Warning
This page is located in archive.

Projekty

Kritéria hodnocení projektů

Hodnocení projektu ovlivňuje celá řada faktorů. Hodnoceny pak budou následující:

Kritérium Max. hodnocení Poznámka
1. Funkčnost programu 10 Program musí generovat nějaké výsledky, které by měly odpovídat zadání.
2. Použitá syntax 10 Využití Built-in funkcí Matlabu, vektorové x maticové operace, logické indexování, atomizace funkcí, komentáře, čitelnost kódu.
3. Odladění chyb 10 Kontrola a validace jednotlivých vstupů s řízením chybových hlášení, zejména při nastavování přes GUI.
4. Grafické rozhraní 10 Prokázat schopnost sestavení GUI pomocí definování grafických objektů, oživení pomocí callback funkcí a vhodné správy dat.
5. Časová efektivnost 10 Eliminace cyklů, alokace proměnných, vektorizace. Lze kontrolovat pomocí funkce profile().
  • GUI vytvořené skrze appdesigner nebo guide bude ohodnoceno 0 body.
  • Využití global proměnných bude akceptováno ve výjimečných a dobře zdůvodněných případech.
  • Každé kritérium musí být ohodnoceno nenulovým počtem bodů.
  • Minimální celkový počet bodů z projektu je 25 bodů.

Všechny tyto dovednosti se v základní podobě v kurzu postupně naučíme (viz Harmonogram), navíc budete moci pravidelně konzultovat. Velmi doporučujeme konzultovat projekt průběžně! Projekt nemusí být věcně obtížný, ani rozsáhlý - zcela postačuje, aby bylo z odevzdaného segmentu (funkčního) kódu vidět, co se student v předmětu naučil.

Při hodnocení projektů bude brán zřetel na skutečnost, že se jedná o úvodní kurz.

Seznam projektů

courses/b0b17mtb/projects/start.txt · Last modified: 2019/09/23 09:17 by adlervik