Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

A5M33IZS- Informační a znalostní systémy

Předmět poskytne nezbytný přehled informačních technologií s ohledem na požadavky informačních systémů inteligentních budov. Student dále získá znalost základních metod a technik využívaných ve znalostních systémech, určených pro automatizované řešení rozhodovacích problémů.

Důraz je kladen zejména na reprezentaci dat a znalostí a jejich modelování tak, aby absolventi byli schopni na náležité úrovni komunikovat se specialisty z oblasti IT a znalostního inženýrství. Studenti se seznámí se základními metodikami používanými při analýze a návrhu informačních systémů a příslušnými (ER diagramy, jazyk UML). Ve cvičení samostatně navrhnou datový model jednoduchého informačního systému.

Přednášející a cvičící: Ing. Martin Řimnáč, Ph.D. [ rozvrh ]

Ostatní

 • ústní konzultace jsou po předchozí domluvě emailem, možné konzultovat elektronicky
 • doporučeným zdrojem jsou slidy k přednáškám a nebo všeobecně dostupná odborná literatura. Ke konvenčním internetovým tutoriálům je mnohdy potřeba přistupovat s oparností - na odchylky a časté omyly tutoriálů bude na přednáškách upozorněno.

Distanční forma výuky

Přednášky a cvičení jsou v distační formě vedena na platformě bigbluebutton v časovém slotu dle rozvrhu. Pozvánka je rozesílána všem přihlášeným v dostatečném předstihu před konáním. Alternativním komunikačním kanálem je skype diskuze, viz zaslaný informační mail.

Díky distanční formě je zrušena podmínka zápočtu na max. jednu absenci.

Harmonogram

 1. týden - 18.02.
 2. týden - 25.02.
  • Přednáška: Tvorba ER modelu (integritní omezení, primární a cizí klíč, referenční integrita, slabý entitní typ, reflexivní vazba)
  • Cvičení: Úvodní cvičení, organizace, bezpečnost, Co chtít od inteligence v budově a co k tomu bude budova potřebovat
 3. týden - 04.03.
 4. týden - 11.03.
 5. týden - 18.03.
 6. týden - 25.03.
 7. týden - 01.04.
 8. týden - 08.04.
 9. týden - 15.04.
 10. týden - 22.04.
  • Přednáška: Datové sklady, Poznámky ke geografickým informačním systémům (GIS)
  • Cvičení: Expertní systémy
 11. týden - 29.04.
 12. týden - 06.05.
 13. týden - 13.05. - Rektorský den
 14. týden - 20.05.
  • Přednáška: Rezerva
  • Cvičení: Zápočty

Zkouška

Zkouška má písemnou a ústní část, hodnocení ze cvičení se podílí na celkovém bodovém hodnocení z 30%.

Podmínky zápočtu

 • max 1 omluvená absence
 • včasné odevzdání semestrální práce:
  • práce ve skupině po 2
  • ER-diagram - návrh databáze
  • SQL dotazy do databáze
   • vytvoření databáze, sada několika SQL dotazů
   • odevzdání 9/10 týden přes CW stránky předmětu
    • seznam SQL dotazů včetně popisu, co daný dotaz představuje, formátováno do jednoho PDF souboru
   • cca 4-6 dotazů, max 10 bodů
   • SQL dotazy typově pokrývají:
    • select z více tabulek
    • select s agregací (GROUP BY)
    • select s podmínkou u agregace (GROUP BY + HAVING)
    • select vybraného počtu záznamů, seřazených, s definovanou podmínkou
    • vnořený select
   • SQL dotazy mohou pokrývat i zajímavé použití pro
    • vytvoření databáze
    • naplnění db daty
    • insert, update, delete (obecně)
  • Expertní systém
   • jednoduchá implementace expertního systému - FEL Expert (Windows) popř. jiný dle dohody
    • minimální rozsah inferenční sitě expertního systému: 8 uzlu
   • odevzdání 11/12 týden přes CW stránky předmětu:
    • 1. textový popis úlohy (*.txt/pdf/docx)
    • 2. funkční znalostní báze ve formátu *.feb
    • 3. volitelně inferenční síť z FelExEditor *.xml
   • max 10 bodů
 • všechny části semestrální práce musí být odevzdány alespoň z 50% (min 5 bodů), pozdější odevzdání bude bodově penalizováno
courses/a5m33izs/start.txt · Last modified: 2020/04/02 14:11 by rimnacm