Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

HW01 Prohledávání do hloubky

 Trojský zámek, Praha

Zahradník se stará o zahradní bludiště. Do bludiště přichází mnoho návštěvníků a zahradník nechce chod v bludišti omezovat na dlouhou dobu. Proto potřebuje vyhledat cesty, kterými při průchodu bludištěm musí projít každý návštěvník a pro úpravu kterých tudíž musí být bludiště uzavřené. Pomozte zahradníkovi tyto cesty v bludišti vyhledat.

Na vstupu je dáno obdélníkové bludiště – viz předloha níže. Šířka bludiště je dána počtem znaků na prvním řádku. Délka bludiště je dána počtem načtených řádků. Keře v bludišti, kterými jsou ohraničené cesty, jsou v bludišti označeny znakem #, průchozí místa znakem . (tečka). Do bludiště se vchází vlevo nahoře a vychází se vpravo dole.

Výstupem programu je bludiště, v němž jsou místa, kudy je nevyhnutné projít (dále označeno jako „hledaná místa“) vyznačena znakem ! (vykřičník).

Kontrola vstupu

Bludiště na vstupu kompletně načtěte. Zkontrolujte, zda je bludiště korektně zadané. Kontrola vstupu a případné vypsání chyby musí být provedeno v následujícím pořadí:

 • Error: Bludiste neni obdelnikove! – některý z řádků má jinou délku než první řádek
 • Error: Vstup neni vlevo nahore! – druhý znak v prvním řádku není .
 • Error: Vystup neni vpravo dole! – předposlední znak v posledním korektně načteném řádku není .
 • Error: Sirka bludiste je mimo rozsah! – šířka bludiště (počet znaků na řádku) musí být v rozmezí 5 až 70 znaků
 • Error: Delka bludiste je mimo rozsah! – délka bludiště musí být v rozmezí 5 až 50 řádků
 • Error: Bludiste obsahuje nezname znaky! – znak na vstupu není # nebo .
 • Error: Bludiste neni oplocene! – neplatí, že kromě vstupu a výstupu z bludiště jsou všechny znaky po obvodu bludiště #
Detekovanou chybu na chybovém výstupu vypište a program ukončete. Vypsané chybové hlášení je ukončeno koncem řádku (znakem \n).

Algoritmus řešení úlohy

Cesty procházení bludištěm lze získat metodou prohledávání do hloubky s možností opravy, pokud vejdeme do „slepé“ uličky (backtracking). Tímto algoritmem dokážeme poměrně jednoduše najít jednu cestu bludištěm. Úloha požaduje prohledání stavového prostoru problému a vyhledání všech možných cest v bludišti tak, abychom dokázali vyhledat místa, kudy všechny cesty bludištěm prochází. Právě tato místa potřebuje zahradník znát, aby věděl, kdy má bludiště uzavřít.

Vzhledem k exponenciální časové složitosti tohoto postupu řešení problému je vhodné se zamyslet nad optimalizací řešení. Při hledání optimálního řešení mohou napomoci následující úvahy:

 • Všechna hledaná místa se nachází na první nalezené cestě bludištěm
 • Hledanými místy jsou vstup do bludiště a výstup z bludiště
 • Části první nalezené cesty, které tvoří cyklus s některou z dalších možných cest bludištěm nejsou hledanými místy – dají se obejít po druhé části cyklu
 • Když hledané místo zahradíme (například znakem #), cesta bludištěm nebude existovat. Naopak, když zahradíme místa, která nejsou takto exponovaná, cestu bludištěm najdeme snadno.
 • Vhodným zahrazením cest v bludišti fiktivními „keři“ lze značně omezit počet možných cest a značně urychlit nalezení řešení
 • Při procházení bludištěm se v každém kroku lze (s ohledem na rozmístění keřů) rozhodnout, zda další cesta půjde vlevo nebo vpravo, nahoru nebo dolů. Zvažte, zda vhodná posloupnost prohledání těchto možností (například vlevo, nahoru, vpravo, dolů nebo dolů, nahoru, vlevo, vpravo) nedokáže ovlivnit efektivnost řešení. Uvažujeme cesty bludištěm z levého horního do pravého dolního rohu. Posloužit může i myšlenka topologického uspořádání vrcholů v grafu.
Časově nejefektivnější řešení budou bodově ohodnocena.

Kontrolní testy

Testovací soubory najdete zde.

