Warning
This page is located in archive.

Podmínky pro absolvování předmětu NIN 2018/2019

 1. Účast a aktivní činnost na cvičení. Povoleny jsou 2 absence za semestr.
 2. Odevzdání všech úloh zadaných v průběhu semestru.
 3. Zisk dostatečného počtu bodů.
 4. Nadpoloviční bodový zisk za hodnocení cvičení.
 5. Nadpoloviční bodový zisk za hodnocení zkoušky.

Hodnocení předmětu

 1. Předmět bude bodován, maximálně lze získat 100 bodů.
 2. V průběhu semestru lze získat 60 bodů za odevzdané úlohy, závěrečná písemná a ústní zkouška je hodnocena 40 body.
 3. Hodnocení za cvičení:
  • Celkem bude ohodnoceno 12 úloh, za každou úlohu lze získat 5 bodů.
 4. U úloh je bodové hodnocení dáno kvalitou odevzdané práce a včasností odevzdání.
  • Kvalitu úlohy definuje šíře implementace (základní požadavky versus dobrovolná a invenční rozšíření) a úroveň diskuse při prezentaci.
  • Pokud student neodevzdá úlohu (prezentace úlohy cvičícímu a následné odesláni el. verze na courseware) na dalším laboratorním cvičení, snižuje se automaticky maximální dosažitelný bodový zisk na 2 body.
  • Pokud student úlohu neodevzdá ani ve třetím následujícím laboratorním cvičení, nelze už za úlohu získat žádné body (úlohu musí stále odevzdat - jde o nutnou podmínku udělení zápočtu).
  • V případě prokazatelného odevzdání plagiátu (viz definice plagiátu) výuka v předmětu pro studenta končí.
 5. Předmět bude zakončen zkouškou.
 6. Celkové hodnocení dle Studijního a zkušebního řádu ČVUT s 6 klasifikačními stupni ECTS:
Body z předmětu Stupeň ECTS Známka
100-90 A výborně
89-80 B velmi dobře
79-70 C dobře
69-60 D uspokojivě
59-50 E dostatečně
49 a méně F nedostatečně
courses/a6m33nin/podminky.txt · Last modified: 2019/02/07 11:31 by xnovakd1