Warning
This page is located in archive.

.

Hodnocení předmětu

 • klasifikace předmětu - 0-100 bodů
  • max. 10 bodů za aktivitu na cvičeních (která jsou jinak dobrovolná, kromě těch, na kterých se odevzdávají checkpointy).
  • max. 50 bodů za kvalitu a včasnost odevzdání semestrální práce.
  • max. 40 bodů za závěrečný test. Test nebude delší než 90 min, bude poté opraven a následně bude probíhat udělování známek.
  • EAR: předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, který bude udělen za úspěšné (viz níže) odevzdání všech tří checkpointů a za získání alespoň 20 bodů v závěrečném testu.
  • WPA: předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet bude udělen za úspěšné (viz níže) odevzdání všech tří checkpointů. Hodnocení zkoušky bude tvořeno body za semestrální práci a hodnocením závěrečného testu. Zkouška bude úspěšně složena za získání alespoň 20 bodů v závěrečném testu. Test mohou absolvovat i studenti, kteří nemají dosud nárok na zápočet. Předmět bude uzavřen až poté, co získají zápočet.
 • Semestrální práci budete vypracovávat ve dvojicích. Skupiny o více či méně lidech jsou možné pouze po domluvě.
 • Body za semestrální práci se získávají průběžně v následujících checkpointech:
 • než začnete vypracovávat SP, pozorně si přečtěte popis všech checkpointů,
 • pro všechny checkpointy platí, že
  • datum odevzdání znamená poslední možné datum uploadu (ve 23.59.59) do odevzdávacího systému (viz link na úvodní straně předmětu). Pro CP0 se odevzdává PDF soubor. Pro CP1 a CP2 se odevzdává soubor ZIP, se strukturou projektu, v jehož kořenovém adresáři se náchází soubor pom.xml a současně soubor commit.txt, jehož jediným obsahem je číslo commitu ve vašem Git repozitáři systému Gitblit. Všichni členové skupiny budou mít daný commit ve vlastních repozitářích.
  • nejbližší cvičení následující po datu skutečného odevzdání je třeba daný checkpoint prezentovat svému cvičícímu; prezentace musí vycházet z toho, co bylo odevzdáno do systému (viz link na úvodní straně předmětu) - to bude předmětem hodnocení daného checkpointu. V dobře odůvodněných případech je možné prezentovat checkpoint v jiném termínu, vždy po předchozí včasné domluvě se cvičícím.
  • při odevzdání musí být přítomni všichni členové skupiny,
  • za každý týden zpoždění se hodnocení daného checkpointu snižuje o 5 bodů. Toto platí i pro CP2 - zde navíc hrozí riziko, že v případě příliš pozdního odevzdání nebude již vypsán náhradní termín pro závěrečný test.
  • checkpoint je úspěšně odevzdaný, pokud za něj získáte alespoň 50% bodů (bez započtení penalizace za časové zpoždění)
 • Celkové hodnocení předmětu se provádí dle ECTS stupnice:
Body Stupeň ECTS Známka
100 - 90 A výborně
89 - 80 B velmi dobře
79 - 70 C dobře
69 - 60 D uspokojivě
59 - 50 E dostatečně
49 a méně F nedostatečně

Závěrečný test

Závěrečný test trvá 90 minut a skládá se z 10 otázek, každé hodnocené 4 body. Otázky spadají do následujících kategorií:

 • Zaškrtávací
  • Otázka má 4 možnosti,
  • Správně může být 0 či více možností,
  • Za každou správnou odpověď získáte 1 bod, za špatnou 1 bod ztratíte (minimum je 0 bodů za otázku). Tedy např. má-li otázka správné možnosti a), c) a student zaškrtne pouze možnost a), získá 2 body, protože za nezaškrtnutí c) nejenže nezíská bod, ale zároveň je mu bod stržen za chybnou odpověď.
  • Příklad
   • Vyberte pravdivá tvrzení
    • a) JPA slouží k odstínění uživatele od konkrétního druhu databázové technologie (souborový systém, relační databáze, NoSQL databáze, atp.), nikoliv však od její konkrétní implementace (PostgreSQL, MySQL, atp.).
    • b) Metodu EntityManager.persist() je možné použít na objekt, který má hodnotu identifikátoru (@Id) různou od null.
    • c) Perzistentní jednotka (Persistence Unit) slouží k popisu struktury konkrétní databáze a je tak sdílena více perzistentními kontexty.
    • d) Inverzní stranu obousměrného vztahu nelze použít pro modifikaci daného vztahu.
 • Analytická
  • Otázka obsahuje část kódu a úkolem studenta je:
   • Vysvětlit, co daný kód dělá,
   • Odhalit chybu v kódu,
   • Vysvětlit, proč daný kód nebude dělat to, co se od něj očekává apod.
  • Příklad
   • Následující kód (metoda EnterpriseInformationSystem.addPerson) využívá framework Spring. Má umožnit přidání jména uživatele do hlavního repozitáře systému, a zálohování tohoto jména v druhém, záložním, repozitáři. Vysvětlete, jak předložený kód po zavolání metody addPerson funguje a co vypíše na konzoli.

@Component
@Scope("prototype")
public class EnterpriseInformationSystem {
@Autowired
private PersonRepository repository;
@Autowired
private PersonRepository backupRepository;
...
public void addPerson(String name) {
	repository.getPersons().add(name);
	backupRepository.getPersons().add(name);
 
	repository.getPersons().clear();
	System.out.println(backupRepository.getPersons().size());
}
}
@Component
@Scope("singleton")
public class PersonRepository {
	private List<String> persons;
public List<String> getPersons() { return persons; }
}

 • Syntetická
  • Úkolem bude v pseudokódu naimplementovat nějakou funkcionalitu,
  • Nebo popsat postup implementace nějaké funkcionality.
  • Příklad
   • Jaké technologie využívá Spring pro implementaci horizontálních služeb (cross-cutting concerns). např. transakční přístup k metodám, autorizace přístupu k metodám, atp. Jak daná technologie funguje ?
courses/b6b33ear/hodnoceni.txt · Last modified: 2017/10/02 09:44 by kremep1