Základní formát výstupu

Příklad 1 – blud_1_01

Vstup (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (strerr) Návratová hodnota
#.#####
#.#####
#.#####
#.....#
#####.#
#!#####
#!#####
#!#####
#!!!!!#
#####!#
žádný 0

Příklad 2 – blud_1_02

Vstup (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (strerr) Návratová hodnota
##.###
#.####
..#####
#..$$$.#
#.##.##
žádný
Error: Bludiste neni obdelnikove!
1

Příklad 3 – blud_1_03

Vstup (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (strerr) Návratová hodnota
##.###
#.####
#.####
#..$$$
#.##.#
žádný
Error: Vstup neni vlevo nahore!
1

Příklad 4 – blud_1_04

Vstup (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (strerr) Návratová hodnota
#.#####
#.#####
..#####
#..$$.#
#.#####
žádný
Error: Vystup neni vpravo dole!
1

Příklad 5 – blud_1_05

Vstup (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (strerr) Návratová hodnota
#.##
#.##
..##
#..$
#..#
žádný
Error: Sirka bludiste je mimo rozsah!
1

Příklad 6 – blud_1_06

Vstup (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (strerr) Návratová hodnota
#.#####
#.#####
..#####
#..$$.#
žádný
Error: Delka bludiste je mimo rozsah!
1

Příklad 7 – blud_1_07

Vstup (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (strerr) Návratová hodnota
#.#####
#.#####
..#####
#..$$.#
#.###.#
žádný
Error: Bludiste obsahuje nezname znaky!
1

Příklad 8 – blud_1_08

Vstup (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (strerr) Návratová hodnota
#.#####
#.#####
..#####
#.....#
#.###.#
žádný
Error: Bludiste neni oplocene!
1

Správnost výpočtu

Příklad 9 – blud_2_01

Vstup (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (strerr) Návratová hodnota
#.#####
#.....#
#.....#
#.....#
#####.#
#!#####
#!....#
#.....#
#....!#
#####!#
žádný 0

Příklad 10 – blud_2_02

Vstup (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (strerr) Návratová hodnota
#.#####
#.#####
#...###
#.....#
#####.#
#!#####
#!#####
#!..###
#..!!!#
#####!#
žádný 0

Příklad 11 – blud_2_03

Vstup (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (strerr) Návratová hodnota
#.#####
#....##
#.##.##
#.....#
#####.#
#!#####
#!...##
#.##.##
#...!!#
#####!#
žádný 0

Příklad 12 – blud_2_04

Vstup (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (strerr) Návratová hodnota
#.###############
#...#...........#
#.###.#####.#.#.#
#...........#...#
###############.#
#!###############
#!..#......!!!..#
#!###.#####.#.#.#
#!!!!!......#..!#
###############!#
žádný 0

Příklad 13 – blud_2_05

Vstup (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (strerr) Návratová hodnota
#.##########
#..........#
#.#.######.#
#.#......#.#
#.#.####.#.#
#.#....#.#.#
#.#.#..#.#.#
#.#.#.##.#.#
#.#......#.#
#.######.#.#
#..........#
##########.#
#!##########
#!.........#
#.#.######.#
#.#......#.#
#.#.####.#.#
#.#....#.#.#
#.#.#..#.#.#
#.#.#.##.#.#
#.#......#.#
#.######.#.#
#.........!#
##########!#
žádný 0
Tyto testovací soubory najdete v přiloženém akchivu.

Další testy na správnost výpočtu jsou utajené.

Rychlost výpočtu

Rychlost je srovnávána v opakovaných testech s rychlostí (časem) výpočtu referenčního řešení. Bodově jsou hodnocena řešení, která potřebují čas menší než je trojnásobek času referenčního řešení.

Odevzdání a hodnocení

Úlohu je možné řešit v programovacím jazyce Java, Python nebo C/C++.

Veřejné testovací soubory - DSA_HW01.

Název úlohy v BRUTE HW01
Odevzdávané soubory main.py – zdrojový soubor v python3
Maze.java – zdrojový soubor v Java, název třídy Maze
main.c, resp. main.cpp – zdrojový soubor v C/Cpp
Argumenty programu žádné
Kompilace pro jazyk C
clang -Wall -Werror -pedantic -std=c99
clang -Wall -Werror -pedantic -std=c+ +17
Kompilace a spuštění
pro jazyk Java
javac *.java
java -classpath Maze
Očekávaná složitost lepší než $\mathcal{O}(n^4)$
Procvičované oblasti
prohledávání stavového prostoru do hloubky
backtracking
složitost úlohy a její optimalizace
Bodové hodnocení (celkem 6 bodů) 1 bod blud_1_01 – blud_1_08 + 2 skryté testy
2 body blud_2_01 – blud_2_05 + 3 skryté testy
3 body blud_3_01 – blud_3_06 – řešení časově stejné nebo lepší než referenční řešení
Maximální počet uploadů 20 Více uploadů je možných s odpovídající bodovou ztrátou
courses/b6b36dsa/ukoly/hw01.txt · Last modified: 2022/02/27 10:39 by nagyoing