Warning
This page is located in archive.

Sylabus

Přednášející: Petr Habala

e-mail: habala@fel.cvut.cz

stránky: http://math.feld.cvut.cz/habala/

kancl: Zikova 4, 2. patro. Konzultační hodiny: viz stránky.

Učebnice: 1. Tkadlec, J.: Diferenciální rovnice. Laplaceova transformace. 2. Navara, M., Němeček, A.: Numerické metody. 3. Mé lecture notes pro přednášky.

Obsah kursu: Základní numerické metody řešení typických úloh: integrování, hledání kořene, řešení soustav lineárních rovnic, řešení ODR. Základní teorie obyčejných diferenciálních rovnic: separabilní ODR, lineární ODR, soustavy lineárních ODR.

Prerekvizity: Kalkulus jedné proměnné, základní orientace ve funkcích více proměnných. Lineární algebra, zejména soustavy lin. rovnic.

Přednášky pokryjí všechen materiál nutný ke zdolání zkoušek. Účast není povinná, ale je moudré tam chodit. Silně pak doporučuji si dopředu vytisknout slidy z mé webové stránky.

Cvičení a laboratoře doplňují přednášku prakticky a někdy i teoreticky, měly by připravit studenta ke zvládnutí zkoušky. Účast je povinná. Koncem semestru se bude v laborce dělat semestrální práce, na cvičení psát semestrální písemka za max. 20 bodů. Další informace viz web.

Zápočet: Podmínkami pro získání jsou: 1. dostatečná aktivní účast na cvičeních (toleruje se neúčast na dvou cvičeních, omluvenka není nutná); 2. uspokojivé vypracování semestrální práce; 3. napsání semestrální písemky na alespoň 10 bodů.

Zkouška má dvě části, povinnou písemnou a nepovinnou ústní. Nutnou podmínkou pro účast na zkoušce je zápočet. Písemka se skládá ze 4 příkladů po 20 bodech, je na ně 90 minut. Jsou k dispozici vzorové příklady, ze kterých získáte představu, co čekat. Ústní slouží k možnému vylepšení známky. Týká se teorie a student může očekávat důkaz nějakého tvrzení, odvození výsledku, popř. otázky na znalost definic a porozumění pojmům. Podmínkou připuštění k ústní zkoušce je dostatečný počet bodů z písemek (viz níže). Bude hodnocena umí-neumí, čímž se rozhodne, zda student dosáhne na lepší známku. Maximální bodový zisk je 10 bodů. Obtížnost otázky závisí na cílové známce a na tom, kolik bodů na ni chybí. Pokud neuspějete, pořád zůstávají body z písemky a je možno si zapsat odpovídající známku.

Známka má tři vstupy. S jsou body ze semestrálních písemek mínus 10 (rozsah 0–10), P jsou body z písemky (rozsah 0–80) a U jsou body z případné ústní zkoušky (rozsah 0–10). Známka se určí následující algoritmem: 1) Jestliže student nedosáhl na zkouškové písemce alespoň 40 bodů, zkoušku neudělal. 2) Předpokládejme, že student dosáhl na písemce alespoň 40 bodů. Jestliže není součet P + S alespoň 50, student zkoušku neudělal. 3) Předpokládejme, že student dosáhl na písemce 40 bodů a součet P + S je alespoň 50. Pak zkoušku udělal, nastaví se U = 0 a student může zkusit toto číslo zvýšit u ústní zkoušky. Známka se pak určí dle součtu P + S + U a následujícího klíče:

50 –  59 bodů: E
60 –  69 bodů: D
70 –  79 bodů: C
80 –  89 bodů: B
90 – 100 bodů: A

Na složení zkoušky máte dva pokusy, každý je zcela samostatný (není možné napsat na jednom termínu písemku a nechat si ji na příští zkoušku s tím, že tam jen dorazíte ústní). Opakování zkoušky je samozřejmé v případě, že neuspějete, máte ale také právo odmítnout známku v případě, že nejste s výsledkem spokojeni, pak se vám napíše F a můžete to zkusit znovu, pokud ještě máte pokusy.

Písemky (semestrální i závěrečné) podléhají těmto pravidlům: Není povoleno používat učebnice, zápisky a chytré kalkulačky. Není povoleno mít u sebe zapnutý mobil. Nejsou povoleny nepovolené pomůcky a nepovolené metody získávání informací :-).

Rady: Průběžná příprava silně pomůže. V případě problémů se nebojte mě otravovat v konzultačních hodinách, od toho tu jsou. Jsem také relativně dobře dosažitelný e-mailem. Občas se mrkněte na stránky předmětu, zda tam nevisí nějaké oznámení.

courses/b0b01drn/drnsyl.txt · Last modified: 2019/09/15 21:41 by gorecale