Warning
This page is located in archive.

Rozvrh B4M33DZO Odevzdávací systém pro studentské úlohy Diskusní fórum

B4M33DZO - Digitální obraz

Cíl předmětu

Předmět srozumitelným způsobem představuje základní metody digitálního zpracování obrazu. Výklad je zaměřen zejména na postupy, které mají zajímavý teoretický základ, ale současně vynikají jednoduchostí implementace. Zdánlivě abstraktní pojmy z matematické analýzy, teorie pravděpodobnosti či optimalizace zde ožívají formou vizuálně poutavých aplikací. Předmět se zaměřuje jak na základní principy (vzorkování a rekonstrukce signálu, monadické operace, histogram, Fourierova transformace, konvoluce, lineární a nelineární filtrace), tak i na pokročilejší techniky editace, deformace, registrace a segmentace obrazu. V průběhu semestru je látka procvičena formou šesti implementačních úloh, díky kterým si posluchači osvojí teoretické znalosti z přednášek a využijí je k řešení praktických problémů.

Prerekvizity

Předpokládá se, že studenti předmětu znají matematickou analýzu, lineární algebru, pravděpodobnost a statistiku v rozsahu vyučovaném na ČVUT FEL. Očekává se také základní programovací dovednost, a to především v MATLABu.

Přednášky

Přednášející: prof. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D. (ČVUT FEL, Katedra počítačové grafiky a interakce, místnost: KN:E-422)

Místo a čas: Středa 9:15-10:45, posluchárna KN:E-301

Rozsah: 2 hodiny týdně

Týden Datum Obsah Výukové materiály
1. 21.09.2022 Monadické operace - obraz a jeho histogram, změna jasu a kontrastu, prahování, negativ, kvantizace, gama korekce, ekvalizace a mapování histogramu slides / video
2. 28.09.2022 Bez přednášky (státní svátek)
3. 05.10.2022 Fourierova transformace - základní princip Fourierovy transformace v 1D a 2D, bázové funkce, časová a frekvenční oblast, význam amplitudy a fáze, diskrétní Fourierova transformace, rychlá Fourierova transformace, vzorkovací teorém slides / video
4. 12.10.2022 Konvoluce - základní princip konvoluce v 1D a 2D, zrychlení výpočtu s využitím separabilních jader, mip-mappingu, integrálního obrazu a Fourierovy transformace slides / video (1, 2)
5. 18.10.2022 Lineární filtrace - aplikace 1D a 2D konvoluce: potlačení šumu, detekce hran, rozostření, ostření, Wienerova filtrace, anti-aliasing, hloubka ostrosti, rozmazání pohybem, rozptyl světla, lesklé odrazy, měkké stíny, hybridní obraz slides / video (1)
6. 26.10.2022 Bez přednášky (ECCV 2022)
7. 02.11.2022 Nelineární filtrace - bilaterální filtr a jeho vlastnosti, zrychlení výpočtu s využitím obdélníkových jader, po částech lineární aproximace a bilaterální mřížky, aplikace: potlačení šumu při zachování ostrých hran, digitální líčení, abstrakce, mapování tónů pro obrazy s vysokým dynamickým rozsahem, modifikace vzhledu, fúze detailů, simulace vysokého dynamického rozsahu, změna materiálu/textury, odstranění odlesků, potlačení šumu s využitím blesku, zaostření hloubkové mapy slides / video (1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
8. 09.11.2022 Editace obrazu - lineární a multi-pásmové sešívání obrazu, Laplaceova pyramida, editace v gradientní oblasti a její aplikace: sešívání, klonování, vyhlazování, fúze, zvýraznění kontextu, konverze barevného obrázku do odstínů šedi, difuzní křivky slides / video (1, 2, 3)
9. 16.11.2022 Deformace obrazu - posuv, rotace, změna měřítka, zkosení, afinní a projektivní transformace, zpětné mapování, bilineární převzorkování, pohybující se nejmenší čtverce, zachování tuhosti a podobnosti, provázaná tuhá a podobná tělesa slides / video (1)
10. 23.11.2022 Registrace obrazu 1 - metriky pro měření podobnosti obrazů, odhad posuvu, block-matching a jeho výpočetně méně náročné varianty: předčasné ukončení, hierarchický sestup, strategie vítěz-bere-první, fázová korelace, gradientní sestup, syntéza textur, vyplňování děr slides / video (1, 2, 3)
11. 30.11.2022 Registrace obrazu 2 - odhad rotace a změny měřítka, log-polární a Fourier-Mellin transformace, zobecněný gradientní sestup (afinní a projektivní transformace), registrace pomocí provázaných tuhých a podobných těles slides / video (1, 2, 3, 4)
12. 07.12.2022 Segmentace obrazu 1 - metody interaktivní segmentace obrazu, formulace problému a jeho řešení pomocí maximalizace toku v síti, soustavy lineárních rovnic a výpočtu nejkratší cesty v grafu slides / video (1, 2)
13. 14.12.2022 Segmentace obrazu 2 - základní vlastnosti algoritmů interaktivní segmentace obrazu, modifikace a rozšíření optimalizačních kritérií: barevný model, nepřesná specifikace pozadí a popředí, více segmentů, kolorizace, aplikace: odhad alfa-kanálu, přebarvení, interaktivní mapování tónů, vybarvování ručních kreseb slides / video (1, 2, 3)
14. 11.01.2022 Kdy stroje nahradí výtvarníky?

