Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Přednášky

1. Úvodní přednáška

Úvod do moderní architektury počítačů; počítače řízené tokem instrukcí (control driven) a tokem údajů (data driven a demand driven). Klasifikace počítačových architektur podle Flynna; Vícejádrové, víceprocesorové a vícepočítačové systémy, pojem paralelního zpracování. Amdahlův a Gustafsonův zákon. Výkonové metriky.
01_introduction_b4m35pap.pdf

2. Přednáška - Od skalárního procesoru k superskalárnímu (základní organizace superskalárního procesoru)

Superskalární procesory se statickým, dynamickým a hybridním plánováním vykonávaní instrukcí.
02_superskalarni_organizace_uvod_a4m36pap.pdf
Měli byste znát: pipelining_a4m36pap.pdf

3. Přednáška - Superskalární techniky I - Tok dat uvnitř procesoru (register data flow)

Přejmenování registrů (Tomasulův algoritmus) a datové spekulace. Podpora přesného přerušení.
03_superskalarni_techniky_tok_dat_uvnitr_procesoru_a4m36pap.pdf

4. Přednáška - Superskalární techniky II - Spekulativní vykonávání (řídicí spekulace)

Predikce, prediktory a předvýběr instrukcí. Statické a dynamické predikce; Smithův prediktor, dvou-úrovňové prediktory s lokální a globální historií , dvou-módový prediktor, a další. Zotavení po nesprávné predikci.
04_superskalarni_techniky_spekulace_a_predikce_vetveni_a4m36pap.pdf

5. Přednáška - Superkalární techniky III - Memory data flow, a Procesory VLIW a EPIC

Tok dat z/do paměti. Load bypassing a Load forwarding. Spekulativní load. Některé další způsoby redukce latence paměti. Procesory VLIW a EPIC. Využití datového paralelismu, SIMD a vektorové instrukce v ISA. Loop unrolling a Software pipelining - vykonání na WLIV a superskalárním procesoru.
05_superskalarni_techniky_memory_data_flow_a_vliw_a_epic_a4m36pap.pdf

6. Přednáška – Pamětový subsystém

Neblokující cache, Victim cache, Virtuální pamět a cache
06-pamet_uvod-pap.pdf

7. Přednáška - Multiprocesorové systémy a problém koherence paměti

Architektury multiprocesorových počítačů. Systémy s distribuovanou a sdílenou pamětí (DMS, SMS). Architektury symetrických multiprocesorových počítaču. Způsoby zajištění koherence v SMP.
07_pamet_cast_2_koherence_a4m36pap.pdf

Rozšířená verze přednášky 07-pamet_koherence-pap.pdf

8. Přednáška - Multiprocesorové systémy a problém konzistence paměti

Pravidla pro provádění paměťových operací, zajištění sekvenční konzistence, modely paměťové konzistence.
08_pamet_cast_3_konzistence_a4m36pap.pdf

Rozšířená verze přednášky: 08-pamet_konzistence-pap.pdf

9. Přednáška - Programování paralelních systémů I

Úvodní přednáška.
09_paralelizmus_pap.pdf
Způsoby programování paralelních systémů - použití Message Passing Interface (MPI) a Open Multi-Processing (OpenMP) pro tvorbu paralelních programů.
09_paralelni_programovani_a4m36pap.pdf

10. Přednáška - Programování paralelních systémů II

Synchronizace. Přednáška zatím nezařazena.

11. Přednáška - Propojovací sítě

Statické a dynamické propojovací sítě. 11_propojovaci_site_pap.pdf

12. Přednáška - Časový a prostorový paralelizmus v praxi

Ukázka vybraných partií na procesoru Intel Nehalem, Haswell, AMD Optreon, IBM Power4,…12_nehalem_a4m36pap.pdf

ARM, AArch64, RISC-V 12-risc-arch.pdf

13. Přednáška - Využití grafických karet pro paralelní programy

14. Přednáška – Pohled do historie a budoucnosti

14_historie_a_vyhledy_pap.pdf

Materiál k zopakování I/O podsystému: PCIe, HyperTransport, QuickPathInterconnect 10_io_podsystem.pdf

courses/b4m35pap/lectures/start.txt · Last modified: 2018/01/13 10:33 by pisa