Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Projekty

Kritéria hodnocení projektů

Hodnocení projektu ovlivňuje celá řada faktorů. Hodnoceny pak budou následující:

Kritérium Max. hodnocení Poznámka
1. Funkčnost programu 10 Program musí generovat nějaké výsledky, které by měly odpovídat zadání.
2. Použitá syntax 10 Využití Built-in funkcí Matlabu, vektorové x maticové operace, logické indexování, atomizace funkcí, komentáře, čitelnost kódu.
3. Odladění chyb 10 Kontrola a validace jednotlivých vstupů s řízením chybových hlášení, zejména při nastavování přes GUI.
4. Grafické rozhraní 10 Prokázat schopnost sestavení GUI pomocí definování grafických objektů, oživení pomocí callback funkcí a vhodné správy dat.
5. Časová efektivnost 10 Eliminace cyklů, alokace proměnných, vektorizace. Lze kontrolovat pomocí funkce profile().
  • GUI vytvořené skrze appdesigner nebo guide bude ohodnoceno 0 body.
  • Využití global proměnných bude akceptováno ve výjimečných a dobře zdůvodněných případech.
  • Každé kritérium musí být ohodnoceno nenulovým počtem bodů.
  • Minimální celkový počet bodů z projektu je 25 bodů.

Všechny tyto dovednosti se v základní podobě v kurzu postupně naučíme (viz Harmonogram), navíc budete moci pravidelně konzultovat. Velmi doporučujeme konzultovat projekt průběžně! Projekt nemusí být věcně obtížný, ani rozsáhlý - zcela postačuje, aby bylo z odevzdaného segmentu (funkčního) kódu vidět, co se student v předmětu naučil.

Při hodnocení projektů bude brán zřetel na skutečnost, že se jedná o úvodní kurz.

Seznam projektů

courses/b0b17mtb/projects/start.txt · Last modified: 2019/09/23 09:17 by adlervik