Cvičení

Cvičící:

Místo a čas: Úterý 14:30-19:30, učebny KN:E-230 a KN:E-132

Rozsah: 2 hodiny týdně

Týden Datum Obsah Cvičící
1. 20.09.2022 Úvod do MATLABu Jan Čech, Ondřej Drbohlav, Vojtěch Pánek, Daniel Sýkora
2. 27.09.2022 Monadické operace 1 - jas, kontrast, gama korekce, histogram, ekvalizace a mapování histogramu Vojtěch Pánek
3. 04.10.2022 Monadické operace 2 - odevzdání 1. úlohy (10 bodů) Vojtěch Pánek
4. 11.10.2022 Fourierova transformace 1 - 2D FFT, zobrazení spektra, obrazy základních funkcí, spektrum posunutých a rotovaných obrazů, vzorkovací teorém, aliasing Jan Čech
5. 18.10.2022 Fourierova transformace 2 - odevzdání 2. úlohy (10 bodů) Jan Čech
6. 25.10.2022 Bez cvičení (ECCV 2022)
7. 01.11.2022 Lineární a nelineární filtrace 1 - konvoluce, využití Fourierovy transformace, separabilní jádro, rozmazání, detekce hran, dekonvoluce, bilaterální filtr Vojtěch Pánek
8. 08.11.2022 Lineární a nelineární filtrace 2 - odevzdání 3. úlohy (10 bodů) Vojtěch Pánek
9. 15.11.2022 Editace obrazu 1 - editace v gradientní oblasti řešením Poissonovy rovnice soustavou lineárních rovnic a Fourierovou transformací, klonování obrazu, mixování gradientů Daniel Sýkora
10. 22.11.2022 Editace obrazu 2 - odevzdání 4. úlohy (10 bodů) Daniel Sýkora
11. 29.11.2022 Registrace obrazu 1 - odhad posuvu, změny měřítka a otočení obrazu pomocí Fourier-Mellin transformace (fázová korelace, log-polární transformace) Ondřej Drbohlav
12. 06.12.2022 Registrace obrazu 2 - odevzdání 5. úlohy (10 bodů) Ondřej Drbohlav
13. 13.12.2022 Segmentace obrazu 1 - vybarvování ručních kreseb pomocí maximalizace toku v síti Daniel Sýkora
14. 10.01.2022 Segmentace obrazu 2 - odevzdání 6. úlohy (10 bodů) Daniel Sýkora

Celkově je možné na cvičeních získat 60 bodů. Pro získání zápočtu je nutné nasbírat nejméně 30 bodů.

Zkouška

Zkouška má dvě části, písemnou a ústní. V písemné části student v průběhu 30 minut zpracuje dvě náhodně vybrané otázky pokrývající probíranou látku:

 • Monadické operace (jednoduché operace s jasem, ekvalizace a mapování histogramu)
 • Fourierova transformace (formulace, vlastnosti, vzorkovací teorém)
 • Konvoluce (formulace, vlastnosti, zrychlení výpočtu, aplikace)
 • Zaostření obrazu (formulace, řešení pomocí Wienerovy filtrace)
 • Bilaterální filtr (formulace, zrychlení výpočtu, aplikace)
 • Editace obrazu v gradientní oblasti (formulace, řešení, aplikace)
 • Deformace obrazu (1, 2, 3, 4-bodová)
 • Deformace obrazu (N-bodová, základní formulace, rozšíření)
 • Registrace obrazu (translace, metody řešení)
 • Registrace obrazu (translace, rotace a změna měřítka s pomocí Fourier-Mellin)
 • Registrace obrazu (N-bodová)
 • Segmentace obrazu (formulace, řešení pomocí maximálního toku v síti, aplikace)
 • Segmentace obrazu (formulace, řešení pomocí metody náhodného chodce, aplikace)

Následuje ústní zkouška, na které zkoušející společně se studentem projde písemnou přípravu a pokládá doplňující dotazy. Jejich cílem je zjistit, do jaké míry student látce rozumí. Není rozhodující encyklopedická znalost, ale hloubka pochopení probíraných témat a schopnost jejich implementace v praxi. Za každou otázku lze získat maximálně 20 bodů. Celkově je tedy možné za zkoušku získat 40 bodů. Pro absolvování zkoušky je potřeba dosáhnout v součtu nejméně 20 bodů.

Hodnocení

Výsledná známka je určena součtem bodů získaných ze cvičení (maximálně 60) a ze zkoušky (maximálně 40):

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A 90 a více výborně
B 80 až 89 velmi dobře
C 70 až 79 dobře
D 60 až 69 uspokojivě
E 50 až 59 dostatečně
F méně než 50 nedostatečně

Literatura

 • He J., Kim C.-S., Kuo C.-C. J.: Interactive Segmentation Techniques: Algorithms and Performance Evaluation, Springer, 2014.
 • Radke R. J.: Computer Vision for Visual Effects, Cambridge University Press, 2012.
 • Goshtasby A. A.: Image Registration: Principles, Tools and Methods, Springer, 2012.
 • Paris S., Kornprobst P., Tumblin J., Durand F.: Bilateral Filtering: Theory and Applications, Now Publishers, 2009.
 • Gonzalez R. C., Woods R. E.: Digital Image Processing (3rd Edition), Prentice Hall, 2008.
 • Šonka M., Hlaváč V., Boyle R.: Image Processing, Analysis and Machine vision (3rd Edition), Thomson Learning, 2007.
 • Pratt W.: Digital Image Processing (3rd Edition), John Wiley, 2004.
courses/b4m33dzo/start.txt · Last modified: 2023/01/10 15:18 by sykorad