrolujte výsledek.

 • Z http://curl.haxx.se stahněte a nainstalujte curl
 • Spusťte rest volání pomocí curl příkazu

courses/b6b36omo/labs/lab122017.txt · Last modified: 2023/12/19 09:11 by vankejan